قالب وبلاگ مهندسی عمران

 

این قالب که خودم طراحی کردم  برای مهندسین وبلاگ نویس گرامی هستش که امیدوارم از محیطش لذت ببرند

راستش هر چه قدر گشتم تا یه قالب مهندسی برای وبلاگم گیر بیارم پیدا نشد که نشد این شد که خودم دست به کار شدم و همین وبلاگی رو که الان میبینید با هزار بدبختی درستش کردم تا خلا’ نبود وبلاگ مهندسی پر بشه

این وبلاگ رو برای پرشین بلاگ طراحی کردم- موفق باشید

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <meta http-equiv="Content-Language" content="fa"> <META NAME="description" CONTENT="<-Blogtitle-> - <-BlogDescription->"> <META NAME="keywords" CONTENT="<-Blogtitle->,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs, Blogs"> <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" /> <meta name="GENERATOR" content="BlogFa.com"> <title><-Blogtitle-></title> <style type="text/css"> <!-- a:link { color: #0B8EFB; text-decoration: none; } a:visited { color: #0B8EFB; text-decoration: none; } a:hover { color: #0000FF; text-decoration: none; } a:active { color: #0B8EFB; text-decoration: none; } .posthide { width: 487px; overflow: hidden; } .customht { width: 202px; overflow: hidden; } --> </style> </head> <body topmargin="0" leftmargin="0" rightmargin="0" bottommargin="0" marginwidth="0" marginheight="0" style="background-repeat: repeat" background="http://up.iranblog.com/images/uxl3wsf7sam0xoj46ch.jpg"> <table width="1000" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" style="background-image: url('http://www.shiatheme.com/files/themes/blogfa/free/emamezaman2/2.jpg'); background-repeat: repeat-y; background-position: left top; "> <tr> <td colspan="3" style="background-repeat: no-repeat; background-position: right top" height="169" align="right" valign="top" background="http://up.iranblog.com/images/hjucm09tebwxp97i5x00.jpg"> <table border="0" width="973" height="137" cellspacing="0" cellpadding="0" dir="rtl"> <tr> <td height="49"> </td> <td height="49" width="932"> </td> </tr> <tr> <td rowspan="2"> </td> <td width="932" align="right" style="color: #0B8EFB; font-family: Tahoma; font-size: 12pt; font-weight:600"> <a href="<-BlogUrl->"><font color="#990033" size="4"><-BlogTitle-></font></a></td> </tr> <tr> <td width="902" align="right" style="color: #30789A; font-family: Tahoma; font-size: 10pt; padding-right:30px" height="39"> <font color="#000000" size="3"><-BlogDescription-></font></td> </tr> </table> <p> </p> <p> </p> <p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="background-repeat: no-repeat; background-position: right top" height="18" align="right" valign="top" bgcolor="#FFCC66"> <p align="center"><b> <MARQUEE style="FONT-STYLE: oblique; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 12pt" direction=right width="991" height="44" scrolldelay="14" scrollamount="3">اگر علم در ثریا باشد مردمی از اهل فارس به آن دست پیدا خواهند کرد.     رسول اکرم </MARQUEE></b></td> </tr> <tr> <td style="background-repeat: no-repeat; background-position: right top" height="26" align="center" valign="top" bgcolor="#FFE3AA">  </td> <td style="background-repeat: no-repeat; background-position: right top" height="26" align="right" valign="top" bgcolor="#CC3399"> <p align="center"><span lang="en-us"><font color="#00FF00" size="6"><b> ***********</b></font></span></td> <td style="background-repeat: no-repeat; background-position: right top" height="26" align="center" valign="top" bgcolor="#FFE3AA">  </td> </tr> <tr> <td width="240" align="center" valign="top" bgcolor="#FFE3AA"> <table border="0" width="222" cellspacing="0" cellpadding="0" style="color: #80D6FF; font-family: Tahoma; font-size: 12pt;" dir="rtl"> <tr> <td style="background-repeat: no-repeat; background-position: right top; padding-left:25px; color:#0B8EFB; font-weight: 600" height="46" align="right"> <font color="#800000">آخرین مطالب</font><hr width="95%" color="#783D1B"></td> </tr> <tr> <td style="color: #0B8EFB; font-size: 10pt; font-family: Tahoma; padding-left: 20px; padding-right: 10px; padding-top: 5px; font-weight: normal" align="right"> <p align="right"> <BlogPreviousItems items="25" > <a href="<-PostLink->" title="<-PostDate->" target="_blank"> <font color="#CC3399"><-PostTitle-></font></a><font color="#CC3399"> <br> </font> </BlogPreviousItems> </td> </tr> <tr> <td align="right"> </td> </tr> </table> <table border="0" width="222" cellspacing="0" cellpadding="0" style="color: #80D6FF; font-family: Tahoma; font-size: 12pt;" dir="rtl"> <tr> <td style="background-repeat: no-repeat; background-position: right top; padding-left:25px; color:#0B8EFB; font-weight: 600" height="46" align="right" bgcolor="#FFE3AA"> <font color="#990033">آرشیو مطالب</font><hr width="95%" color="#783D1B" align="right"></td> </tr> <tr> <td style="color: #0B8EFB; font-size: 10pt; font-family: Tahoma; padding-left: 20px; padding-right: 10px; padding-top: 5px; font-weight: normal" align="right" bgcolor="#FFE3AA"> <p align="right"> <BlogArchive> <a href="<-ArchiveLink->"><font color="#990033"><-ArchiveTitle-></font></a><font color="#990033"><br> </font> </BlogArchive> </td> </tr> <tr> <td align="right" bgcolor="#FFE3AA"> </td> </tr> </table> <BlogFeedShowBlock> <table border="0" width="222" cellspacing="0" cellpadding="0" style="color: #80D6FF; font-family: Tahoma; font-size: 12pt;" dir="rtl"> <tr> <td style="background-repeat: no-repeat; background-position: right top; padding-left:25px; color:#0B8EFB; font-weight: 600" height="46" align="right" bgcolor="#FFE3AA"> <font color="#800000">پیوندهای روزانه</font><hr width="95%" color="#783D1B" align="right"></td> </tr> <tr> <td style="color: #0B8EFB; font-size: 10pt; font-family: Tahoma; padding-left: 20px; padding-right: 10px; padding-top: 5px; font-weight: normal" align="right" bgcolor="#FFE3AA"> <p align="right"> <BlogFeedShow><a href="<-ItemUrl->" target="_blank"><font color="#CC3399"><-ItemTitle-></font></a><font color="#CC3399"><br /> </font></BlogFeedShow> <a href="javascript:void(0)" onclick ="OpenLD();"><font color="#CC3399">آرشیو پیوندهای روزانه</font></a><font color="#CC3399"> </font> </td> </tr> <tr> <td align="right" bgcolor="#FFE3AA"> </td> </tr> </table> </BlogFeedShowBlock> <BlogLinksBlock> <table border="0" width="222" cellspacing="0" cellpadding="0" style="color: #80D6FF; font-family: Tahoma; font-size: 12pt;" dir="rtl"> <tr> <td style="background-repeat: no-repeat; background-position: right top; padding-left:25px; color:#0B8EFB; font-weight: 600" height="46" align="right"> <font color="#800000">پیوندها</font><hr width="95%" color="#783D1B" align="right"></td> </tr> <tr> <td style="color: #0B8EFB; font-size: 10pt; font-family: Tahoma; padding-left: 20px; padding-right: 10px; padding-top: 5px; font-weight: normal" align="right"> <p align="right"> <BlogLinks> <a href="<-LinkUrl->" target="_blank"><font color="#CC3399"><-LinkTitle-></font></a><font color="#CC3399"><br> </font> </BlogLinks> </td> </tr> <tr> <td align="right"> </td> </tr> <tr><td style="background-repeat: no-repeat; background-position: right top; padding-left:25px; color:#0B8EFB; font-weight: 600" height="46" align="right"> <font color="#800000">صفحات جانبی</font><hr width="95%" color="#783D1B" align="right"></td> <td> </td> </tr> <tr> <td height="21" align="right"><blogpagesblock> <div class="menutext"> <p align="right"> <Blogpages> <a href="<-PageLink->" ><font color="#CC3399"><-PageTitle-></font></a><font color="#CC3399"><br /> </font> </Blogpages> </div> </blogpagesblock> </p></td> </tr> <tr> <td align="right"> </td> </tr> <tr> <td align="right"> </td> </tr> </table> </BlogLinksBlock> </td> <td width="530" valign="top" align="center" bgcolor="#FFFFFF"> <blogpost> <table border="0" width="527" cellspacing="0" cellpadding="0" dir="rtl"> <tr> <td style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: #001D80; padding-top: 20px; background-repeat: no-repeat; background-position: center top" height="72" align="center" bgcolor="#FFFFFF"> <hr width="95%" color="#783D1B" align="right"> <a href="<-PostLink->" style="color: #FF0000;"><font size="4"><-PostTitle-></font></a></td> </tr> <tr> <td style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; color: #30789A; padding-left: 20px; padding-right: 20px; padding-top: 0; padding-bottom: 0" align="right" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"><div class="posthide"> <font color="#000000"><-PostContent-> </font> <BlogExtendedPost> <font color="#000000"><br></font><a href="<-PostLink->"><font color="#FF0000"> ادامه مطلب</font></a></BlogExtendedPost><font color="#FF0000"> </font> </div> </td> </tr> <tr> <td align="left" style="color: #005151; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; padding-left: 40px; padding-right: 40px; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px" dir="rtl" bgcolor="#FFFFFF"> <p align="right"> <font color="#800000"><-PostAuthor-> | <-PostTime-> - <-PostDate-> <br> </font> <a class="bul" href="<-PostLink->" ><font color="#800000">+</font></a><font color="#800000"> <BlogComment> نظرات (<-count->) </BlogComment> </font> </td> </tr> <tr> <td align="center" style="color: #005151; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; padding-left: 40px; padding-right: 40px; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px" bgcolor="#FFFFFF"> <font color="#CC3399">  </font> </td> </tr> </table> </blogpost> <BlogPage> <table border="0" width="527" cellspacing="0" cellpadding="0" dir="rtl"> <tr> <td style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: #001D80; padding-top: 20px; background-repeat: no-repeat; background-position: center top" height="72" align="center" bgcolor="#FFFFFF"> <hr width="95%" color="#783D1B" align="right"> <a href="<-pageLink->" style="color: #FF0000;"><font size="4"><-PageTitle-></font></a></td> </tr> <tr> <td style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; color: #30789A; padding-left: 20px; padding-right: 20px; padding-top: 0; padding-bottom: 0" align="right" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"><div class="posthide"> <font color="#000000"><-PageContent-> </font> </div> </td> </tr> <tr> <td align="left" style="color: #005151; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; padding-left: 40px; padding-right: 40px; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px" dir="rtl" bgcolor="#FFFFFF"> <font color="#800000">مدیر | - <br> </font> <a class="bul" href="<-pageLink->" ><font color="#800000">+</font></a><font color="#800000"> </font> </td> </tr> <tr> <td align="center" style="color: #005151; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; padding-left: 40px; padding-right: 40px; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px" bgcolor="#FFFFFF"> <font color="#CC3399">  </font> </td> </tr> </table> </BlogPage> <BlogArchivePage> <table border="0" width="527" cellspacing="0" cellpadding="0" dir="rtl"> <tr> <td style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: #001D80; padding-top: 20px; background-repeat: no-repeat; background-position: center top" height="72" align="center" bgcolor="#FFFFFF"> <hr width="95%" color="#783D1B" align="right"> <a href="#" style="color: #FF0000;"><font size="4">عناوین مطالب وبلاگ <-blogtitle-></font></a></td> </tr> <tr> <td style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; color: #30789A; padding-left: 20px; padding-right: 20px; padding-top: 0; padding-bottom: 0" align="right" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"><div class="posthide"> <BlogArchiveItems><font color="#000000">» </font> <a href="<-PostLink->"> <font color="#000000"><-posttitle-></font></a><font color="#000000"> :: <-PostDate-><br /> </font></BlogArchiveItems> </div> </td> </tr> <tr> <td align="left" style="color: #005151; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; padding-left: 40px; padding-right: 40px; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px" dir="rtl" bgcolor="#FFFFFF"> <font color="#800000">مدیر | - <br> </font> <a class="bul" href="#" ><font color="#800000">+</font></a><font color="#800000"> </font> </td> </tr> <tr> <td align="center" style="color: #005151; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; padding-left: 40px; padding-right: 40px; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px" bgcolor="#FFFFFF"> <font color="#CC3399">  </font> </td> </tr> </table> </BlogArchivePage> </td> <td width="230" align="center" valign="top" bgcolor="#FFE3AA"> <table border="0" width="222" cellspacing="0" cellpadding="0" style="color: #80D6FF; font-family: Tahoma; font-size: 12pt;" dir="rtl"> <tr> <td style="background-repeat: no-repeat; background-position: right top; padding-right:25px; color:#0B8EFB; font-weight: 600" height="46"> <font color="#800000">منوی اصلی</font><hr width="95%" color="#783D1B" align="right"></td> </tr> <tr> <td style="color: #0B8EFB; font-size: 10pt; font-family: Tahoma; padding-left: 10px; padding-right: 20px; padding-top: 5px; font-weight: normal;"> <a href="<-BlogUrl->"> <font color="#CC3399">خانه </font> </a> <font color="#CC3399"><br> </font> <BlogProfileLinkBlock><a href="<-BlogProfileLink->"> <font color="#CC3399">پروفایل مدیر وبلاگ</font></a><font color="#CC3399"><br> </font></BlogProfileLinkBlock> <a href="mailto:<-BlogEmail->"><font color="#CC3399">پست الکترونیک</font></a><font color="#CC3399"><br> </font> <a href="<-BlogArchiveLink->"><font color="#CC3399">آرشیو وبلاگ</font></a><font color="#CC3399"><br> </font> <a href="/posts/"><font color="#CC3399">عناوین مطالب وبلاگ</font></a><font color="#CC3399"><br> </font></td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table> <BlogProfile> <table border="0" width="222" cellspacing="0" cellpadding="0" style="color: #80D6FF; font-family: Tahoma; font-size: 12pt;" dir="rtl"> <tr> <td style="background-repeat: no-repeat; background-position: right top; padding-right:25px; color:#0B8EFB; font-weight: 600" height="46" align="right"> <font color="#800000">درباره وبلاگ</font><hr width="95%" color="#783D1B" align="right"></td> </tr> <tr> <td style="color: #0B8EFB; font-size: 10pt; font-family: Tahoma; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 5px; font-weight: normal" align="center"> <font color="#CC3399"> <BlogPhoto> <img src="<-BlogPhotoLink->" style="border: 3px solid #26BAF9; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px"> </BlogPhoto> <p align="right" style="margin-left: 0px; margin-right: 10px; margin-top: 5px; margin-bottom: 0"> <-AboutAuthor-> </font> </p> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table> </BlogProfile> <BlogAuthorsBlock> <table border="0" width="222" cellspacing="0" cellpadding="0" style="color: #80D6FF; font-family: Tahoma; font-size: 12pt;" dir="rtl"> <tr> <td style="background-repeat: no-repeat; background-position: right top; padding-right:25px; color:#0B8EFB; font-weight: 600" height="46" align="right"> <font color="#800000">نویسندگان</font><hr width="95%" color="#783D1B" align="right"></td> </tr> <tr> <td style="color: #0B8EFB; font-size: 10pt; font-family: Tahoma; padding-left: 10px; padding-right: 20px; padding-top: 5px; font-weight: normal;"> <BlogAuthors> <a href="<-AuthorLink->"> <font color="#CC3399"><-AuthorName-> </font> </a> <font color="#CC3399"> <br> </font> </BlogAuthors> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table> </BlogAuthorsBlock> <BlogTagsBlock> <table border="0" width="222" cellspacing="0" cellpadding="0" style="color: #80D6FF; font-family: Tahoma; font-size: 12pt;" dir="rtl"> <tr> <td style="background-repeat: no-repeat; background-position: right top; padding-right:25px; color:#0B8EFB; font-weight: 600" height="46" align="right"> <font color="#800000">موضوعات مطالب</font><hr width="95%" color="#783D1B" align="right"></td> </tr> <tr> <td style="color: #0B8EFB; font-size: 10pt; font-family: Tahoma; padding-left: 10px; padding-right: 20px; padding-top: 5px; font-weight: normal;"> <BlogTags> <a href="<-TagLink->"> <font color="#CC3399"><-TagName->(<-Tagweight->) </font> </a> <font color="#CC3399"> <br> </font> </BlogTags> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table> </BlogTagsBlock> <table border="0" width="222" cellspacing="0" cellpadding="0" style="color: #80D6FF; font-family: Tahoma; font-size: 12pt;" dir="rtl"> <tr> <td style="background-repeat: no-repeat; background-position: right top; padding-right:25px; color:#0B8EFB; font-weight: 600" height="46" align="right"> <font color="#800000">سایر امکانات</font><hr width="95%" color="#783D1B" align="right"></td> </tr> <tr> <td style="color: #0B8EFB; font-size: 10pt; font-family: Tahoma; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 5px; font-weight: normal" align="center"> <div class="customht"> <p style="text-align:center"><font color="#CC3399"> </font><a style="text-decoration: none; font-family: Arial; font-size: 8pt; border: 1px solid #005151; background-color: #0B8EFB" href="<-BlogXmlLink->"><font color="#CC3399"> RSS </font></a><font color="#CC3399"> </font> <a style="text-decoration: none;font-family:Verdana;font-weight:bold" href="http://www.persianweblog.ir" > <font color="#CC3399"> <br/> <br/> </font> </a><font color="#CC3399"><br/> <-BlogCustomHtml-><br /><-persianstat-> </font> </p> </div> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="font-family:Tahoma; font-size:10pt; color:#30789A" align="center" height="51" valign="top" dir="rtl" bgcolor="#800000"> <font color="#FFFFFF"> <br> تمامی حقوق محفوظ می باشد!</font><p><font color="#FFFFFF">Powered By </font> <a style="text-decoration: none" title="وبلاگ فارسی" target="_blank" href="http://www.eng-civil.persianblog.ir"> <font color="#FFFFFF">Persianblog.ir</font></a><font color="#FFFFFF"> - Designed By </font> <a style="text-decoration: none" title="m_dc15@yahoo.com" target="_blank" href="http://www.eng-civil.persianblog.ir"> <font color="#FFFFFF">mehdi mohammadi </font> </a></td> </tr> </table> </body> </html>

 

/ 2 نظر / 13 بازدید
فرهاد

سلام آقای مهندس خسته نباشید امیدوارم که حالتون خوب باشه.ممنون از وبلاگتون من دانشجوی عمران از مطالبتون بینهایت استفاده کردم.از شما خواهشمندم که مطالبتون رو افزایش بدین تا ما دانشجوها از مطالبتون البته با اجازه شما استفاده کنیم.با تشکر:دانشجویان عمران واحد بندرترکمن

علم و صنعت

سلام خدا قوت وبلاگ ارزشمندی دارید در صورت تمایل به تبادل لینک اطلاع دهید