انواع شوره و لکه هایی که بر روی دیوارهای آجری ظاهر می شوند

 یکی از عوامل مخرب نمای ساختمان شوره یا سفیدک است که منجر به فرسوده شدن نما در مدت زمان کوتاهی میشود.

شوره ماده ای پودری و معمولاًسفید رنگ است کهاز هزاران سال پیش تاکنون بر روی دیوارهای بنایی ظاهر شده و همواره سبب ایجاد مشکلاتی بودهاست. شوره بسته به نوع نمک میتواند به رنگهای سبز-قهوه ای یا زرد نیز باشد.

معمول ترین نوع شوره، شوره سفید یا سفیدک است. از زمانهای گذشته تاکنون تلاشهای بسیاری برای حل مشکل شوره انجام گرفته، هزینه های زیادی صرف شده و آزمایشات فراوانی صورت گرفته است. هر چند تاکنون هیچ راه حل قطعی برای جلوگیری از ایجاد شوره کشف نشده است اما چگونگی تشکیل، روشهای جلوگیری و حذف آن در صورت ایجاد، بررسی شده است[4].
این مقاله مکانیسم ایجاد شوره و روشهای جلوگیری از ایجاد آن، حذف آن در صورت پدیدار شدن و همچنین برخی از انواع لکه هایی که بر روی دیوارهای آجری ظاهر می شوند را مورد بررسی قرار می¬دهد.

تعریف شوره
شوره، رسوب نمکهای محلول در آب است که در اثر تبخیر آب بر روی سطح دیوارهای بنایی باقی می ماند. این ماده معمولاً همزمان با ساخت ساختمان یا مدتی پس از اتمام ساخت بر روی نمای ساختمان ظاهر می شود[4].


شکل1- نمایی از شوره بر روی دیوارهای آجری[4].
نمکهایی که باعث ایجادشوره می شوند و منابع شوره در ساختمان
انواع نمک های محلول که باعث ایجاد شوره بر روی دیوارهای آجری می شوند و منابع معمول این نمکها در جدول (ا) آورده شده است[7].

در آجر معمولاً سولفیدها و به ویژه پریت (سولفید آهن) وجود دارد. این سولفیدها در حین پخت اکسیده میشوند و SO3 را تولید میکنند. SO3 با اکسیدهای بازی موجود در رس واکنش می دهد و سولفاتهای کلسیم، سدیم، پتاسیم و سولفات منیزیم را ایجاد می کند.

سولفات های سدیم، پتاسیم و منیزیم هنگامی که حرارت پخت آجر در کوره از 950 درجه بالاتر می رود آزاد میشوند درحالیکه سولفات کلسیم به حرارت حداقل 1200 درجه برای آزاد شدن نیاز دارد. معمولاً حرارت پخت آجر از 950 تا 1200 درجه متغیر است بنابراین از بین سولفاتهای کلسیم، سدیم، پتاسیم و منیزیم موجود در آجر، تنها سولفات کلسیم در بعضی مواقع و در مقادیر کم بر روی آجر ظاهر میشود[5].    

جدول1- انواع نمکهایی که باعث ایجاد شوره می¬شوند و منابع آنها[7].

/ 0 نظر / 29 بازدید