مشخصات کلی انتخاب سنگ برای مصارف ساختمانی

1. بافت سنگ باید ساختمانی سالم داشته باشد، یعنی بدون شیار، ترک و رگه‌های سست باشد (کرمو نباشد).

2. بدون هرگونه خلل و فرج باشد.

3. پوسیدگی نداشته باشد.

4.  یکدست، یکنواخت و همگن باشد.

5. سنگ ساختمانی نباید آب زیاد جذب کند، لذا نباید:

     الف- در آب متلاشی یا حل شود.

     ب- تمام یا قسمتی از آن بیش از ۸ درصد وزن خود آب بمکد.

6. سنگ ساختمانی نباید آلوده به مواد طبیعی و مصنوعی باشد.

7. سنگ باید شرایط فیزیکی و شیمیایی محیط را تحمل کند، لذا باید:

     الف- در برابر باد، یخبندان، تغییرات دما و در صورت وجود جریان آب در مقابل آن و کلیه عوامل فرسایش مقاومت کند.

     ب- در برابر محیط‌های شیمیایی اسیدی و قلیایی و همچنین عمل آبکافت و اکسیداسیون مقاومت کند.

8. مقاومت فشاری برای قطعات باربر نباید کمتر از ۱۵۰کیلوگرم بر سانتی متر مربع باشد.

9. در مقابل سایش مقاوم باشد.

/ 0 نظر / 21 بازدید