نحوه نقشه برداری ابتدایی با دوربین ترازیاب

درزیر سطح بالایی سه پایه پیچی قرار دارد که برای بستن دوربین از آن استفاده می شود و با استفاده از شاغول محل اصلی استقرار دوربین را مشخص میکند. برای استحکام سه پایه میتوان پدال های انتهایی پایه ها را فشار داده تا در خاک فرو رود و حرکت نکند.

اجزای دوربین نیوو:

دوربین شامل اجزای مختلفی می باشد که عبارتنداز :

1)عدسی چشمی، که برای وضوح تصویر از آن استفاده می شود در دروناین عدسی سه تار رتیکول وجود دارد که هر کدام نشان دهنده چیزخاصی میباشد، تار وسط نشان دهنده ارتفاع از سطح زمین میباشد و مقدار نشان دهنده تار بالا منهای تار پایین ضرب در صد برابر میباشد با فاصله دوربین تا شاخص که تارها به صورت زیر میباشند.

 

 

2)عدسی شیئی،

3)عدسی چشمی دیگری نیز در کنار عدسی قبلی وجود دارد که با ان میتوان زاویه حرکت دوربیندر افق را می توان با ان خواند که میتواند بر حسب کراد یا درجهباشد که برای فهمیدن این امر دوربین راچرخانده تا به درج صفر برسیم و درجه بعد از ان را میخوانیم اگر 359 بود بر حسب درجه و اگر 399 بود بر حسب گراد می باشد.

4) پیچ های کناری دوربین که برای حرکت افقی و آرام دوربین از آنها استفاده می شود.

5) پیچ بزرگ کناری دوربین که برای وضوح تصویر از آن استفاده می شود

6) دکمه نقره ای رنگ موجود زیر عدسی چشمی برای هنگامی می باشد که تارهای رتیکول قفل کرده باشند و حرکت نکنند که با فشار دادن این دکمه تارها آزاد می شوند.

7) تراز کروی که برای تنظیم دوربین از آن استفاده میشود.

8) قاب پلاستیکی کنار دوربین برای این است که نور وارد دستگاه شود و بتوان به راحتی اعداد و ارقام را خواند.

8) مگسک قسمت بالای دوربین قرار دارد که برای راحتتر پیدا کردن شاخص از ان استفاده میشود که روش کا با ان همانند مگسک تفنگ میباشد.

 نصب دوربین:

دوربین را بر روی سه پایه قرار می دهیم و تا زمانی که آن را نبسته ایم آن را رها نمی کنیم با پیچی که در زیر سطح بالای سه پایه است ان را میبندیم انگاه پیچ های تراز را کاملا بسته و بعد با چرخاندن آنها به تراز کردن دوربین می پردازیم هنگامی که حباب موجود در تاز کروی دروسط ان قرار گرفت دوربین را به اندازه 900 می چرخانیم اگر در ان وضعیت نیز حباب در وسط تراز قرار گرفت دوربین ما تراز میباشد آنگاه میتوانیم شروع به کار کردن با دوربین کنیم.

شاخص(میر)

این وسیله میله مستطیلی شکلی است که ازچند قسمت یک متری تشکیل شده که تعداد این قسمتها متفاوت میباشد این قسمتها نیز درجه بندی شده است که برای خواندن انها را بر حسب  میلیمتر میخوانند برای خواندن و ثبت شاخص همیشه اعداد را به صورت 4 رقمی ثبت میکنیم مثلا برای اندازه های کمتر از 1 متر به صورت زیر عمل میکنیم، برای نوشتن ارتفاع 90 سانتی متری به صورت زیر عمل میکنیم 0900 در ضمن هرقسمت ان با رنگهای مشخص به قسمتهای کوچکتری که هر کدام از انها به اندازه 10 میلی متر میباشد تقسیم شده اند.

اجزای دوربین تئودولیت:

اجزای این دوربین نیز همانند دوربین نیو میباشد بااین تفاوت که دردوربین نیو عدسی فقط حرکت افقی دارد ولی در دوربین تئودولیت حرکت قائم نیز داریم پس با این تفاوت اجزای آن کمی بیشتر ازنیو میباشد که عبارتنداز:                                           

1) تراز کروی، این تراز به صورت کروی بوده که دردرون ان حباب کروی شکلی موجود بوده که هنگامی که تراز میشود این حباب باید در مرکز دایره ای که روی ان موجود است قراربگیرد، برای تنظیم دوربین با این تراز بعد از قرار دادن دوربین روی سه پایه با کم و زیاد کردن ارتفاع پایه ها آن را تنظیم می کنیم.                            

2) تراز لوبیایی، این تراز به شکل لوله ای استوانه ای میباشد که حبابی به شکل لوبیا در درون آن قرار دارد که هنگام تراز شدن آن این حباب باید بین دو خط نشانه ای که بر روی آن وجود دارد قرار بگیرد، برای تراز کردن دوربین با این تراز از پیچ های تنظیم تراز که درپایین دوربین قرار دارد استفاده میکنیم به طوری که ترازرا عمود برامتداد دوتا از پیچ های  تنظیم تراز قرار میدهیم و پس از چند ثانیه (چون حباب درون این تراز به کندی حرکت می کند) نسبت به استقرارحباب در درون تراز با چرخاندن آرام آرام پیج های تراز دوربین را تراز میکنیم انگاه دوربین را چرخانده و نسبت به جهت های دیگر نیزان را ترازمی کنیم.                                                                           

3) پیچ های کناری، تعداد این پیچ ها 4 عدد میباشد که دوتا برای لمب افقی که در پایین دوربین و دو تا برای لمب قائم که در بالای دوربین می باشد، وظیفه دو پیچ پایینی به این صورت است که  یکی از پیچ ها حرکت  دوربین را در راستای افق قفل میکند و دیگری برای حرکت آرام دوربین در راستای افق می باشد که حرکت آن محدود می باشد و تا حدی بیشتر نمی چرخد، وظیفه دو پیچ بالایی این است که یکی لمب قائم (لنز) را قفل میکند و دیگری برای حرکت آهسته لمب قائم در راستای قائم می باشد که حرکت آن نیز محدود می باشد.                                                                                 

4) چشمی پایین، از این چشمی برای مستقر کردن دوربین در یک نقطه خاص استفاده میشود، با نگاه کردن در این چشمی میتوان دقیقا محل قرار گرفتن دوربین را در یک نقطه مشخص کرد.                                                                              

5) شاسی قفل درجه، این شاسی در پشت دوربین قرار دارد وقتی که این شاسی را پایین میزنیم درجه حرکت افقی قفل شده و در صورت حرکت افقی دوربین درجه تغییر نمی کند از این شاسی برای صفر، صفر(یعنی صفر درجه افقی را روبروی صفر ثابت دوربین قرار می دهیم) کردن درجه استفاده می شود.                                        

6) چشمی درجه ، از این چشمی برای خواندن درجه های افقی و قائم استفاده می شود که درجه بالایی که با()  نشان داده شده درجه قائم و درجه پایینی که با () نشان داده شده است درجه افقی می باشد.                                                                      

7) مگسک، لوله ای استوانه ای است که در بالای چشمی اصلی وجود دارد که برای راحتتر پیدا کردن ژالون یا شاخص از آن  استفاده می شود.                                

عملیات عملی این جلسه:

الف) خواندن درجه:

برای خواندن درجه افقی با دوربین تئودولیت باید درجه قائم آن را در 900 قائم قرار داده و آنگاه درجه صفر صفر را روی ژالونی که در نقطه اول قرار داده شده طوری تنظیم میکنیم که تارعمودی بر روی ژالون قرار گیرد و انگاه قفل ىرجه را باز می کنیم و دوربین را تا نقطه دوم چرخانده و همانند نقطه اول دوربین را تنظیم کرده آنگاه درجه را می خوانیم درجه خوانده شده زاویه بین دو نقطه نسبت به دوربین میباشد.                 

 

     

 

 

 

 

 

ب) پیدا کردن فاصله ژالون از دوربین:

برای انجام این کار اعدادی را که تارهای رتیکول بالا و پایین بر روی شاخص به ما نشان میدهد را از هم کم کرده و در 100 ضرب می کنیم و فاصله را به میلیمتر به دست می آوریم برای تبدیل کردن مسافت به متر عدد بدست آمده را به 1000 تقسیم می کنیم.         

ج) پیدا کردن اختلاف ارتفاع دو نقطه:

 برای انجام این کار ابتدا شاخص را در ارتفاع مورد نظرقرار میدهیم و عددی را که تار  رتیکول وسط به ما نشان میدهد را می نویسیم انگاه شاخص را در ارتفاعی که می خواهیم اختلاف ارتفاع را نسبت به آن بدست آوریم قرارمی دهیم و عددی را که تار وسط نشان میدهد را نوشته و مقدار ان را از مقدار اولیه کم می کنیم عدد بدست آمده مقدار اختلاف ارتفاع دو نقطه را به ما نشان می دهد. 

/ 0 نظر / 34 بازدید