سقف روفیکس

دراین سیستم سقف به دلیل ویژگیهای خاص سقف و به منظور ایجاد سهولت در اجرا از گل میخ به عنوان برشگیر استفاده میشود برشگیرها را میتوان جهت سهولت اجرا قبل ازنصب تیرها روی آن نصب نمود اما معمولا این عمل به 2 دلیل بعداز نصب تیر صورت میگیرد:

1- امکان کنده شدن گل میخها درحین انتقال تیروجوددارد.
2- وجود گل میخ ها دست وپاگیر می باشد.

 قالب روفیکس یک صفحه مشبک فلزی است که تعدادی پروفیل طولی به صورت موازی بافواصل مشخص به منظورتامین صلبیت خمشی درروی آن تعبیه شده است،این قالب به صورتی روی تیرهای فرعی واقع میشود که جهت پروفیلها برجهت تیرهای فرعی عمودباشد،درمحلهای قرارگیری گل میخها نیز قالب را سوراخ نموده وگل میخ راازاین سوراخ عبور می دهیم،تاتمام قالب بطورکامل درتماس بابال فوقانی تیرهای فرعی قرار گیرد.سپس شبکه آرماتور موردنیاز با فواصل لازم ،براساس نتایج حاصل از محاسبات، روی تیرها قرار گرفته وپس از آن اقدام به بتن ریزی با ضخامت لازم مینماییم ،دراین سیستم نیازی به نصب قالب نداریم چراکه صفحه
فلزی روفیکس عملکرد یک قالب ثابت رادارد.

به دلیل قرارگیری لایه روفیکس درتحتانی ترین قسمت سقف (ناحیه تنش کششی حداکثر)ودرگیروقفل شدن با بتن (به دلیل وجود سوراخها)،این لایه فلزی می تواند بخشی ازتنشهای کششی بارگذاری راتحمل نموده وازحجم آرماتورهای کششی بکاهد.پس از اجرای سقف پوشش بتنی جزیی ازبال فشاری تیر شده ،درنتیجه محورخنثای مقطع به سمت بالا حرکت نموده وظرفیت کششی مقطع افزایش می یابد ،چنین طرحی علاوه بر اینکه پوشش بتنی بمنزله سقف ساختمان عمل می کند، باعث کاهش سطح مقطع تیرفولادی نیز می شود.
ذیلا به برخی ازمزایای بکارگیری این سیستم اشاره می گردد:

مزایای استفاده از سقف روفیکس درمقایسه با سایر سقفهای متداول:


• سرعت وسهولت اجرا:عدم نیازبه قالب بندی وشمع بندی سقف ،عملیات اجراراسهولت بخشیده وعلاوه برآن اجرای همزمان چند سقف رادرساختمانهای مرتفع راممکن میسازد.

• ایمنی :همزمان بانصب قالب روفیکس روی تیرهادرواقع یک شبکه ایمن درزیرپای عوامل اجرایی ایجادمیگرددکه ازسقوط افرادواجسام جلوگیری می کند.

• فرم پذیری :فرم پذیری آسان قالب ثابت روفیکس ،امکان اجرای فرمهای پیچیده معماری رابدون نیازبه قالب بندی های پیچیده وپرهزینه فراهم می آورد.

• کاهش وزن سازه وتاثیر آن برجنب?
اقتصادی سازه: کاهش بارمرده سقف تاثیرزیادی درمحاسبات گذاشته وکاهش ابعاد اسکلت سازه ازپی تا تیروستون وبادبندو...رابدنبال خواهد داشت که این امر سازه را هرچه بیشتربه سوی اقتصادی شدن سوق خواهدداد. در زیرمحاسبات مربوط به بارمرده سقف روفیکس ارایه گردیده همچنان که مشاهده می گرددوزن واحدسطح این سقف(kg/m²230) درحدود نصف وزن سقف تیرچه وبلوکی بابلوک سفالی می باشد.

در زیر مقایسه وزن این دونوع سقف ارایه گردیده است:

سهولت حمل ونقل وکاهش ضایعات واشغال فضای کم:
بر خلاف مصالحی همچون آجر وبلوک حمل ونقل وبارگیری وتخلیه قالب روفیکس ضایعاتی در بر نداردوانبارکردن روفیکس فضای بسیارکمی رادرکارگاه اشغال می نماید.

عدم تخریب شرایط محیط زیست: مصالح مصرفی دراین نوع سقف کمترین آسیب را به عناصر برگشت ناپذیر طبیعت همچون خاک وارد می
سازند.

سهولت عبورلوله های تاسیساتی:
عبورلوله های تاسیساتی اززیر سقف واجرای آسان سقف کاذب برای پوشش این لوله ها علاوه برسرعت و سهولت درکارازافزایش وزن سقف به دلیل انباشت پوکه در حالت مربوط به عبورلوله های تاسیسات ازروی سقف جلوگیری می کند. 

 
عایق حرارتی : هوای مسدود مابین سقف روفیکس وسقف کاذب ، عایق خوبی دربرابر مبادلات حرارتی محسوب می گردد.

اجرای پله: ازآنجاکه دراین سیستم سقف نیازی به شمع بندی جهت اجرای سقف وجودندارد تمام پله هارامیتوان بطورهمزمان درشروع عملیات اجرایی اجرا نمودوامکان دسترسی آسان به همه طبقات توسط عوامل اجرایی درطول عملیات ساخت رافراهم نمود.

/ 0 نظر / 46 بازدید