مجموعه پرسش‌ها و پاسخ‌ها در امور پیمانکاری

شایان ذکر است مجموعه جدید شامل مجموعه‌های قبلی به علاوه پرسش ها و پاسخ‌های جدید است. بدیهی است پاسخ‌های یاد شده با توجه به پرسش های مطرح شده، مقطع زمانی و اسناد و مدارک منضم به پیمان، ارایه گردیده و ممکن است برای موارد دیگر قابل انطباق نباشد، بنابراین برای تطبیق پاسخ‌های مندرج در این مجموعه با پرسش‌های پیش‌رو، ضروری است دقت کافی مبذول گردد.
یادآور می‌شود ادامه پرسش و پاسخ‌ها در امور مختلف پس از تفکیک و جمع‌آوری بتدریج در پایگاه الکترونیکی یاد شده قرار خواهد گرفت.

/ 0 نظر / 7 بازدید