درج ضرایب پیشنهادی جزء فصول در صورت وضعیت موقت و قطعی

 

نکته: این بخشنامه می بایست قبل از اعمال در صورت وضعیتها بررسی شود تا در صورت ضررده بودن استفاده نشود.

بخشنامه 76574 - ۱۰۰مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۷

5 -نحوه پرداخت

درموارد زیر ، ضرایب پیشنهادی جزء ملاک محاسبه خواهد بود :

1-5

. صورت وضعیت های موقت وقطعی

2-5 . افزایش و کاهش مقادیر

تبصره : سقف مبلغ ناشی از افزایش و یا کاهش مقادیر ردیف هایی که ضریب پیشنهادی جزء فصل مربوط بیشتراز ضریب پیشنهادی کل باشد (با رعایت محدودیت های مندرج در ماده 29 شرایط عمومی پیمان)، حداکثر تا 25 درصد مبلغ فصل مذکور مجاز است. برای افزایش مقادیر این ردیف ها ، بیش از سقف یاد شده ، ضریب3) نیز حاکم ورعایت - پیشنهادی کل ملاک است . مفاد این تبصره درمورد قیمت های جدید موضوع بند ( 5-۳)آن الزامی است .

۵-۳ . قیمت کارهای جدیدی که برای آنها شرح وبهای واحد در فهرست های منضم به پیمان (براورد اجرای کار) درج و برای فصل مربوط ضریب جزء توسط پیمانکار پیشنهاد شده است.

تبصره: چنانچه برای کارهای جدید موردنظر، شرح و بهای واحد در فهرست منضم به پیمان (براورد اجرای کار) درج شده ولی ضریب جزء برای فصل مربوط از سوی پیمانکار پیشنهاد نشده باشد، ضریب پیشنهادی کلملاک خواهد بود.

۵-۴.هزینه اضافی تجهیز کارگاه ، ناشی از اجرای کارهای جدید ابلاغی، در صورت شمول موضوع بند ۵-۳نسبت به تجهیز کارگاه پیش بینی شده در اسناد و مدارک پیمان. در این مورد، ضریب پیشنهادی جزء مربوط

به تجهیز و برچیدن کارگاه ملاک عمل است.

6 -این مجموعه (دستورالعمل) پس از تکمیل بخش های مربوط به جداول (الف)، (ب) و (پ) توسط کارفرما،در اسناد مناقصه (یا ترک مناقصه) منظور، سپس به عنوان بخشی از موافقت نامه به اسناد پیمان پیمانکارمنتخب ضمیمه می شود.

/ 0 نظر / 43 بازدید