بیا که قبله ی ما گوشه خرابات است
                            بیار باده که عاشق نه مرد طامات است

مخند از پی مستی که بر زمین افتد  
                            که آن سجود وی از جمله ی مناجات است

حکیم عطار نیشابوری

/ 0 نظر / 8 بازدید