آسفالت گرم (بتن آسفالتی)

 استفاده از این منابع هنگامی  مجاز است که موافقت قبلی دستگاه نظارت کسب شده باشد. حتی‌الامکان باید از  مصالح یک معدن استفاده شود، مگر اینکه به تأیید دستگاه نظارت برای رسیدن به دانه‌بندی موردنظر، استفاده از معادن دیگر اجتناب‌ناپذیر باشد. مصالح سنگی ریزدانه و درشت‌دانه باید در کارخانه به صورت جداگانه، تهیه و انبار شوند.  محل انبار باید کمی بالاتر از اطراف آن باشد تا زهکشی در بستر زیرین انبار به راحتی انجام شود. کاربرد لودر برای انبار کردن و جابه‌جایی مصالح مناسب نیست. مصالح فیلر بایستی در انبارهای مسقف نگهداری شود تا به هنگام مصرف  کاملاً خشک باشد. دانه‌بندی مصالح سنگی برای مخلوطهای آسفالتی، بسته به محل مصرف و ضخامت لایه متفاوت است.

رعایت محدودیتهای زیر در مورد استفاده از جدول فوق الزامی است:

ـ دانه‌بندی طبقه I  دارای بافت درشت و نیمه‌پیوسته بوده و در شمار

 
بتن‌های آسفالتی قرار  نمی‌گیرد.

 

 ـ دانه‌بندیهای طبقه  II تا V پیوسته و منظم بوده و برای تهیه بتن

 آسفالتی مصرف می‌شود.

 

 ـ دانه‌بندیهای طبقه  VI و VII کاملاً باز و  گسسته است و مصرف آن

 محدود به قشر رویه بوده و برای ترافیک سبک مناسب است.

 

ـ دانه‌بندی طبقه VIII  برای اساس و رویه آسفالتی با ترافیک سبک و

 متوسط است.

 

ـ دانه‌بندی طبقه IX  به عنوان قشر رویه برای ترافیک سبک است و فاقد

 خصوصیات فنی بتن آسفالتی  است.

   2-    دانه‌بندی اساس آسفالتی و کنترل کیفیت

              اساس آسفالتی را می‌توان به صورت بتن آسفالتی  یا آسفالت گرم تهیه نمود. در صورت انتخاب نوع بتن آسفالتی، کنترل کیفیت و  مشخصات مصالح باید با مندرجات این بخش مطابقت نماید. در صورت استفاده از  آسفالت گرم، رعایت مشخصات مشروح زیر الزامی است.

 

              2-1- مصالح درشت‌دانه

 

مصالح درشت‌دانه مانده روی الک نمره 4  (75/4 میلیمتر)، باید از شکستن و خرد کردن سنگ کوهی یا شن و ماسه  رودخانه‌ای توسط سنگ‌شکنهای چکشی یا مخروطی به دست آمده باشد و با مشخصات  زیر مطابقت نماید:

 

  ـ درصد سایش مصالح درشت‌دانه به روش  لوس‌آنجلس بر اساس آزمایش T96 آشتو، نباید از (45%) تجاوز نماید.

 

 ـ درصد افت وزنی مصالح به روش T104 با سولفات سدیم پس از پنج نوبت،  نباید از (12%) تجاوز نماید.

 

 ـ ضریب تورق دانه‌ها به روش BS65 ، نباید از (35%) تجاوز نماید.

 

 ـ در صورت مصرف مصالح شکسته، باید حداقل  (50%) وزنی مصالح مانده روی الک نمره 4، در یک جبهه یا بیشتر (به غیر از  شکستگی طبیعی آنها) شکسته شده باشد.

 

              2-2- مصالح ریزدانه

 

 مصالح ریزدانه رد شده از الک نمره 4  (75/4 میلیمتر)، می‌تواند از ماسه شکسته یا ماسه طبیعی یا مخلوطی از هر دو  باشد. این مصالح باید تمیز، بادوام، حتی‌الامکان تیزگوشه و عاری از مواد  اضافی رس، لای و مواد آلی و سست و سبک باشد.

 

                     ـ دانه‌بندی مصالح ریزدانه

 

 دانه‌بندی مصالح ریزدانه باید با مشخصات جدول شماره 4 مطابقت نماید. ماسه طبیعی و ماسه شکسته در حین تولید بی آنکه با یکدیگر مخلوط شوند، باید جداگانه انبار شده و دانه‌بندی هریک از آنها  با مشخصات جدول شماره 4 مطابقت نماید.

 

جدول شماره 4 دانه‌بندی مصالح ریزدانه

 

II

I

شماره دانه‌بندی

درصد وزنی رد شده از الکها

اندازه الک (آشتو M92 )

100

-

الک 5/9 میلیمتر (اینج)

100 - 80

100

الک 75/4 میلیمتر (شماره 4)

100 - 65

100 - 95

الک 36/2 میلیمتر (شماره 8)

80 - 40

100 - 85

الک 18/1 میلیمتر (شماره 16)

65 - 20

90 - 65

الک 6/0 میلیمتر (شماره 30)

40 - 7

60 - 30

الک 3/0 میلیمتر (شماره 50)

20 - 2

25 - 5

الک 15/0 میلیمتر (شماره 100)

10 – 0

5 - 0

الک 075/0میلیمتر (شماره 200)

 

 

 

 ـ افت وزنی مصالح ضمن شستشو با سولفات  سدیم پس از 5 نوبت به روش آزمایش آشتوT104 ، نباید از (15%) تجاوز نماید.

 

 ـ دامنه خمیری P.I ماسه طبیعی یا ماسه شکسته طبق روش آشتو T90 ، نباید از (6%) تجاوز نماید.

 

              2-3- مصالح فیلر

 

 ممکن است دستیابی به دانه‌بندی مخلوط  مصالح با مشخصات موردنظر، مستلزم استفاده از فیلر اضافی باشد. در این صورت  می‌توان از پودر سنگ یا فیلر طبیعی معدنی، سیمان، آهک شکفته (به استثنای  فیلر حاصل از سنگهای سیلیسی که با مشخصات آشتو M17 مطابقت نماید) استفاده کرد. دانه‌بندی مصالح فیلر باید  با مشخصات جدول شماره 5  مطابقت نماید.

 

جدول شماره 5  دانه‌بندی فیلر برای  اساس آسفالتی

 

درصد وزنی رد شده از الک (آشتوM92 )

اندازه الک

100

الک 6/0 میلیمتر (شماره 30)

100-95

الک 3/0 میلیمتر (شماره 50)

100-70

الک 075/0 میلیمتر (شماره 200)

 

 

 

 فیلر مورد مصرف باید عاری از مواد آلی و دانه‌های رسی (دانه‌های کوچکتر از 002/0 میلیمتر) بوده و دامنه خمیری آن،  نباید از (4%) تجاوز نماید.

3-    دانه‌بندی بتن آسفالتی (آستر و رویه) و کنترل کیفیت

 قشرهای بتن آسفالتی به عنوان قشر نهایی خیابان  در دو لایه زیرین (آستر) و رویه به کار برده می‌شوند. قشرها طبق ابعاد و  ضخامتهای خواسته شده در نقشه و مشخصات اجرا می‌شوند.

 

       4-    قیر

 

 قیرهای مصرفی در بتن آسفالتی و آسفالت گرم باید از نوع قیرهای خالصی باشد که از تقطیر مستقیم مواد نفتی تهیه می‌شوند. این قیرها باید فاقد آب و همگن بوده و در درجه حرارت 175 درجه سانتیگراد به  هیچوجه کف نکنند، قیرهای مورد مصرف در آسفالت به دو گروه قابل تقسیم هستند.

 

 4-1- گروه قیرهای نفوذی

 

 این گروه شامل قیرهای 40-50 ، 60-70 ، 85-100 ، 120-150 و150-300  است.

 

   4-2- گروه قیرهای ویسکوزیته

 

 شامل قیرهای AC-2.5 ، AC-5 ، AC-10 ، AC-20 وAC-40 می‌باشد.

 

 تمامی خصوصیات گروههای فوق‌الذکر از نظر  خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی، باید با مشخصات آشتو M20 و M226 مطابقت نماید.

/ 0 نظر / 34 بازدید