مناجات

 

 کریما!

شادبدانیم که اول تو بودی ومانبودیم.کار درتوگرفتی وما نگرفتیم .

قیمت خودنهادی ورسول خود فرستادی .

هرچه بی طلب به مادادی به سزاواری ما،تباه مکن !

لطیفا!

وهرچه به جای ما کردی از نیکی به عیب مابریده مکن!

وهرچه نه به سزای ما ساختی به ناسزایی ما جدا مکن !

خداوندا !

آنچه ما خودرا کشتیم ،بار میار،و آنچه تو مارا کشتی،آفت ما از آن بازدار!

......آمین....

/ 0 نظر / 7 بازدید