درباره سيستم نيلينگ ومراحل اجراي آن

نیلینگ و مهاربندي به روش نيلينگبه منظور جلوگيري از موارد ذکر شده لازمست از قبل از شروع عمليات گودبرداري از روش هاي نگهداري و مهار بندي جانبي استفاده شود تا در محيطي پايدار و ايمن بتوان عمليات را ادامه داد. در اين راستا سيستم هاي حفاظت جانبي بطور کلي شامل موار زير تقسيم بندي مي شوند:

جداره هاي مهاربندي شده توسط المان هاي افقي و مايل (Braced wall using wale struts)
جداره هاي مهاربندي شده توسط المان هاي کششي (Soldier beam& lagging)
جداره هاي مهاربندي شده توسط سپر کوبي (Braced sheet pile)
جداره هاي مهاربندي شده توسط شمع هاي درجا (Bored pile walls)
جداره هاي مهار بندي شده توسط ديوار ديافراگمي (Diaphragm walls-Slurry wall)
جداره هاي مهاربندي شده توسط نيلينگ (Soil nailing)

روش هاي متداول مهار بندي گود
مهار بندي جداره ها توسط المان هاي پشت بندهاي افقي و مايل (Braced wall using wale struts)
اين روش ساده براي نگهداري و حفاظت جداره هاي حاصل از گودبرداري و براي جلوگيري از تغيير مکان هاي جانبي در گودهايي با عرض کم در محيط هاي شهري استفاده مي شود از معايب اين روش اتلاف قابل توجهي از فضاي کاري داخل گود و محدوديت در بکارگيري ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز و همچنين افزايش ريسک برخورد با المان ها و به مخاطره انداختن آنها مي باشد.

مهار بندي جداره ها توسط الماي پشت بندهاي افقي و مايل (Braced wall using wale struts)

مهاربندي توسط المان هاي کششي (Soldier beam& lagging)
از اين روش بعنوان روش متداول در پايدار سازي موقت گود در مناطق شهري استفاده مي گردد. در اين روش از پروفيل هاي معمول فولادي بصورت ستونهاي پيوسته که درون خاک فرو برده مي شوند استفاده مي گردد که تا عمق کف گود اجرا خواهند شد. فاصله بين المان ها بين 2 الي 4 متر مي باشد بطوريکه بتوان فضاي بين آنها را با الوارهاي چوبي (لارده چيني) پرنمود. در اين روش از مهارهاي کششي به منظور حفاظت جانبي گود استفاده مي شود و اتصال ما بين ستونها توسط ميل مهارها و جوشکاري انجام مي شود.

مهاربندي توسط المان هاي کششي (Soldier beam& lagging)

مهاربندي توسط سپر کوبي (Braced sheet pile)
در اين روش صفحات فلزي Sheet pile داخل خاک و جداره گود توسط چکش پنوماتيک و با استفاده از لرزش کوبيده مي شوند و با انواع اتصالات بين خود به يکديگر متصل شده و يک جداره پيوسته را تشکيل مي دهند از مزاياي اين روش راحتي در کوبيدن ـ نصب و بيرون کشيدن آنها به ديگر روش ها برتري داشته و مصالح آن مجددا قابل استفاده در پروژه هاي ديگر مي باشد، همچنين در اين روش به المانهاي افقي و مايل کمتري نياز مي باشد.
بنابراين محدوديت هاي اشغال فضاي داخل گود کمتر وجود دارد. ليکن از جمله معايب اين روش وابستگي به نصب سپرهاي فلزي مي باشند که در محيط هاي شهري بدليل وجود تاسيسات زيربنايي شهري و ايجاد لرزش و صداي ناشي از کوبش سپرها محدوديت هايي را بوجود مي آورد. همچنين کوبيدن سپرها در زمين هاي سنگي و يا خاک هاي بسيار متراکم به سختي انجام پذير است و در زمين هاي با شرايط بالا با محدوديت مواجهه مي گردد.

مهاربندي توسط سپر کوبي (Braced sheet pile)

مهار بندي توسط شمع هاي درجا (Bored pile walls)
يکي از روشهاي متداول در پايداري و حفاظت جداره ها با شرايط متنوع اعم از زمين سخت و سست و نرم استفاده از شمع هاي درجا مي باشد و در برخي موارد علاوه بر ايفاي نقش حفاظت جانبي نقش آب بندي را نيز انجام مي دهد و همواره درصورت نياز بار قائم نيز تحمل مي کند. مهار بندي جداره ها توسط شمع هاي درجا در موارد زير بعنوان گزينه برتر براي سيستم هاي حفاظت جانبي گود مطرح مي باشند:
- در موارديکه امکان اجراي سپر فولادي (کوبيدن و نصب) وجود ندارد و يا سختي و تراکم زمين بيش از حد توان سپر کوبي و با دشواري زيادي مواجهه مي باشد.
- در شرايطي که بدليل وجود آبهاي زير زميني و بالا بودن سطح آن نياز به آب بند بودن جداره مي باشد.
- در موارديکه امکان ايجاد مهارهاي جانبي (کششي) در زير ساختمان هاي مجاور ناشي از گودبرداري وجود ندارد و يا در تلاقي با تاسيسات زير بنايي شهري و مستحدثات زيرزميني (تونل) باشد.
- در مواقعيکه امکان استفاده از سيستم حفاظت گود بعنوان بخشي از سازه اصلي و باربري وجود داشته باشد.

مهار بندي توسط شمع هاي درجا (Bored pile walls)

روشهاي مختلف براي اجراي تکنيک هاي شمع هاي درجا ريز وجود دارد و متداولترين آنها عبارتند از:
الف) اجراي ديوار محافظت پيوسته (آب بند)
ب) اجراي ديوار محافظت ناپيوسته

الف) اجراي ديوار محافظ پيوسته (آب بند)
دراين روش ابتدا شمع هايي با بتن پلاستيک يک در ميان حفاري و اجرا مي گردد و سپس با رعايت هم پوشاني شمع هاي اصلي و سازه اي با رعايت احداث جداره زنجيره اي و پيوسته اجرا مي گردد.

اجراي ديوار محافظ پيوسته (آب بند)

ب) اجراي ديوار محافظت ناپيوسته
در موارديکه توده خاک و سنگ داراي چسبندگي زياد بوده و سطح آبهاي زير پايين بوده مي توان از شمع هاي درجا ريز ناپيوسته و با فاصله استفاده نمود. در اين روش بدليل چسبندگي بين دانه ها خاک بين شمع ها با وجود پديده قوس خوردگي پايداري جانبي وجود دارد . با در نظر گرفتن شرايط و پارامترهاي ژئوتکنيکي خاک معمولا حداکثر فاصله محور تا محور شمع هاي اصلي 2 برابر قطر شمع ها مي باشد همچنين در اين روش پايداري در برابر نيروهاي جانبي نيز مدنظر قرار مي گيرد اين روش در پايداري هاي کوتاه مدت کارايي داشته و در اثر مرور زمين احتمال هوازدگي بين شمع ها وجود دارد و در دراز مدت نيز تغيير مشخصات خاک و برخي از پارامترهاي آن مانند از دست دادن آب و يا حالت اشباع پيدا نمودن آن باعث ريزش خاک بين شمع ها شده و براي جلوگيري از آن مي توان از بتن پاشي (شاتکريت) و با بستن مش پوشش لازم را جهت پايداري ايجاد نمود.

اجراي ديوار محافظت ناپيوسته

مهار بندي توسط ديوار ديافراگمي (Diaphragm walls-Slurry wall)
يکي ديگر از روشهاي محافظت از جداره گود احداث ديوار ديافراگمي و يا ديوار دوغابي Slurry Wall مي باشد. در اين روش ابتدا توسط دستگاههاي گراب متناسب با شرايط زمين حفاري قسمتي از ديوار انجام مي شود و همزمان با حفاري جهت پايداري جداره ديواره حفاري شده و جلوگيري از ريزشهاي موضعي از دوغاب بنتونيت استفاده مي شود تشکيل کيک بنتونيت در داخل ديواره حفاري شده و نفوذ در لايه هاي دانه اي جداره باعث مي گردد جداره همواره پايدار بماند و سپس بلافاصله پس از رسيدن به عمق مورد نظر آرماتور گذاري شده و در نهايت بتن ريزي مي گردد. اين روش در زير هسته سدهاي خاکي نيز کاربرد بسيار دارد و از هرگونه نشتي را جلوگيري مي نمايد.
استفاده از اين تکنيک در مناطق شهري نيز با محدوديت هاي نظير استفاده از روش مهار بندي افقي و مايل و المانهاي کششي دارا مي باشد.


مهار بندي توسط ديوار ديافراگمي (Diaphragm walls-Slurry wall)

جداره هاي مهاربندي شده توسط نيلينگ (Soil nailing)
اين روش از حدود سه ده اخير آغاز شده و تاکنون نيز بعنوان يک تکنيک براي پايداري ترانشه ها و حفاظت گود با انعطاف پذيري بالا استفاده مي گردد.

جداره هاي مهاربندي شده توسط نيلينگ (Soil nailing)

روش اجراي نيلينگ (nailing)
تئوري استفاده از روش نيلينگ بر مبناي مسلح کردن و مقاوم نمودن توده خاک با استفاده از دوختن توده خاک توسط مهارهاي کششي فولادي Nail با فواصل نزديک به يکديگر مي باشد.
استفاده از اين روش موجب:
1- افزايش مقاومت برشي توده خاک مي گردد.
2- محدود نمودن و تحت کنترل در آوردن تغيير مکانهاي خاک در اثر افزايش مقاومت برشي در سطح لغزش Slid بدليل افزايش نيروي قائم مي شود.
3- باعث کاهش نيروي لغزش در سطح گسيختگي و لغزشي مي شود.
بايد توجه داشت کليه سطوح ترانشه هاي حفاري شده که توسط نيلينگ بايستي مسلح شوندبا استفاده از شبکه مش و شاتکريت ابتدا حفاظت شده و سپس سيستم نيلينگ روي آنها اجرا مي شوند.

کاربرد نيلينگ در پروژه هاي عمراني
1- پايداري ترانشه ها در احداث بزرگراه ها و راه آهن ها.
2- پايداري جداره تونلها وسازه هاي زير زميني.
3- پايدار سازي و حفاظت گود در سازه هاي مناطق شهري، ساختمانهاي مجاور گود، ايستگاه هاي زير زميني مترو و...
4- پايدار سازي کوله هاي مجاور پل ها در زمين هاي سست و ريزشي.

مهار کششي نيلينگ معمولا از آرماتورهاي فولادي با قطر 20 الي 40 ميليمتر و با حدتسليم 420 الي 500 نيوتن بر ميليمتر مربع استفاده مي شوند که درون يک چال حفاري شده با قطر 76 الي 150 ميليمتر قرارگرفته و دور آن درون چال تزريق مي گردد. فواصل بين مهارهاي کششي در حدود 1 الي 2 متر مي باشد و طول آنها نيز در حدود 70 الي 100 درصد ارتفاع گود مي باشد و حداقل شيب نسبت به افق حدودا 15 درجه مي باشد.
بايد توجه داشت که رويه شاتکريت شده روي ترانشه هاي حفاري شده نقش سازه اي نداشته اما مي توان جهت اطمينان براي پايداري موقت خاک بين مهارها استفاده نمود.

مهار کششي نيلينگ
مراحل اجراي سيستم نيلينگ (nailing)
مطابق با شکل مراحل اجراي نيلينگ بصورت شماتيک نشان داده شده است .
1- گودبرداري در مرحله اول ترانشه و يا گود و ايجاد پله بعدي عمليات.
2- حفاري چال جهت نصب مهار کششي Nail.
3- قراردادن آرماتور داخل چال و تزريق چال.
4- اجراي سيستم زهکشي و اجراي شاتکريت جداره و نصب ضخامت فولادي.
5- گودبرداري مرحله بعدي ترانشه و يا گود و ايجاد پله هاي بعدي علميات.
6- اجراي پوشش شاتکريت نهايي پس از اتمام آخرين مرحله حفاري.


اصول طراحي نيلينگ (nailing)
مراحل طراحي سيستم نيلينگ مطابق زير است:
• هندسه سازه مشخص گردد.
• عمق و زاويه شيب خاکبرداري مشخص گردد.
• بارگذاري و سربار بارهاي وارده به Nail و موقعيت سطح افزايش تخمين زده شود.
• انتخاب نوع آرماتور شامل: سطح مقطع، طول و فاصله از يکديگر و در هر تراز مقاومت موضعي آنها تضمين گردد تا مقاومت از نظر استحکام و ظرفيت چسبندگي براي تحمل نيروها تخمين زده شده و با ضريب اطمينان مناسب و قابل قبول کنترل شوند.
• پايداري کل سازه نگهدارنده و خاک اطراف آن در زمان حفاري گود و ايجاد پله هاي حفاري و بررسي و کنترل ضريب اطمينان قابل قبول.
• تخمين نيروهاي وارده بر صفحه فولادي Bearing plate
• در نظر گرفتن سطح پيزومتريک آبهاي زير زميني و لحاظ نمودن سيستم زهکش

نتيجه گيري
استفاده از روش نيلينگ بعنوان يک سيستم حفاظت جداره ترانشه و گود در مناطق شهري و فضاهاي محدود بسيار کارا بوده و بدليل امکان همزماني اجرا در چند جبهه کاري از سرعت خوبي برخوردار مي باشد و با توجه به درجه پايداري امکان اجراي گود قائم وجود داشته و همچنين در انواع شرايط خاک، اجراي آن امکان پذير مي باشد که مهمترين ويژگي اين روش محسوب مي شود و براي سازه هاي زير زميني بخصوص در فضاي هاي محدود شهري مانند ايستگاه هاي مترو مناسب مي باشد

/ 0 نظر / 6 بازدید