تفاوت های میلگرد ممان منفی و ادکا (ODKA)

میلگرد ممان منفی :
- روی هر تیرچه قرار میگیرد
- خم حداقل 90 درجه ( 12 db )
- در انتهای دهانه ( طول )= عرض تیر + L/5 + 12db
- در دهانه میانی ( طول )= عرض تیر + L/5 +L/5 + 12db


میلگرد تقویت برشی :
-روی هر تیرچه قرار میگیرد
- خم حداقل 180 درجه [ ( max( 4db, 6cm ]
- در انتهای دهانه ( طول ) = عرض تیر + خم + طول میلگرد اریب شده+ حدود 50 سانتیمتر + خم
- در دهانه میانی ( طول )=عرض تیر + خم + 2×طول میلگرد اریب شده+ 2×حدود 50 سانتیمتر + خم1.حداقل cm12 میلگرد کششی به داخل تکیه گاه ادامه یابد در غیر این صورت میلگرد اتصال(ادکا) با سطح مقطع معادل میلگرد کششی و با طول پوشش کافی در انتهای تیرچه نصب شود.

2.میلگرد منفی براساس %15 لنگر خمشی وسط دهانه محاسبه و در محل تکیه گاه تعبیه می شود و در صورتی که تکیه گاه میانی باشد بیشترین لنگر خمشی دهانه های طرفین، ملاک محاسبه قرار می گیرد. این میلگردها طوری نصب می شوند که تا فاصله 5/1دهانه آزاد از تکیهگاه به طرف داخل دهانه، ادامه داشته باشد.
موارد فوق از نشریه ضوابط سقف تیرچه بلوک نقل شده است با اینکه عموما تیرچه دوسر مفصل طراحی و فرض میشود ولی در عمل مقداری گیرداری و لنگر منفی در تیرچه ایجاد میشود که با قرار دادن آرماتور منفی با آن مقابله میشود.


-چون در دو سر تیرچه ها کشش داریم از میلگرد ممان منفی برای مهار آن استفاده می کنیم.
- برای جلوگیری از ایجاد ترک برشی ؛ میلگرد تقویت برشی ( ادکا) قرار می گیرد.البته نحوه محاسبه تقویت برشی در نشریه 94 توصیف شده.

/ 0 نظر / 70 بازدید