نرم افزار STA4-CAD تحولی در مهندسی عمران (تولید کشور ترکیه )

1- محاسبه تمام بارهای مرده و زنده - زلزله و باد و همچنین مرکز جرم و مرکز سختی .
2- هنگام آنالیز سازه برنامه شروع به کنترل تمام 
پارامترهااز جمله نیروی زلزله، باد   ظرفیت ستون و غیره می نماید و نتایج را بصورت گرافیکی نمایش می دهد.
3- برنامه STA4CAD بعد از آنالیزو کنترل سازه ، دتایل تمام
ستون ها و تیرها، دیوارهای  برشی ، سقف ها ، فنداسیون ها را آماده می نماید . ۴- محاسبه میلگردها و تعداد میلگرد مصرفی و قرار دادن در جدول لیستوفر.
5- متره برآورد
سازه .
6-کنترل سازه در مقابل نیروهای زلزله طبق آیین نامه های معتبر جهان.
7-
طراحی و محاسبه فنداسیون ها .8- نشان دادن مقاومت خاک به صورت گرافیکی و سه بعدی تحت اثر بارهای وارده از سازه که آیا زمین مورد نظر می تواند نیروهای وارده از سازه را تحمل نماید یا نه

از دیگر خصوصیات مهم STA4CAD می توان به موارد زیر اشاره نمود.
الف) کار کردن با آن آسان است .ب) محاسبه یک سازه چند طبقه در مدت زمان کمتر از 2 ساعت .ج) نمایش سه بعدی سازه به صورت گرافیکی .د) نمایش مرکز جرم و مرکز سختی سازه بصورت گرافیکی. ه) نیاز به انجام محاسبه دستی اولیه بارهای مرده و زنده ، زلزله ، باد ، مرکز جرم ، مرکزسختی و قراردادن آنها روی تک تک قاب ها،در جهت X,Y
نمی باشد. چرا که برنامه به صورت اتوماتیک این اعمال را انجام می دهد .»

Sta4CAD is a software developed for structural engineering to determine the safety and design of a building under dead load, seismic, temperature, wind and lateral soil effects. The software can run static and RC analysis with taking into account several
Turkish and international codes.
The program applies matrix-displacement method with 6 unknowns for each node in 3D space. It applies rigid floor diaphragms also.
The structure geometry is commonly defined in story plan and instantly shown in plan and 3D view. With the help of smart menus in data input, the geometry, load and code information can be entered by mouse easiliy. Sta4CAD automatically models the structure in 3D space and solves/designs with relevant codes. The drawings automatically generated after design process. After analysis; member optimization, cost analysis and code checks are available.

http://www.sta.com.tr/index.htmlآدرس سایت سازنده به زبان ترکی

   

/ 1 نظر / 46 بازدید

با تشکر از جناب عالی در عنوان کلمه بتن به صورت بتون نوشته شده است اصلاح گردد