نکات لوله کشی فاضلاب و ونت و آب باران در طراحی و در اجرا

۵ – برای رایزرهای فاضلاب و آب باران قبل از زانویی که رایزر به حالت افقی تغییر می کند باید دریچه بازدید تعبیه شود

۶ – در صورت طراحی لوله کشی فاضلاب در زیر سقف بعضی از طبقات باید پلان مجزا ارائه شود

۷ – اتصال دو لوله فاضلاب از دو دستگاه مقابل هم به یک شاخه افقی با چهار راه ممنوع می باشد

۸ – درقسمت زانویی پایین شاخه قائم لوله فاضلاب که به لوله افقی فاضلاب می رسد تا فاصله ده برابر قطر لوله ، بعد از آن نباید هیچ شاخه افقی به لوله متصل شود

۹ – هر لوله قائم هواکش باید در پایینترین قسمت به لوله قائم فاضلاب متصل شود نقطه اتصال باید پایینتر از آخرین و پایینترین اتصال شاخه افقی لوله فاضلاب باشد

۱۰- حداقل تعداد کفشور آب باران در بام غیر از خرپشته در هر سایز و ابعادی دو عدد است

۱۱ – حداقل رایزر آب باران غیر از خرپشته در هر سایز و ابعادی دو عدد است

/ 0 نظر / 84 بازدید