پیاده کردن نقشه

 

 

برای پیاده کردن نقشه حداقل می بایست یکی از اضلاع ساختمان وامتداد آن رانسبت به امتداد موجود در منطقه نظیر بر خیابان ، رودخانه ، ابنیة قدیمی و ... مشخص نمود .
با پیاده کرد ن یک ضلع ساختمان وبا توجه به امتداد تعیین شده ، ابتدا وانتهای آن میخ کوبی می شود . در نتیجه طول یا عرض ساختمان مشخص می گردد.(ضلع AB)

با استفاده از گونیای بنائی و ریسمان ومتر ضلع  BC را عمود بر AB  به دست می آوریم  چنانچه منطقه وسیع باشد برای استخراج زوایای 90 درجه بهتر است از رابطة اضلاع مثلث قائم زاویه استفاده گردد. بدین ترتیب ضلع دوم با میخ کوبی در نقطه C بدست می آید .
سپس ضلع CD را نیز به طریقه ای که گفته شد، عمود برBC  تعیین نموده ونقطة D  نیز میخکوبی می شود که حاصل ، ضلع سوم خواهد بود .بدیهی است که AD چهارمین ضلع بنا خواهد شد.

برای اطمینان در صحت عمل ، اقطار نقشه پیاده شده(مستطیل ABCD) مترکشی می شود. چنانچه اندازة دو قطر برداشته شده ، دقیقاً یکسان باشد، نقشه صحیح پیاده شده ، در غیر این صورت بایستی کلیة مراحل انجام شده مجدداً تکرار گردد که اصـطلاحا به ایـن روش چـپ و راست می گویـند.
درصورت قناس بودن زمین ممکن است دوخط کناری نقشه برهم عمود نباشند در این صورت یکی از خطوط میانی نقشه را که حتما بر خط اول عمود است انتخاب ورسم مینماییم. 
 ممکن است برای عمود کردن خطوط از گونیای بنایی استفاده شود
 در مناطق بسیار وسیع با شعاع عملیاتی زیاد ،پیاده نمودن نقشه با وسایل ابتدایی وساده امکان پذیر ویا حداقل کار ساده ای نیست


رپر
با توجه به اینکه هر نقطه از ساختمان نسبت به سطح زمین دارای ارتفاع معینی می باشد که باید در طول مدت اجرا در هر زمان قابل کنترل باشد . برای جلوگیری از اشتباه ، قطعة بتنی با ابعاد دلخواه در نقطه ای دورتر از محل ساختمان می سازند به طوری که در موقع گودبرداری ویا پی کنی به آن آسیب نرسد ودر طول مدت ساختمان ، تمام ارتفاعات را با آن می سنجند که به این قطعة بتنی اصطلاحاً رپر گویند . در بعضی ساختمانهای کوچک روی اولین قسمتی که ساخته می شود(مانند اولین ستون) علامتی می گذارند وبقیة ارتفاعات را نسبت به آن می سنجند.

/ 0 نظر / 119 بازدید