انواع روش کاشت چمن

انواع روش های کاشت چمن: الف) زایشی ب) رویشی

زایشی (بذرکاری): کاشت بذر متداول­ترین روش احداث چمن محسوب می شود که هزینة کمتر آن نسبت به سایر روش ها، مزیت است. در حالی که مواردی چون مدت زمان استقرار، دورة طولانی و حساس جوانه‌زنی و رویش همزمان علف های هرز (در صورت آلودگی و یا عدم خلوص خاک و بذر) از نکات منفی استفاده از این روش است.

در مورد انواع چمن هایی که به صورت مخلوط کاشته می شوند، باید از لحاظ بافت، رنگ و سرعت رشد، یکسان باشند. کیفیت بذر چمن بوسیلة سلامت بذر، درصد و سرعت جوانه زنی بذر، عاری بودن از علف های هرز و عوامل بیماری­زا سنجیده می شود.

رویشی: این روش کاشت بیشتر برای چمن های گرمسیری یا فصل گرم کاربرد دارد. این چمن ها بیشتر از طریق ریزوم و استولون توسعه می یابند؛ که این روش ها شامل: روش رل (نواری)، سُد (قطعه ای)، پلاگ (لقمه ای) و ریزوم و استولون می شوند.

/ 0 نظر / 8 بازدید