سازه نگهبان - تای بک

روش تای بک یا کابل پیش تنیده بسار به روش مهار بندی شباهت داشته و تفاوت آن در بکارگیری کابلهایی در درون چاهکهای افقی یا مایل ایجاد شده در دیواره گود بوده که با تزریق بتن در بخش انتهایی چاهکها کابلها را گیر داده و با ایجاد کشش در کابلها موجب بروز تنیدگی در کابلها و همچنین ایجاد نیروی مخالفی بصورت فشردگی در خاک دیواره گود شده و مانع ریزش یا رانش میگردد.

البته سایر مراحل و شرایط مانند روش مهار بندی بوده ولی میزان کشیدگی کابلها و سایز آنها میبایست حتما محاسبه و مهندسی شود.

مزایا و معایب این روش ماندد مهار بندی بوده با این تفاوت که هزینه اجرایی این روش باتوجه به هزینه کابل و اجرا از مهاربندی بیشتر است.

 

 

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید