سدهای خاکی

عناوین بخش اول

هدف اصلی احداث سد - علل طراحی و ساخت سد - تقسیم بندی سد ها - مشخصات یک محل مناسب برای سد - طبقه بندی سدها

مقایسه سدهای صلب و خاکریز

تاریخچه خرابیهای سدهای خاکی و سنگریزه ای - طبقه بندی علل خرابی 200 سد

پنج دسته اصلی خرابی ها

موارد طرح ایمن سد خاکی

روشهای احداث سدها در قرن نوزدهم

سدهای خاکی هیدرولیکی - سدهای سنگریز - سدهای خاکی و سنگریز مدرن

انتخاب شکل سد خاکی

انواع معمولی سدهای پاره سنگی

مقاطع تیپ سدهای خاکی روی پی نفوذ ناپذیر

گونه های مختلف از دیدگاه همگنی بدنه سد نوع همگن نوع مطبق نوع دیافراگمی

مقاطع تیپ سدهای سنگریزه ای

مشخصات بهترین نوع خاک

نیازهای اساسی طرح

مسائل مربوط به سدهای خاکی:  ١- پدیده لغزش  ٢- تغییر رژیم هیدرو ژئولوژی  ٣- کنترل پایداری سد

پدیده لغزش در دیواره های دریاچه سد طی اولین بار پرکردن سد

تغییر سیستم آب زیر زمینی در بالا دست و پائین دست

کنترل تراوش  ١- ایجاد دیواره جدا کننده یا نفوذ ناپذیر  ٢- ایجاد زهکش ها  ٣- ایجاد فیلترها  ۴- هسته مرکزی  ۵- چاههای زهکش  ۶- ایجاد پوشش غیر قابل نفوذ در بالا دست

کنترل پایداری سد

اجرای ساختمان سد

/ 0 نظر / 28 بازدید