اتصال مفصلی در قاب های بتن آرمه(بودن یا نبودن)

 

توصیه می شود ازایجاد اتصال مفصلی در نرم افزار ETABS اجتناب گردد و به صورت گیردار مدل شود. اگر مشکل پیچش یا برش بوجود آمد ثابت پیچشی به عدد کوچکی مثل ۰.۱۵ اصلاح شود. به جای اتصال شکلاتی که مرجع معتبری فعلاً ندارد بهتر است آرماتور بالایی تیر فقط آرماتور مونتاژ باشد مثل ۲ عدد آرماتور نمره ۱۲ و انتهای آرماتوها داخل تیر خم نشوند.

این مطلب کاملاً نظر شخصی من می باشد و تا مرجع معتبری از طرف خوانندگان وبلاگ و اساتید ارائه نگردد این مطلب اعتبار خواهد داشت.

 

در مطلب قبلی در مورد اتصال مفصلی بتنی نوشتم. نوشته بودم که به جای اتصال شکلاتی که مرجع معتبری فعلاً ندارد بهتر است آرماتور بالایی تیر فقط آرماتور مونتاژ باشد مثل ۲ عدد آرماتور نمره ۱۲ و انتهای
آرماتوها داخل تیر خم نشوند.

 

 

همانطور که در شکل نشان داده شده است، آرماتور بالایی  ادامه نیافته و خم نشده است. فقط یک آرماتور ادکا برای تقویت برش در تکیه گاه قرار داده شده است شبیه آنچه در تیرچه ها قرار داده می شود. لذا  به نظر میرسید برای اتصال مفصلی تیرهای بتنی این دتایل مناسبتر باشد.

/ 0 نظر / 51 بازدید