سوالات مبحث دوم مقررات ملی ساختمان4-دارنده پایه یک تا چند طبقه روی شالوده می توان ساخت و ساز کند ؟
الف) 2 طبقه ب) 3طبقه ج) 4 طبقه د) 5 طبقه
5-حداکثر زیر بنایی واحد مسکونی هر یک از کارهای اجرایی مجریان حقوقی چقدر است ؟
الف) 3000 متر مربع ب) 6000متر مربع ج) 5000متر مربع د) 4500متر مربع
6-پایه ارشد کدام یک از پروانه اشتغال ها می باشد ؟
الف) پروانه اشتغال کاردان فنی ب) پروانه اشتغال مهندس
ج) پروانه اشتغال معمار تجربی د) همه موارد

7- حوزه فعالیت مجریان حقوقی در پایه ارشد چه جایی می باشد ؟
الف) تمامی قلمرو کشور ب)تمامی قلمره جغرافیایی کشور 
ج) تمامی قلمره جهان د) تمامی قلمره منطقه
8- مجریان حقوقی باید در اجرای ساختمان های 9 طبقه بیشتر از خدمات کدام مهندسان استفاده کنند؟
الف) مهندس برق ب) مهندس مکانیک ج) نقشه برداری  د) مهندسی معماری
9- مرجع نظارت بر کار مجری کیست؟
الف) ناظر دارای پروانه اشتغال از وزارت راه
ب) ناظر دارای پروانه اشتغال از وزارت راه و شهر سازی  ج) از وزارت مسکن د) هیچکدام
10-جلسات کمیته حداقل با حضور چند نفر و با شرکت چه کسی رسمیت می یابد؟
الف) 5 نفر با شرکت معاون ب)6 نفر با شرکت رئیس کمیته
ج) 4نفر با شرکت رئیس کمیته  د) 8 نفر با شرکت رئیس کمیته
11-مسئولیت حس اندام کار ساختمان برعهده چه کسی است ؟
الف) برعهده ناظر ب) برعهده مدیر عامل  ج) برعهده مسئول واحد فنی د) برعهده محاسب

12- مسئولیت حسن انجام کار ساختمان در خصوص نهادهای عمومی غیر دولتی برعهده چه کسی است ؟
الف) برعهده ناظر ب) برعهده مدیر عامل ج) برعهده مسئول واحد فنی
د) گزینه ب وج 
13- مجریان حقوقی باید در اجرایی مجموعه ساختمان از مهندس رشته های ساختمان استفاده کنند؟
الف) 3 رشته ب) 6 رشته ج) 7 رشته  د) 8 رشته
14-حداقل چند نفر از اعضای هیئت مدیره شرکت باید دارای پروانه اشتغال اجرای ساختمان باشد؟
الف)1 نفر ب)2 نفر ج) 3نفر د) 4 نفر
15- حداکثر تعداد طبقات مجاز مجریان حقوقی در پایه 2 چند طبقه است ؟
الف) 5 طبقه روی شالوده ب) 10 طبقه روی شالوده 
ج) 20طبقه روی شالوده د) 15 طبقه روی شالوده

1-برای ثبت شرکت چه باید کرد ؟
شرکت باید به یکی از صور مندرج در قانون تجارت،در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده و تاسیس آن در روزنامه رسمی کشور آگهی شده باشد. موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی نیز اقدام به تاسیس واحد سازمانی فنی خاص برای اجرای ساختمان نموده و تشکیلات سازمانی آنها به تصویب مراجع صلاحیت دار رسیده باشد.
2- مجری حقوقی چه زمانی می تواند اجرای کار دیگری را تخیل نماید؟ مجری حقوقی زمانی می تواند اجرای کار دیگر را تقبل نماید که یکی از پروژهای ساختمان در دست اجرایی خود را به پایان رسانده و گزارش ساختمان پایان کار به تأیید مراجع صدور پروانه ساختمان و ناظر هماهنگ کننده رسیده باشد.
3- در صورتی که اشخاص حقیقی شاغل از ادامه کار انصراف دهند مجری حقیقی چه وظیفه ای دارد ؟ مجری حقیقی موظف است چنان چه اشخاص شاغل در آن از ادامه کار انصراف حاصل نماید یا باز مانند حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به جایگزین آن اشخاص با همان صلاحیت و ظرفیت اشتغال به سازمان راه و شهر سازی استان اقدام نماید.
4- مرجع نظارت بر کار مجری کیست؟ ناظر دارای پروانه اشتغال نظارت از وزارت راه و شهر سازی می باشد. سازمان استان نیز بر عملکرد اشخاص فوق نظارت می نماید وزارت راه و شهر سازی نیز بر انجام امور ساختمانی نظارت عالیه خواهد داشت.

5- مجری مادر کیست؟
حداکثر ظرفیت اشتغال و تعداد کار تعیین شده برای اشخاص حقوقی و بنا به هر علتی که اجرای ساختمان،مجتمع یا مجموعه ساختمانی توسط دو یا چند مجری انجام پذیرد دراین موارد یکی از مجریان به عنوان مجری مادر توسط صاحب کار تعیین شده وبا همکاریسایر مجریان حقوقی مشترکاً اجرای عملیات ساختمان را برعهده خواهند داشت،بدین ترتیب که سایر مجریان،در برابر مجری مادر مسوول بوده و مجری مادر د ربرابر صاحب کار یا صاحبان کار و سایر مراجع قانونی مسوول و پاسخگوی تمامی مسایل اجرایی ساختمان یا مجتمع یا مجموعه ساختمانی نظیر مسایل مالی،حفاظتی،انضباطی،امنیتی،ایمنی و حقوقی آن خواهد بود.
1-مجری انبوه ساز در چه صورتی می تواند مسئولیت اجرای ساختمان را بر عهده بگیرد؟ که یکی از ساختمان ها یا مجتمع ها یا مجموعه های ساختمانی در دست اجرای خود را پایان نازک کاری رسانیده باشد وبه مراتب مورد تأیید ناظر هماهنگ کننده قرار بگیرد.
2-درچه صورتی گواهی سابقه کار اجرایی و تجربه عملی متقاضی معتبر است؟ که توسط واحد های فنی وزارت خانه ها یا سازمان دولتی یا وابسته به دولت،شهرداری ها ،شخصیت های حقوقی،شاغل در رشته های موضوع قانون
شرکت های ساختمانی یا اشخاص حقوقی که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی می باشند یا توسط دو نفر از مهندسان با بیش از ده سال سابقه کار دارای پروانه اشتغال به کار مهندس ویا توسط سازمان استان مورد تأیید قرار گیرد.
3- در صورتی که پروانه اشتغال فاقد اعتبار باشد یا اعتبار آن معلق شده باشد چه اتفاقی می افتد؟ دراین صورت دارنده پروانه اشتغال فقط برای ادامه کارها و مسئولیت هایی که قبلا به عهده گرفته است اجازه فعالیت خواهد داشت
4- دبیرخانه پس از بررسی پرسشنامه و اطلاعات گزارش شده از سوی ارزیاب یا ارزیابان چه کارهایی انجام می دهد ؟
پایه ی متقاضی را محاسبه وبرای بررسی و تایید به کمیته بررسی صلاحیت و تعیین پایه گزارش می دهد
5- دبیرخانه کمیته بررسی صلاحیت چه وظایفی را بر عهده دارد؟ وظیفه جمع آوری اطلاعات،ارسال پاسخ نامه ها و کاربرگ ها بررسی پرسشنامه های ارسالی،اعزام ارزیاب ویا ارزیابان بازدید کننده،تنظیم وارایه گزارش نهایی با کمیته موصوف را دارد.
6-یک مجری انبوه سازی چه وظیفه ای نسبت به تعداد ساختمان ها با مجتمع ها یا پروژه های در دست اجرای خود دارد ؟ که یک نفر مهندس دارای پروانه اشتغال به کار را به عنوان مسئول کارگاه به کار بگمارد
7-در صورتی که مجریان انبوه ساز از حد وظایف و مسئوولیت های خود بگذرند چه اتفاقی می افتد؟ مهندسان رشته های ساختمان وسایر ضوابط مقررات و شیوه نامه های لازم الاجرا عدول نمایند یا مرتکب خلاف شوند ویا به ابلاغیه های قانونی وزارت راه و شهر سازی توجه نمایند به تخلفات حرفه ای انضباطی و انتظامی آنان رسیدگی و رفتار خواهد شد.


1- دارندگان صلاحیت طرح و ساخت نمی توانند نسبت به ارائه............ اقدام نماید.
الف) خدمات نظارت  ب) خدمات طراحی ج) طراحی واجرای ساختمان
د) موارد ب وج
2- تعداد طبقاتی که یک معمار تجربی پایه سه می تواند بسازد چند طبقه است؟
الف) تا سه طبقه ارتفاع از روی شالوده ساختمان ب) تا دو طبقه ارتفاع از روی شالوده ساختمان 
ج) تا چهار طبقه ارتفاع از روی شالوده ساختمان د) هیچ کدام
3- حداکثر تعداد واحد های ساختمانی همزمان که یک پایه دو معمار تجربی می تواند نظارت کند چند طبقه است ؟
الف)2 ب)3 ج)4 د) 5
4- دارندگان صلاحیت طرح و ساخت به غیر از طراحی به که خود مجری آن می باشند نمی توانند نسبت به چه چیز دیگری اقدام نمایند؟
الف) خدمات نظارت ب) خدمات طراحی  ج) طراحی و اجرای ساختمان د) موارد الف و ج


5- مسئولین کارهای اجرایی در مقابل صاحب کار یا صاحب کاران برعهده .................... خواهد بود
الف) مهندس مسئوول دفتر ب) وزارت راه و شهر سازی ج) معمار د) هیچکدام
6- پروانه اشتغال مجری انبوه ساز در پایه ارشد توسط ............ و ..... ...... صادر می گردد ؟
الف)معاونت نظام مهندسی ب) وزارت راه و شهر سازی ج) رئیس سازمان
د) موارد الف و ب 
7- حداکثر زیر بنای ساختمان گروه 1 ............... می باشد
الف) 600 متر مربع ب) 800 متر مربع ج) 400متر مربع  د) 200متر مربع
8- تعداد طبقاتی که یک کاردان فنی پایه سه می تواند بسازد چند طبقه می باشد ؟
الف) یک طبقه  ب) سه طبقه ج) دو طبقه د) چهار طبقه
9- حداکثر زیر بنای اسختمان های گروه دو................می باشد؟
الف) 800 متر مربع ب) 600متر مربع ج) 400متر مربع 
د) 200متر مربع
10- حداکثر تعداد مجریان کاردانی فنی و معمار تجربی شریک در دفتر مهندسی اجرای ساختمان چند نفر می باشد ؟
الف) 4 نفر ب) 2نفر ج)6نفر  د) 8 نفر
11- حداکثر تعداد واحد های ساختمانی هم زمان که یک پایه دو کاردان فننی می تواند نظارت کند چند طبقه می باشد ؟
الف)2  ب) 3 ج)4 د)6
12- برای متقاضیانی که در بیش از یک رشته دارای شرایط اخذ پروانه اشتغال می باشند چند تا پروانه اشتغال می توانند بگیرند؟
الف) یک پروانه اشتغال ب) دو تا ج) چهار تا د) پنج تا
13- در چه مواردی پروانه اشتغال فاقد اعتبار شناخته می شود؟
الف) عدم تمدید یا تجدید پروانه اشتغال
ب) حجر دارنده پروانه اشتغال تا زمانی که رفع حجر نشده باشد
ج) قطع عضویت کاردان های فنی از (کانون استان ) یا اخراج از آن

/ 0 نظر / 111 بازدید