منظور از نسبت اختلاط حجمی 1:6 چیست؟

منظور از ملات با نسبت اختلاط حجمی 1:6 یعنی:
یک واحد حجم سیمان + شش واحد حجم ماسه.
همچنین یک مترمکعب ملات ماسه سیمان با نسبت اختلاط حجمی 1:6، به 200 کیلوگرم سیمان نیاز دارد.

/ 0 نظر / 66 بازدید