دوربین تئودولیت یا زاویه یاب

در زمانهای قدیم، در یانور دان چون در فاصله دو یا سه مایلی ساحل سفر می کردند همیشه ساحل را مد نظر داشتند. افرادی که شهامت پیدا می‌کردند و از ساحل دور می شدند به استقبال خطر می‌رفتند، زیرا هیچ راهی وجود نداشت که از مکان و موقعیت خود اطلاع داشته باشند.

بعدها برای مشخص کردن موقعیت کشتی در دریا راهی پیدا شد. این عمل را با پیدا کردن طول و عرض جغرافیایی مکان ، انجام می‌دادند

 

عرض جغرافیایی فاصله‌ای است که مکان از شمال یا جنوب خط استوا دارد. طول جغرافیایی به ما می‌گوید که مکان در چه فاصله‌ای از شرق یا غرب قرار دارد، و این عمل را به وسیله زاویه‌هایی که در شرق یا غرب یک خط فرضی که از گرینویچ می‌گذرد،  اندازه‌گیری می‌کنند.برای یافتن طول و عرض جغرافیایی در دریا، دریانوردان وضعیت ستارگان و خورشید را در نظر می‌گیرند. به هنگام روز، دریانوردان می‌توانند عرض جغرافیایی کشتی را با توجه به دوری خورشید از زمین درهنگام ظهر برآورد کنند. شب هنگام، آنها همین کار را از روی ستارگان در آسمان انجام می‌دهند. طول جغرافیایی را به وسیله مقایسه کردن زمان درون کشتی با زمان گرینویچ انگلستان انجام می دهند. اگر زمان دریانورد، یعنی زمان درون کشتی، زودتر باشد او در غرب گرینویچ قرار دارد؛ اگر دیرتر باشد او در شرق گرینویچ واقع است. هر یک ساعت تفاوت زمانی، مساوی است با پانزده درجه غربی یا شرقی

 

زاویه‌یاب وسیله‌ای است که به وسیله آن دریا نوردان، وضعیت خورشید، ماه، سیارات و ستارگان معینی را اندازه‌گیری می‌کنند.

زاویه‌یاب به شکل سه گوش ساخته شده است که بر لبه نیم‌دایره مانندش، درجه بندیهایی وجود دارد

یک سر عقربه نوسانی به نوک زاویه‌یاب متصل است. یک آینهمتحرک در انتهای عقربه قرار دارد. انتهای دیگر عقربه تا روی درجه‌بندی امتداد یافته است. بر روی زاویه‌یاب یک تلسکوپ سوار شده و در مقابل تلسکوپ یک آینه قرار داده شده است اگر از درون تلسکوپ و یک شیشه شفاف به افق نگاه کنید، آنقدر آینه را حرکت می دهید تا آنکه به نظر برسد تصویر با افق بر خورد دارد، آنگاه درجه‌بندی، ارتفاع جسم مورد دید را نشان خواهد داد

تراز: تراز وسیله ای است برای افقی کردن یک صفحه یا یک امتداد. بنابراین به کمک تراز می توان خط دید را افقی نموده و یا محور دستگاه را به حالت قائم قرار دهیم. تراز معمولا به شکل های زیر به کار می رود:

تراز کروی: که محفظه ی آن یک استوانه فلزی و سطح فوقانی آن شیشه کروی است که یک دایره نشانه در وسط آن محل حباب را در حالت تنظیم مشخص می نماید.

تراز استوانه ای: محفظه این تراز، یک استوانه شیشه ای است، که به شکل دایره خم شده و یک خط نشانه در وسط لوله محل قرار گرفتن حباب را در حالت تنظیم مشخص می نماید و در طرفین این خط نیز درجاتی در نظر گرفته شده که میزان انحراف تراز را از حالت افقی، نشان می دهد. هر چه شعاع تراز بزرگتر باشد تراز حساستر است و هر چه دستگاه دقیقتر باشد باید حساسیت تراز آن بیشتر باشد.

تراز لوبیایی: تراز لوبیایی یک تراز استوانه ای است که یک سیستم منشوری در بالای آن قرار گرفته و تصویر دو انتهای حباب را به شکل دو لپه لوبیا در کنار هم قرار می دهد. وقتی خط دید کاملا افقی باشد دو لپه کاملا در برابر هم قرار می گیرند.

زاویه یابی: اساس زاویه یابی بر آن قرار گرفته که مقدار زاویه را از درجاتی که پهلوهای آن روی یک دایره مدرج جدا می کنند بدست آوریم. وسیله هایی که برای این منظور به کار می رود زاویه یاب می نامند که نمونه های معمول آن به نام تئودولیت در نقشه برداری و ژئودوزی زیاد به کار می روند. با وجود این در بعضی موارد وسائلی مثل زاویه یاب مغناطیسی و سکستان نیز به کار می روند.

ساختمان تئودولیت: زاویه یاب اولین بار در 1690 به نام ترانزیت برای مشاهده عبور ستارگان از نصف النهار به کار رفت و از دوربینی تشکیل می شد که می توانست حول یک محور افقی دوران کند و یک قرن بعد به صورت قابل استفاده در نقشه برداری در آمد و به تدریج با اضافه شدن ضمائم مختلف و تکمیل ساختمان آن به صورت تئودولیت های امروزی در آمده که با حجمی کم، از سرعت عمل و دقت زیادی برخوردار است. یک تئودولیت برای آن که بتواند زاویه افقی و قائم را به آسانی و با دقت کافی اندازه گیری کند از سه قسمت زیر تشکیل شده است:

1.قسمت فوقانی: که از یک دو شاخه فلزی محکم به نام آلیداد تشکیل شده. بر انتهای شاخه های آلیداد یک محور افقی TT تکیه می کند که یک دوربین نقشه برداری (عمود بر آن) می تواند حول آن دوران نماید و به همین جهت آن را محور چرخش دوربین می نامیم. آلیداد نیز می تواند حول محور اصلی دستگاه که آن را به PP نمایش می دهیم دوران کند. برای آنکه بتوانیم محور اصلی دستگاه را در امتداد قائم قرار دهیم، بین دو شاخه آلیداد، یک تراز نصب شده و برای آن که دستگاه برای اندازه گیری زاویه قائم نیز آمادگی داشته باشد یک دایره مدرج به نام لمب قائم کنار یکی از شاخه های آلیداد در نظر گرفته شده به طوریکه محور TT از مرکز آن می گذرد.

2.قسمت میانی: محفظه ای است که یک دایره مدرج افقی در آن قرار گرفته و برای اندازه گیری زاویه افقی به کار می رود. این دایره مدرج را لمب افقی می نامند و امتداد محور اصلی دستگاه بر آن می گذرد.

3.قسمت زیرین: که پایه ای است برای دو قسمت بالا و دستگاه به وسیله سه پیچ به نام پیچ های تراز کننده که به این پایه متصل اند روی سه پایه تکیه می کند و به طوری که در ترازیابی دیدیم دستگاه به کمک این پیچ ها تراز شده و محور اصلی اش به حالت قائم در می آید. در بعضی زاویه یاب ها پایه ترازشونده می تواند با حرکت یک ضامن از تنه زاویه یاب جدا شود.

 

محورهای مختلف زاویه یاب: بنابراین سه محور زیر در زاویه یاب مشخص می گردند:

محور نوری دوربین، محور چرخش دوربین، محور اصلی زاویه یاب.

از نظر هندسی ساختمان زاویه یاب باید از شرایط زیر برخوردار باشد:

سه محور بالا یکدیگر را در یک نقطه قطع کنند.

امتداد محور اصلی بر مرکز لمب بگذرد.

محور نوری دوربین بر محور چرخش آن عمود باشد.

محور چرخش دوربین بر محور اصلی دستگاه عمود باشد.

چنانچه هر یک از شرایط بالا برقرار نباشد، خطاهایی در اندازه گیری به وجود می آید که باید تصحیح گردد.

کنترل حرکت ها در زاویه یاب: برای آنکه حرکت دوربین، آلیداد و لمب افقی قابل کنترل باشد در زاویه یاب پیچ های مختلفی به کار رفته که به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:

پیچ های حرکت کلی، پیچ های میکرومتری برای حرکت های جزئی.

به عنوان مثال برای نشانه روی به یک ژالن، ابتدا پیچ حرکت کلی آلیداد را باز کرده و آلیداد را می چرخانیم تا ژالن در میدان دید دوربین ظاهر شود. در این حالت پیچ حرکت کلی را بسته و با استفاده از پیچ حرکت میکرومتری تار رتیکول را بر امتداد محور ژالن منطبق می کنیم.

عوامل خطا:

خطاها و اشتباه ها در زاویه یابی: خطا های زاویه یابی نیز به دو دسته تقسیم می شوند:

خطاهای سیستماتیک، خطاهای اتفاقی.

خطاهای سیستماتیک: این خطاها غالبا به علت خطاهای دستگاهی یا روش کار به وجود می آیند. نمونه های مهم خطاهای سیستماتیک در زاویه یابی به شرح زیرند:

-عمود نبودن محور نوری دوربین بر محور چرخش آن که خطائی به نام کلیماسیون ایجاد می کند و وقتی دوربین حول محور چرخش آن دوران کند در یک صفحه باقی نمی ماند.

-عمود نبودن محور چرخش دوربین بر محور اصلی.

-مساوی نبودن تقسیمات لمب و ورنیه.

-مرکزی نبودن لمب یعنی عبور نکردن محور اصلی دستگاه بر مرکز لمب.

خطاهای اتفاقی: از نمونه خطاهای اتفاقی در زاویه یابی، مهمتر از همه به شرح زیرند:

-خطای قرائت.

-شاغولی نبودن ژالن روی نقطه.

-خطای پارالاکس.

-خطای سانتراژ.

-تراز نبودن دستگاه.

-محکم نبودن وضع سه پایه.

-تغییر طول پایه های سه پایه در اثر باد و تغییر درجه حرارت.

خطای قرائت به دقت دستگاه بستگی دارد مثلا با زاویه یابی که تا ثانیه را می خواند این خطا خیلی کمتر از زاویه یابی است که دقت آن به 30+ ثانیه یا 30- ثانیه محدود می شود.

بنابراین خطای قرائت در دستگاه های کم دقت بسیار زیاد است.

 

/ 0 نظر / 45 بازدید