پارامترهای تعمیرات و نگهداری در شبکه راه آهن

اندازه گیری پارامترهای افتادگی و انحراف افقی با استفاده از روش انحراف از وسط وتر می باشد. پارامترهای عرض خط، دور و پیچش نیز به صورت مطلق اندازه گیری می شوند.
برای حفظ شرایط سرویس دهی شبکه ریلی، نبایستی اجازه داد مقادیر به دست آمده این پارامترها از محدوده تلرانسهای نگهداری و تعمیرات تعیین شده فراتر روند.
برای رسیدن به این مهم نیاز به یک برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات مدون می باشد. همچنین در صورت قرار گرفتن خطوط در محدوده تلرانسهای ایمنی بایستی هر چه سریعتر و به صورت اضطراری اصلاح شوند و عیوب بوجود آمده اصلاح و برطرف گردند.

/ 0 نظر / 21 بازدید