انواع مجوزها و گواهی های مربوط به شهرسازی

 -تغییرات

 -تبدیلات

 -تغییر نقشه

  -تمدید پروانه، تعویض سقف، تعویض مهندس

 انواع گواهی ساختمان

  - عدم خلاف  

  - پایان ساختمان

 - پایان ساختمان قبل از سال  1349 

  - تمدید پایان ساختمان

 - پایان کار آپارتمانی

 تفکیک و تجمیع اراضی

 -تفکیک

  -افراز

 -تجمیع استعلام ها

 - پاسخ استعلام کسبی

  - پاسخ استعلام طرح

 
/ 0 نظر / 11 بازدید