افزایش قیمتها و سرنوشت پیمانها

لذا توجه دوستان رابه مقاله ای که توسط جناب آقای ابراهیم اسماعیلی هریسی در ماهنامه آبادگران در این خصوص تهیه گردیده جلب می نمایم :

محاصرۀ اقتصادی و تحریمهای بین المللی علیه ایران واقعیت تلخی است که متأسفانه آثار خود را بر اقتصاد ایران به وضوح برجای گذاشته و فعلاً گریزی از آن نیست. این پدیدۀ ناگوار بالطبع قراردادهای پیمان کاری را به عنوان یک فعالیت اقتصادی تحت الشعاع خود قرارداده است.از یک طرف پول ملی در برابر ارزهای خارجی قدرت خود را از دست داده و از سوی دیگر امکان واردات برخی کالاهای تولید خارج که باید در موضوع پیمان به کار رود، به داخل کشور فراهم نیست و یا به سختی به دست می آیند. این امر باعث شده که سرنوشت پیمانهای انعقاد شدۀ پیش از تحریمها درهاله ای از ابهام فرو رود و برای برون رفت از این معضل چاره اندیشی شود.(متن کامل در ادامه مطلب...)

دانلود فایل ماهنامه آبان ۹۱ آبادگران

 

/ 0 نظر / 19 بازدید