خصوصیات بازرس جوش


۱-ناظر

۲-متخصص

۳-ترکیب ناظر-متخصص

ناظر به افرادی گفته میشود که دامنه مهارتی شان در حد ی است که میتوانندکارهای مختلفی را موردبازرسی قرار دهند در حالی که متخصص کسی است که وظیفه ویژه ای را درفرایند بازرسی عهده دار است.متخصص ممکن است زیر نظر یک ناظر و یا مستقل از وی عمل نماید.متخصص ازمایشات غیر مخرب نمو نه ای از این مقوله دسته بندی بازرسین میباشد.

خصوصیات مهم بازرس جوش

برخورد حرفه ای بازرس عبارت است از میزان احترام وهمکاری که وی در حین انجام بازرسی از دیگران دریاقت می نمایدتوانایی بازرس برای تصمیم گیری بر اساس واقیعتها را می توان در این مقوله قرار داد به طوری که بازرسی ها دقیق منصفانه محکم ومنطقی باشند .اگر تصمیمات گرفته شده غیر منصفانه بوده و یا غرض ورزی ومغایرت را نشان دهد تاثیرات سو ئی بر اعتبار بازرس خواهد داشت.بنابراین بازرس
جوش باید به طور کا مل با مقتضیات شغلی اشنا باشد تا تصمیمات گرفته شده نه خیلی سخت گیرانه و نه خیلی سست ونا استوار باشند.

بازرس جوش به عنوان شخص ارتباط دهنده

یکی از مهمترین جنبه های کار بازرسین جوش برقراری ارتباط موثر میان افرادی که با فرایند ساخت سرو کار دارند است انجه از این موضوع بر می اید این است که بر قراری ارتباط نباید به صورت یک طرفه باشد بازرس باید بتواندنظرات خود را به دیگران بازگو کرده و اماده شنیدن نظرات انها باشد.این مسئله که شخصی تصور کند نظراتش همیشه نافذ و بی نقص است اشتباه است بنابراین بازرسین باید پذیرای نظرات دیگران باشند که اغلب بهترین بازرس کسی است که شنونده خوبی باشد

/ 0 نظر / 22 بازدید