ضوابطي كه توسط مهندسين ناظر و مالک در ساخت و ساز بايد رعايت شود

 تبصره ـ هرگاه مهندسين ناظر برخلاف واقع گواهي نمايند يا تخلف را به موقع به شهرداري اعلام نكنند، بسته به نوع تخلف، بر اساس مقررات و مصوبات ”شوراي انتظامي“ طبق تبصره 7 قانون ماده صد شهرداريها با مهندسين ناظر برخورد خواهد شد.
 تبصرة هفت (مادة صد قانون شهرداري) :
 مهندسان ناظر ساختماني مكلفند نسبت به عمليات اجرائي ساختماني كه با مسئوليت آنها احداث مي‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فني ضميمة آن مستمراً نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان را با پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فني گواهي نمايد. هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهي نمايد و يا تخلف را به موقع به شهرداري اعلام نكند و موضوع منتهي به طرح در كمسيون مندرج در تبصرة يك مادة صد قانون شهرداري و صدور رأي برجريمه يا تخريب ساختمان گردد، شهرداري مكلف است مراتب را به نظام معماري و ساختماني منعكس نمايد. شوراي انتظامي نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معماري و ساختماني حسب مورد با توجه به اهميت موضوع شش ماه تا سه سال محروميت از كار و در صورتي كه مجدداًَ مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور رأي تخريب بوسيلة كمسيون مادة صد گردد به حداكثر مجازات محكوم كند. مراتب محكوميت از طريق شوراي انتظامي سازمان نظام معماري و ساختماني در پروانة اشتغال درج و در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشاراعلام مي‌گردد شهرداري مكلف است تا صدور رأي محكوميت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده به كمسيون مادة صد به مدت حداكثر شش ماه از اخذ گواهي امضاء مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانة ساختمان شهرداري خودداري نمايد. مأموران شهرداري نيز مكلفند در مورد ساختمانها نظارت نمايند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگيري نكنند و يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي مي‌شود و در صورتي كه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و مأموران شهرداري واجد جنبة جزائي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهندبود.درمواردي‌كه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختماني است و دستور شهرداري اجرا نشود مي‌تواند با استفاده از مأموران اجرائيات خود و در صورت ‌لزوم‌مأموران انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام نمايد.
 بخشنامه به مهندسان ناظر بر اجراي پروژه‌هاي ساختماني
 موضوع:مقررات‌ملي‌ساختمان ‌ونظارت بر حسن اجراي كامل مباحث مختلف
 به‌استنادنامه‌شماره2071/8/101مورخ20/2/82 سازمان مسكن و شهرسازي استان اصفهان و براساس مبحث سيزدهم و 12-2-2 مبحث دوازدهم مقررات ملي ساختمان ، مهندسان ناظر براجراي پروژه‌هاي ساختماني نسبت به رعايت اصول ايمني ناشي از برق گرفتگي و اجراي اصول تأسيسات برقي مسئول مي باشند .
 براساس‌بند12-9-2 مبحث دوازدهم مقررات ملي ساختمان ، مهندسان ناظر براجراي ‌پروژه‌هاي ساختماني ملزم به رعايت ايمني ساختمانهاي مجاور در هنگام گودبرداري و خاكبرداري مي باشند .
 از تاريخ 21/8/81 رعايت استاندارد بسياري از مصالح از جمله شن و ماسه به صورت الزامي در آمده است و براساس بند 5-2-3 مبحث پنجم مقررات ملي ساختمان ، مهندسان ناظر بر اجراي پروژه‌هاي ساختماني نسبت به رعايت و به كارگيري مصالح مرغوب و استاندارد مسئول مي باشند .
 به استناد نامه شماره40490/8/101مورخ19/12/81 رياست محترم سازمان مسكن و شهرسازي استان اصفهان و براساس فصل 17-7 مبحث هفدهم مقررات ملي ساختمان ، مهندسان ‹‹ طراح و ناظر ›› نسبت به رعايت قطر مناسب و اجراي صحيح دودكش‌ها و روشهاي تأمين هواي لازم براي احتراق و تهويه مسئول مي باشند .
 براساس بند 9-1-11-8 مبحث‌نهم‌مقررات‌ملي‌ساختمان،مهندسان‌ناظرو طراح ‌ملزم ‌به‌ رعايت ‌مقررات‌ مربوط‌ به‌ عبور‌ لوله‌ها و مجراهاي ‌مدفون‌ دربتن‌ ميباشند
 براساس‌ماده 7 آئين‌نامه‌حفاظتي‌كارگاههاي ساختماني هرگاه مهندسان ناظر در ارتباط با نحوه اجراي عمليات ساختماني ايراداتي مشاهده نمايند كه احتمال خطر وقوع حادثه را در برداشته باشد بايد فوراّ مراتب را همراه با راهنمائيها و دستورالعملهاي لازم كتباّ به كارفرما يا كارفرمايان مربوطه اطلاع داده و رونوشت آن را به واحد كار و امور اجتماعي محل و مرجع صدور پروانه ساختمان تسليم نمايند .
 كارفرما موظف است فوراّ كار را در تمام يا قسمتي از كارگاه كه مورد ايراد و اعلام خطر واقع شده ، متوقف و كارگران را از محل خطر دور و اقدامات مقتضي در مورد رفع خطر بعمل آورد . مهندسان‹‹ناظروطراح›› موظف ‌به ‌رعايت ‌موارد فوق ‌بوده ‌و در صورت ‌مشاهده ‌هرگونه ‌تخلفي ‌بايد مراتب ‌را به ‌صورت ‌كتبي ‌به ‌كارفرماي ‌مربوطه ‌ابلاغ ‌و يك ‌نسخه ‌از آن ‌به ‌شهرداري منطقه و يك نسخه را به سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ارسال نمايند.
 2- ضوابط و مقرراتي كه مالك ملزم به رعايت آنها مي باشد.
 1-2- مالک مکلف است کارهاي گودبرداري ساختمان را زودتر از ساعت 7 صبح شروع نکند .
 2-2- مالک ملزم مي‌باشد خاکهاي مازاد و اضافات مصالح ساختماني و نخاله‌ها را فقط در محلي که شهرداري تعيين نموده است تخليه نمايد .
 3-2- مالک مکلف است در هنگام تخليه مصالح ساختماني از نوع تيرآهن يا آجرکه هنگام تخليه ايجاد سروصدا مي‌نمايد با استفاده از ابزار مخصوص از ايجاد مزاحمت براي همسايگان خودداري نمايد .
 4-2- مالک مکلف است در هنگام اجراي عمليات ساختماني دقت کافي و لازم را بنمايد تا ضمن استفاده از ماشين آلات سنگين و بالابر باعث قطع سيمهاي برق يا مخابراتي نشود و در صورت قطع آنها مي بايست مراتب را سريعا" به مراجع ذيربط اطلاع داده و با تقبل هزينه هاي مربوطه نسبت به رفع اشکالات اقدام لازم را بعمل آورد.
 5-2- هر ساختمان جديد در کليه قسمتها بايد به طريقي بنا شود که در هيچ مورد موجبات خطر براي کارگران و همسايگان و يا اشخاصي که از گذرهاي مجاور عبور مي نمايد را فراهم نياورد .
 6-2-نصب حصار موقت درگذرهاي همگاني در کارگاههاي ساختماني اجباري است و حصار مزبور نبايد حداکثر بيش از دو متر از عرض گذر را اشغال کند مگر با اجازه شهرداري .
 7-2- کليه قسمتهاي ساختمان که تشکيل پرتگاه مي‌دهند مي‌بايست به وسيله جان پناه يا نرده محافظت گردند ارتفاع جان پناه يا نرده نامبرده نبايد از 80 سانتيمتر کمتر باشد .
 8-2- به منظور جلوگيري از خراب شدن آسفالت سطح معابر بر اثر قراردادن ديگهاي پخت قير و آسفالت به طور مستقيم بر روي آنها کارفرما مکلف است از صفحات فلزي بزرگ براي اين کار استفاده نمايد .
 9-2- در هنگام حفاري و خاکبرداري با عمق بيش از يک متر که خطر ريزش يا لغزش ديواره وجود داشته باشد بايد تحکيم و تثبيت آن به وسيله شمع، سپري، چوب بست و يا استفاده از روشهاي ديگر انجام شود مگر اينکه شيب ديواره از زاويه اصطكاک داخلي کوچکتر باشد .
 10-2- نسبت به حفظ فضاي موجود در حياط ملک و يا در پياده رو نهايت سعي خود را مبذول نمايد و از ريختن مصالح و يا نخاله‌هاي ساختمان و يا قطع آنها بدون مجوز شهرداري جلوگيري نمايد .
 11-2- در هنگام کاشت گياهان مناسب در جلوي درب ورودي منازل در پياده روها از انواع مناسب استفاده نمايد و مثلا از کاشت درختان با شاخ برگهاي تيغ‌دار و يا صمغ‌دار که باعث اذيت عابرين و يا کثيف نمودن سطوح سواره و يا پياده مي شود خودداري نمايد .
 12-2-جهت‌استفاده‌کارگران،سرويسهاي‌بهداشتي ‌شامل‌ توالت‌ و دستشوئي احداث ‌و نسبت ‌به ‌نصب ‌جعبه‌ کمکهاي‌ اوليه‌درمحل‌مناسب‌و قابل دسترسي اقدام نمايد .که از دوباب مغازه 10 باب مغازه يک توالت براي استفاده بسازند .
 13-2- در تمام مدت اجراي عمليات ساختماني تا هنگام اتمام آن نماي ‌ساختمان‌را به منظور حفظ سيماي شهري با لوازم مناسب بپوشاند .
 چنانچه مالک در نماي ساختمان خود از سنگهاي ساختماني مخصوص نما با عرض بيش از 7 سانتيمتر استفاده نمايد به منظور جلوگيري از کنده شدن و سقوط آنها بر سرعابرين مکلف است با انجام تمهيدات لازم از قبيل نصب توريهاي فلزي و يا اسکوپ کردن در هنگام اجراء و يا رول پلاک نمودن سنگها از سقوط احتمالي آنها جلوگيري نمايد .
 در رابطه با نماسازي ساختمان (نماهاي اصلي و جانبي قابل رويت از معابر) مالک مکلف به رعايت مصوبه مورخ 28/8/69 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ساير ضوابط شهرداري محل مي باشد
 دودکش‌ها بايد با مصالح ساختماني ساخته شده و حداقل 70 سانتيمتر از روي‌بام بالاتر باشند و در مورد بامهاي شيرواني يا سقف شيبدار سردودکش نبايدازتيغه فوقاني شيرواني يا سطح شيبدار پائين‌تر باشد و فاصله دودکش از نماي ساختمان نبايد کمتر از يک متر باشد .
 درب‌هاي‌ورودي‌ساختمان‌نبايدبه‌طرف‌بيرون‌ساختمان(داخل‌گذر) باز شوند .
 در و پنجره‌هايي که متصل به ديوار خانه‌هاي مجاور است بايد حداقل 70/1 متر از کف اطاق بالاتر باشد و هيچ ساختماني نمي‌تواند رو به عمارت مجاوربالکن‌داشته‌باشد مگر آنکه فاصله کافي به تشخيص شهرداري باشد .
 شيشه‌اي اطاق، آشپزخانه، توالت و يا حمام‌هائي‌که مشرف به گذرهستند بايد از نوع شيشه‌اي مات باشند .
 مالک مکلف است پس از اتمام عمليات ساختماني پياده رو را به صورت اوليه نوسازي نمايد .
 14-2- حتي الامکان در هنگام پياده‌روسازي جلوي درب منزل (در نواحي که داراي شيب نسبتا" زيادي مي‌باشد) از تعبيه پله خودداري نموده و به طورکلي ‌پياده‌روها به ‌طور پيوسته باشد تا سبب بروز مشکلات در تردد عابرين در هنگام شب و يا معلولين با صندلي چرخدار و عصا نگردد .
 15-2-درهنگام‌تعبيه‌شيرفلکه‌آب‌وياتأسيسات‌مربوط‌به‌گازشهري‌رعايت نکات ايمني‌وفاصله‌هاي‌لازم‌رابنمايدتا از پاگير يا سرگير بودن آن جلوگيري نمايد .
 16-2- مالکين واحدهاي تجاري در برگذرهاي عمومي در هنگام نصب تابلوهاي تبليغاتي و يا احداث ويترين و يا محوطه سازي جلوي درب واحدهاي تجاري بايد از ضوابط و مقررات مربوط به هريک از موارد فوق که توسط شهرداري تعيين و ابلاغ گرديده تبعيت نمايد .
 17-2- مالك بايد نسبت به نصب صندوق پستي اقدام نمايد.
 18-2- در هنگام تخريب و بازسازي ساختمان جهت قطع گاز و جابجايي علمك گاز شخصاً اقدام ننمايد. اين امر بايد توسط شركت گاز صورت پذيرد.

/ 0 نظر / 45 بازدید