عیوب و علل پیدایش آنها در جوشکاری

به طور کلی عیوب حاصل در جوش را میتوان به صورت ساده ای طبقه بندی کرد.

  1. عیوب ریشه ای جوش
  2. عیوب داخلی جوش
  3. عیوب سطحی و یا جانبی جوش

در این طبقه بندی عیوب ریشه ای به نواقصی اطلاق می شود که معمولا در پاس یک“Root Pass” بوجود می آید و جزء نواقص مهم شمرده می شود، عیوب داخلی نواقصی است که در قسمت “ Filling Hot Pass” بوجود می آید و از نظر اهمیت در درجه دوم قرار دارد و عیوب سطحی یا جانبی که در بعضی موارد با بازرسی عینی نیز قابل رویت می باشند و در پاس رو یا “Cap” ایجاد می شوند که به آسانی قابل تعمیر هستند.

البته نقص Crack که به صورتهای مختلف مشاهده می شود می تواند در کلیه پاسها بوجود آید و یکی از عیوب بسیار مهم جوش تلقی می شود.

     اکنون بطور اختصار به بررسی هر یک از عیوب و علت بوجود آمدن و محل قرار گرفتن عیب در داخل جوش  می پردازیم.

  

 عدم نفوذ کافی    
   Incomplete Penetration of Weld / Lack of Penetration 

علامت اختصاری L.O.P.  یا I.P.  

علت بوجود آمدن این عیب می تواند کم بودن فاصله دو لبه قطعه کار در محل اتصال (بسته بودن گپ)، استفاده از الکترود با قطر زیاد همراه با جریان کم که حرارت کافی برای ذوب لبه قطعه کار را ایجاد نخواهد کرد و در نهایت چنانچه فاصله دو لبه قطعه کار و الکترود انتخابی مناسب باشند، علت اصلی میتواند کم بودن جریان برق باشد که قادر به ایجاد حوضچه مذاب با حرارت کافی نیست. در مورد جوشکاری با گاز علت امر می تواند گذشته از بسته بودن درز جوش، کم بودن حرارت شعله نیز باشد.

تصویر L.O.P. در کلیشه پرتونگاری بصورت یک خط تیره در وسط خط جوش مشاهده می شود، یعنی دقیقاً در مسیر پاس یک و با توجه به اینکه دو لبه قطعه کار ذوب نشده باقی می ماند. در اکثر موارد تیرگی با ابعاد هندسی مشاهده می شود.

 

 

 

 

 

زیر برش یا سوختگی لبه های قطعه کار                                                               Under Cut

علامت اختصاری U/C 

این عیب حاصل استفاده از الکترود با قطر زیاد است که مستلزم استفاده از جریان بیشتر و همچنین سرعت زیاد جوشکاری می باشد. سوختگی لبه ها می تواند در پاس یک و یا در پاس آخر بوجود آید.

کلیشه پرتونگاری به صورت یک تیرگی در کناره لبه قطعه کار در اطراف پاس یک و یا در کناره های جوش در Cap” “ مشاهده می شود.

 

External Undercut

 

 

Internal Undercut

 

 

                                                   

 دانه های میان تهی یا دانه های تسبیحی                
         Hollow Bead علامت اختصاری H/B

 این عیب در پاس یک مشاهده می شود که حاصل استفاده از دستگاه جوشکاری عیوب می باشد. یعنی عامل اصلی بوجود آمدن عیب، قطع و وصل مکرر برق می باشد. بدیهی است در “Filling” با ذوب شدن مجدد لایه ها توسط پاس های بعدی این عیب برطرف می شود.

در کلیشه پرتونگاری به صورت تیرگی های جدا از هم در مسیر پاس یک مشاهده می شود.

 

 

پاشش مواد                                                Weld Spatter

از عیوب جنبی جوش می توان Weld Spatter  را نام برد که همان پاشش مواد مذاب به اطراف مقطع جوش      می باشد. عامل این عیب بالا بودن بیش از حد جریان برق و یا فاسد بودن الکترود و در مورد جوش گاز اعمال بیش از اندازه حرارت به مذاب و عدم هم زدن مذاب توسط میله جوش می باشد.

تصویر در کلیشه پرتونگاری به صورت لکه های سفید در روی فلز مبنا دیده می شود.

 

                 

 

نفوذ زیادی                    Excess Penetration  / Excess Material

علامت اختصاری E/P 

این عیب در پاس یک و به علت ایجاد مذاب بیش از حد نیاز و غیر قابل کنترل در اثر اعمال حرارت زیاد بوجود   می آید که مذاب حاصل در داخل جوش نفوذ کرده و پس از سرد شدن به صورت یک فلز اضافی در محل باقی    می ماند.

در کلیشه پرتونگاری به صورت یک لکه روشن در وسط پاس یک مشاهده می گردد.

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوختگی داخل                 Burn Through                                                                                                                      

علامت اختصاری B/T مشخص می شود.

این عیب در پاس یک بوجود می آید که علت اعمال حرارت زیاد در یک نقطه و یا توقف لحظه ای دست جوشکار می باشد.

در کلیشه پرتونگاری به صورت یک لکه تیره رنگ در مرکز جوش مشاهده می شود.

 

 

 

 

عدم ذوب کافی                              
                  Lack of Root Fusion  / Incompleted Fusion

علامت اختصاری L.O.F 

 L.O.F یکی از نقائص ریشه ای جوش می باشد که معمولاً در پاس یک “Root Pass” بوجود می آید. با وجود این در “Filling” و حتی در “Cap”  هم مشاهده می شود که یکی از لبه های قطعه کار ذوب نشده باقی می ماند. علت عمده بوجود آمدن این عیب کم بودن جریان برق و باز بودن درز جوش و سرعت حرکت دست جوشکار و همچنین عدم همترازی دو لبه قطعه کار “Hi – Lo”  می تواند باشد.

تصویر در کلیشه پرتونگاری به صورت یک تیرگی بسیار واضح با یک لبه هندسی مشاهده می شود و اگر در پاس های ریشه ای باشد در امتداد تصویر پاس یک، و چنانچه در “Filling”  باشد نسبت به شماره پاس از مرکز جوش فاصله خواهد گرفت.

 

 

لایه های سرد                                                                         Inter Pass Cold Lap

این نقص در اثر کار با ولتاژ کم و سرعت زیاد در قسمت “Filling”  بوجود می آید که لایه های جوش در اثر کمبود حرارت و سرعت حرکت دست جوشکار گذشته از اینکه خوب با هم امتزاج پیدا نمی کنند در بعضی موارد حتی فلز مبنا نیز ذوب نشده و به صورت سالم باقی می ماند که خود نوعی از L.O.F  است.

در کلیشه پرتونگاری غالباً به صورت یک پرچم مشاهده می شود.

 

 

 

لایه های سرد                                                                         Inter Pass Cold Lap

این نقص در اثر کار با ولتاژ کم و سرعت زیاد در قسمت “Filling”  بوجود می آید که لایه های جوش در اثر کمبود حرارت و سرعت حرکت دست جوشکار گذشته از اینکه خوب با هم امتزاج پیدا نمی کنند در بعضی موارد حتی فلز مبنا نیز ذوب نشده و به صورت سالم باقی می ماند که خود نوعی از L.O.F  است.

در کلیشه پرتونگاری غالباً به صورت یک پرچم مشاهده می شود.

 

 

 

فرو رفتگی جوش                             Concavity            

فرورفتگی جوش در پاس یک  Internal Concavity یا Suck Back  است و با علامت اختصاری I.C  نشان داده می شود.

 این نقص علی رغم ذوب دو لبه قطعه کار و نفوذ جوش به علت باز بودن بیش از اندازه دو لبه قطعه کار سطح داخلی جوش دارای فرورفتگی می باشد.

در کلیشه پرتونگاری یک سایه تیره رنگ در مسیر پاس یک مشاهده خواهد شد.

 

 

           

 

چنانچه این فرورفتگی در “Cap”  باشد External Concavity  نامیده می شود و با علامت اختصاری E.C نشان داده می شود.

در کلیشه پرتونگاری به صورت یک تیرگی گسترده در مسیر جوش مشاهده خواهد شد.

 

ناخالصی سرباره                                                                                             Slag Inclusion      

علامت اختصاری Slag 

این ناخالصی می تواند در کلیه پاس های “Filling” باقی بماند، البته ناخالصی ها در پاس های بعدی توسط مذاب و با جریان کششی الکترون ها بین قطعه کار و الکترود از داخل مذاب بیرون کشیده می شود ولی چنانچه مقدار این ناخالصی زیاد و یا نحوه قرار گرفتن آن به طوری باشد که با ایجاد مذاب نتوان آن را از داخل جوش بیرون کشید به صورت توده های بی شکل با دانسیته ناهمگن در داخل جوش باقی می ماند.

عامل مهم ایجاد این عیب بسته بودن زاویه لبه قطعه کار “Bevel Angle”  است.

توضیح اینکه ناخالصی سرباره می تواند به یکی از دو صورت زیر مشاهده شود:

الف : Slag Lines یا سرباره هایی که به صورت خط ممتد و کم عرض مشاهده می شود.

ب : Wagon Slag  یا Wagon Tracks  یا سرباره هایی که به صورت جدا از هم و در یک امتداد مشاهده       می شوند .

Oxide Inclusion

 

ناخالصی تنگستن                                                                    Tungsten Inclusion

اگر سیستم جوشکاری “TiG”  باشد در بعضی موارد ناخالصی فلزی ناشی از کنده شدن الکترود تنگستن در داخل مذاب باقی می ماند.

 در کلیشه پرتونگاری به خاطر چگالی زیاد تنگستن نسبت به آهن به صورت لکه های سفید دیده می شود که اصطلاحاً Tungsten Inclusion نامیده می شود.

 

 

 

تخلخل یا حبابهای گازی                                                  Porosity / Gas Bubbles     این عیب به صورت های مختلف زیر مشاهده می شود:

الف) Scattered Porosity  :

حفره های جدا از هم که در کلیه پاس ها بوجود می آید و علت عمده آن تمیز نبودن و زنگ زدگی لبه های قطعه کار ، کهنه بودن الکترود، زود سرد شدن مذاب که اجازه خروج حباب های گازی را از مذاب نمی دهد، رطوبت بیش از اندازه هوا و در بعضی موارد بالا بودن درصد کربن و فسفر و یا گوگرد در فلز مبنا می باشد.

در کلیشه پرتونگاری به صورت نقاط تیره جدا از هم و پراکنده در سطح جوش دیده می شوند.

ب) Worm Holes :

سوراخ های کرمی شکل که از کناره های فوقانی Root Pass  شروع شده و به صورت مجموعه کرمی شکل در داخل مذاب دویده ولی فرصت خروج از مذاب را پیدا نکرده است. عامل مهم ایجاد این عیب ورود مواد هیدرو کربوری از قبیل " رنگ ، نفت، گازوئیل، گریس و ..." به داخل مذاب می باشد که می تواند در اثر آلوده بودن لبه های قطعه کار و یا الکترود مصرفی بوجود آید.

ج) Spherical Porosity  :

حفره های کروی شکل که همان حباب های گازی محبوس شده در داخل مذاب می باشند که به صورت واحد بوجود می آیند و علت ورود ناگهانی یک قطره آب " باران" و یا سایر مواد آلوده کننده به مقدار کم می باشد.

در کلیشه پرتونگاری به صورت یک نقطه دایره ای شکل دارای نیم سایه مشاهده می شود.

د) Pin Hole :

حفره های استوانه ای شکل که همان حباب های گازی هستند که در داخل مذاب به طرف بالا و یا در امتداد حرکت الکترود کشیده شده ولی فرصت خروج از مذاب را پیدا نکرده اند. علت همان موارد ذکر شده در بند "ج"  است.

تصویر در کلیشه پرتونگاری به صورت نقطه بسیار تیره که میزان تیرگی، ارتفاع ستون خالی از هوا را معین می کند، مشخص می شود.

ه) Surface Hole  :

کلیه حفره هایی که در قسمت Cap ایجاد می شوند در این رده جای می گیرند و معمولاً در بازرسی عینی نیز قابل مشاهده می باشند و در واقع همان حفره های گازی هستند که فرصت خروج از مذاب را پیدا نکرده اند. علت عمده آن ریزش نم باران در حین جوشکاری و نیز استفاده از الکترود مرطوب و یا فاسد برای تکمیل پاس Cap می باشد.

در کلیشه پرتونگاری به صورت نقاط تیره که در بعضی موارد تا کناره های Cap نیز گسترده شده مشخص می شوند.

و) Cluster Porosity :

حفره های خوشه ای در Cap بوجود می آید و علت اصلی آن دور شدن گازهای محافظ از محل ایجاد قوس الکتریکی در اثر وزش شدید باد می باشد.

تصویر در کلیشه پرتونگاری به صورت نقاط ریز سیاه که به صورت مجموعه های خوشه ای شکل که در جهت وزش باد پخش شده اند مشاهده می گردند.

وجود نقاط تیره در منتهی الیه کناره جوش مشخص کننده حفره های سطحی می باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید