دیتیل و جزئیات2

 
دیتیل و جزئیات دست انداز پله دست انداز پله دست انداز اجری با در پوش چوبی Det VC.G-01 دست انداز اجری با در پوش سنگی Det VC.G-02 دست انداز اجری با در پوش چوبی Det VC.G-03 دست انداز اجری با در پوش سنگی Det VC.G-04 دست انداز اجری با در پوش بتنی Det VC.G-05 دست انداز بتنی Det VC.G-06 دست انداز فلزی Det VC.G-07
 
 
 
دیتیل و جزئیات نردبام ها جزئیات نردبام ها نردبام فلزی Det VC.I-01 نردبام فلزی Det VC.I-01
 
 
 
دیتیل و جزئیات رامپ ها   جزئیات رامپ ها رامپ بتنی Det VC.J-01 رامپ سنگی با پوشش سنگ Det VC.J-02 رامپ با پوشش موکت یا مواد پلیمری Det VC.J-03 رامپ با ساختار اجری با پوشش اجر Det VC.J-04 رامپ با ساختار اجری با پوشش اجر Det VC.J-05 رامپ با ساختار اجری با پوشش سنگ Det VC.J-06 رامپ با ساختار بتنی با پوشش سنگ Det VC.J-07 رامپ با ساختار اجری با پوشش اجر Det VC.J-08 رامپ بتنی با پوشش سنگ Det VC.J-09 رامپ بتنی Det VC.J-10
 
 
 
دیتیل و جزئیات دست انداز رامپ ها جزئیات  دست انداز رامپ ها دست انداز اجری با در پوش سنگی  Det VC.K-01 دست انداز اجری با در پوش بتنی Det VC.K-02 دست انداز اجری با در پوش بتنی Det VC.K-03 دست انداز بتنی Det VC.K-04
 
 
دیتیل و جزئیات پله ای فلزی مدور جزئیات پله های فلزی مدور پله مدور Det VC.E-01 پله مدور Det VC.E-02 پله مدور Det VC.E-03 پله مدور Det VC.E-04
 
 
دیتیل و جزئیات آسانسورها جزئیات آسانسورها جزئیات چاه آسانسور با دیواربتنی درجا Det VC.H-01 جزئیات چاه آسانسور با دیواربلوک بتنی Det VC.H-02 جزئیات درب آسانسور در طبقات Det VC.H-03 جزئیات درب آسانسور در طبقات Det VC.H-04
 
 
 
دیتیل و جزئیات اتصال پله های فلزی داخلی جزئیات اتصال پله های فلزی داخلی جزئیات بالایی پله فلزی با کف پله بتنی Det VC.D-01 جزئیات اتصال  پله فلزی به همکف با کف پله بتنی Det VC.D-02 جزئیات بالایی پله فلزی با کف پله فلزی اجدار Det VC.D-03 اتصال پله فلزی به همکف با کف پله فلزی اجدار Det VC.D-04 جزئیات بالایی پله فلزی با کف پله فلزی مشبک Det VC.D-05 اتصال پله فلزی به همکف با کف پله فلزی مشبک Det VC.D-06 اتصال پاگرد پله به دیوار جانبی Det VC.D-07
 
 
 
دیتیل و جزئیات اتصال پاگرد پله گرد بتنی
 
جزئیات اتصال پاگرد پله بتنی اتصال با دیوار جانبی  Det VC.F-01 اتصال با دیوارجانبی اجری Det VC.F-02 اتصال با دیوارجانبی سنگی Det VC.F-03
 
 
دیتیل و جزئیات پله های طاق ضربی داخلی پله های طاق ضربی داخلی اتصال به همکف (پله با پوشش موزائیک) Det VC.A-01 اتصال به همکف (پله با پوشش سنگ) Det VC.A-02 اتصال بالایی (پله با پوشش موزائیک) Det VC.A-03 اتصال بالایی (پله با پوشش سنگ) Det VC.A-04 اتصال پایینی با پاگرد(پله موزائیکی پیش ساخته) Det VC.A-05 اتصال پا گرد پله با دیوار جانبی Det VC.A-06
 
 
 
دیتیل و جزئیات پله های بتنی داخلی
 
پله های بتنی داخلی اتصال بالایی (پله با پوشش موزائیک) Det VC.B-01 اتصال بالایی (پله با پوشش سنگ) Det VC.B-02 اتصال به همکف (پله با پوشش موزائیک) Det VC.B-03 اتصال به همکف (پله با پوشش سنگ) Det VC.B-04 جزئیات پله بتنی Det VC.B-05
 
 
/ 0 نظر / 24 بازدید