متره برآورد

 تعریف متره

 متره عبارت است "از محاسبه و اندازهگیری مقادیر مصالح مورد نیاز ، برای اجرای یک پروژه یا محاسبه مقادیر مصالح به کار رفته و مصرف شده در یک پروژه اجرا شده."

معمولا این نوع محاسبات و تحلیل ها ، در یک سری جدول های خاص انجام میگیرد که جدول های صورت وضعیت ( جدول ریز متره ، خلاصه متره ، و ... ) نامیده میشود .

افرادی که این نوع محاسبات را انجام میدهند ، مترور نامیده میشوند .


الف) متره باز : در متره باز مقادیر مصالح و نیروی انسانی لازم به صورت تفکیک شده محاسبه می گردد باین طریق که از روی نقشه های اجرائی یا کار ساخته شده محاسبه می نمائیم که مثلا در کار چه مقدار شن، ماسه، سیمان، گچ وغیره و همچنین چند روز یا چند ساعت بنا، کارگر , آرماتور بند ، جوشکار و غیره و یا چند ساعت بالابر ویا دستگاههای حفاری و غیره لازم می باشد .

این مقاد یر که از روی نقشه ها و یا از روی کار ساخ ته شده محاسبه می شود ، در جداول مربوطه وارد می گردد و با جمع این مقادیر مقدار کل مصالح و نیروی انسانی محاسبه می گردد. البته برآورد و متره کردن میزان نیروی انسانی و نیروی ماشین آلات مبنای تئوری و محاسبه خاصی نداشته بلکه فقط از روی تجربه در کارگاههای مختلف محاسبه و مورد استفاده قرار میگیرد.

ب)متره بسته : در مت ره بسته مقادیر بصورت مجموعه ای که از طرف یک دستگاه ذی صلاحیت مشخص و ارائه می گردد محاسبه می شود ودر جداول مربوطه وارد می گردد .
در ایران این مجموعه ها بوسیله معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ر یاست جمهور ی (سازمان مد یریت و برنامه ر یزی سابق ) دردفترچه هایی به نام فهرست بها در اختیار گذاشته می شود .
در این دفترچه ها بهای اجرای کامل کار مثلا طول قرنیز، سطح فرش موزائیک ،حجم آجر چینی،حجم بتن ویا کارهای فلزی بر حسب کیلو گرم یا تن و غیره مشخص شده است در این طریقه با توجه به واحد های لازم نسبت به نوع مصالح ونیروی انسانی بکار رفته در فهرست بها مقادیر از روی نقشه های اجرا یی یا کار ساخته شده استخراج ودر جداول مربوطه وارد نموده بدین ترتیب مقادیر مص الح و نیروی انسانی بصورت متره بس ته بدست خواهد آمد.


تعریف برآورد:

 اگر مقادیری که با توجه به واحد های مورد نیاز در قسمت متره به دست آمده ، قیمت گذاری گردد (( برآورد ریالی یا برآورد قیمت پروژه )) نامیده میشود.

بنا بر این در متره و برآورد ، دو هدف اساسی دنبال می شود :

الف) تعیین مقادیر مصالح مصرفی ، نیروی انسانی با توجه به نوع تخصص و تعداد آنها و نیروی ماشین آلات با توجه به نوع و تعداد و مدت آنها در یول پروژه

ب) تعیین قیمت ریالی یا ارزی پروژه که معمولا در دو مرحله انجام میشود :

بکی قبل از اجرای پروژه برای تعیین و پیشبینی بودجه اجرای پروژه جهت اجرا ، و دومی در مرحله حین اجرای پروژه است که معمولا در قالب صورت وضعیت مطرح میشود .

 مهمترین اسناد و مدارک مورد نیاز به شرح زیر است :

 1. یک سری کامل نقشه های اجرایی شامل نقشه های سازه ای ، معماری ، تاسیسات مکانیکی ، تاسیسات الکتریکی و دتایل های لازم .

 2. جدول های صورت وضعیت .

 3. قیمتهای مصالح ،نیروی انسانی ، نیروی ماشینی ، (فهرست بهاء منضم به پیمان ) .

 4. شرایط خصوصی پیمان یا سایر اسناد منضم به پیمان .


انواع برآورد قیمت

 با توجه به دو نوع متره کردن مقادیر و نیروی انسانی برآورد قیمت نیز به دو صورت امکان پذیراست:

الف) برآورد قیمت از طریق متره باز

ب)برآورد قیمت از طریق متره بسته


/ 0 نظر / 25 بازدید