تحقیقی مختصر در باره پیاده کردن محل پی ها و شناژها و ارماتور گذاری

بعد از شفته ریزی ، در حدود 5 الی 10 سانتی متر بتن مگر روی آن ریخته می شود به این بتن ، بتن لاغر هم گفته می شود چرا که بتنی است که سیمان آن نسبت به سایر بتن ها کم بوده و در حدود 100 الی 150 کیلو گرم در متر مکعب می باشد. این کار به دو دلیل انجام می شود. اول آنکه حد فاصلی بین بتن اصلی و خاک می باشد دوم آنکه سطح پی را با این بتن رگلاژ می نمایند تا بتن اصلی پی روی سطح صافی قرار گیرد                                      .
بعد از این مرحله بر حسب اینکه پی از چه نوعی باشد مطابق با نقشه آرماتور چینی صورت می گیرد .

آرماتور چینی در پی های منفرد به این صورت انجام می گیردکه تک تک پی ها از روی نقشه دقیقا مطالعه شده و طول آرماتور ها و شماره آرماتور ها دقیقا مشخص می شود ( تمامی آرماتورها در ساختمان های بتنی آجدار می باشد ) سپس بوسیله قیچی و آچار های مخصوص مطابق نقشه آرماتور ها را بریده و خم می کنند .

برای پی های منفرد یک ردیف آرماتور به صورت شبکه ای در زیر فنداسیون قرار داده می شود که آرماتور های هر ردیف شبکه را به وسیله سیم مفتول ( نمره 4 یا 6) به آرماتور های ردیف دیگر شبکه متصل می شود .

به دلیل اینکه مقاومت فشاری بتن خوب بوده و مقاومت کششی آن در حد مطلوب نمی باشد و با توجه به اینکه در پایین پی منفرد کشش اتفاق می افتد لذا شبکه آرماتور را در پایین قرار می دهیم .

همچنین از شناژهایی هم ، جهت اتصال فنداسیون های مجاور به هم استفاده می کنیم . علت اجرای شناژ این است که پی ها به هم متصل شده و در مقابل بارهای افقی مانند باد و زلزله ایمن شوند. باید توجه داشت که هر پی باید حداقل توسط دو شناژ عمود بر هم مهار شود.

در صورتی که یکی از فنداسیون ها در محیط اطراف ساختمان قرار گیرد شناژی که برای اتصال این فنداسیون به فنداسیون دیگر که در محیط نیست به کار می رود قویتر از بقیه شناژ ها انتخاب می شود.

این اقدام بدان علت است که چون ستون وارد بر این پی های محیطی به دلایل معماری نمی تواند در وسط فنداسیون قرار گیرد و باید در کناره آن قرار گیرد ، در این صورت بر قسمت بالایی شناژ رابط نیروی کششی بیشتری وارد می شود و به همین دلیل این قسمت از شناژ قویتر انتخاب می شود و معمولا در این شناژ ها تعداد آرماتور های بالایی بیشتر از تعداد آرماتور های پایینی می باشد ( معمولا 3 به 5 ) .

علاوه بر آرماتور های شناژ ، آرماتور های ریشه ستون ها نیز قبل از بتن ریزی کار گذاشته می شود . طول این این ریشه ها معمولا 1.2 متر یا بیشتر انتخاب می شود. در قرار دادن این آرماتور ها با دقت فوق العاده زیادی کرد و فاصله آکس به آکس ستون ها و ردیف آن ها باید کاملا مطابق با نقشه باشد . ( امتداد ستون ها باید با دوربین یا ریسمان کار کنترل شود ) چون آکس ستون های طبقات باید در یک امتداد قایم قرار گیرند و در صورتی که دو ، سه سانتی متری اشتباه شود این اشتباه تا آخرین طبقه ساختمان ادامه پیدا می کند
* خرک :
برای قرار دادن دو شبکه متوالی افقی با فاصله معین در داخل قالب
مورد استفاده قرار می گیرد.

* خم آرماتور ، برش آرماتور و آرماتور انتظار :

 برای خم کردن آرماتور یا میله گردها نیاز به یک میزکار یا آچار F داریم ،البته برای ساخت خاموتها که معمولا نمره 8 یا 10 می باشند.
روی میز کار انجام می گیرد و برای میله گردهای بالاتر از آچار F استفاده می شود .
برای برش میله گردها هم میله گردهای با قطر کمتر توسط قیچی های دستی و میله گردهای با قطر بیشــتر را با قیچی اهرم دار و اگر قطر میله گرد خیلی زیاد باشد با گیوتین برقی و دستگاه برش اکسی استیلن می شود . طول خم میله گردهای طولی معمولا 10 می باشد .
* نکاتی درباره میله گرد انتظار در پی و طبقات:

 

حداقل طول میله گرد انتظار در پی برابر 60 یاcm 60 است همچنــین حداقل طول میلــه گرد انـتظار در طبقـات برابر 50 یا cm50 اســت.
زاویه درصـد انحراف در آرماتـورهای سـتـون برابـر 10/1 می باشد، مقدار فولاد موجود در وصله نباید 10% سطح مقطع ستون بیشـتر باشد، بلکه باید حداقل فاصله ای برابر 10 میلی متر بـین قـفسه های فولادی دروصله وجود داشته باشد فاصله مرکزتا مرکزدوگره ازمیله گردهای به هم بسته شده نباید از 150 میلی متر بیشتر باشد ،ابعاد میله گردهای آج دار یا مربع شکل پیچیده را می توان در عدد 1/1 ضرب و شـمارۀ اسمی آنها را بدست آورد.

* روشی برای محاسبه طول آرماتور ستون : 
1- به این صورت است که به جای میله گردهای انتظار ، یکسره از پی آرماتور را بلند کنیم که طول آن اینگونه محاسبه می شود:

طول میله گرد انتظار + ارتفاع کف تا سقف + ارتفاع پی + طول خم 

1- مثلاً اگر نمره میله گرد 20 وارتفاع پی 60 سانتی متر باشد داریم :

 

m30/4 = 80/0 + 30/0 +40/2 + 60/0 +20/0 = طول آرماتور ستون

 

2 - مانند شکل مقابل داریم :

80/0 M 60/1 = 80/0 + 60/0 + 20/0
طول انتظار + ارتفاع پی + طول خم
60/0          20/0

لازم به ذکر اسـت که روش اول ، اجـرای ستـون یکـسره از نظـر مقاومت سازه ای ، از روش دوم بهتـر است و دیگر اینـکه مقـرون به صرفه تر نیز می باشـد نکته دیگر ایـن است که میـله گردهـایی که در بازار عرضه می شـوند با طولهـای m12 و m70/11 موجود می باشـد برای انجام کار باید ببینیم که کدام میله گرد بیـشتر مـورد استـفاده قرار می گیرد تا میله گرد به طور پرت در نیـایند سپـس آنرا تهیه کنیم برای ساختن خاموتهای پی به ایـن صورت عمـل می کنیـم که از هر طـرف آرماتور باید حداقل cm5 فاصله برای پوشش بتنی بگذاریم مثلا اگر پی cm 60 باشد طول خاموت را اینگونه محاسبه می کنیم . 

50          10        10         50
m 20/2=10*2 + 50*4
50         50


* وصله کردن آرماتورها :

 با توجه به اینکه طول میله گرد که به بازار عرضه می شود 12 متری می باشد در اغلـب قسمتـهای ساختمـان مخـصوصا در شــناژها میلـه - گردهای با طول بیشتر مورد نیاز می باشد و همینطور قطعات باقیمانده از شاخه های بلند که بالاخره باید مصرف شود ناگزیراز وصله میله -گردها هستیم . 
اتـصال دو آرماتـور در سـاختـمانهای بتن آرمه اغلـب پوششی بوده و با روی هم آوردن دو قطـعه انجـام می شــــود این نـوع اتصال برای آرماتور تا نمره 32 مجازی باشد و آن بـدین طریق است که دو قـطعه آرمــاتور را در کنار هم قرار داده و بوسیله ســــیم آرماتوربـــندی به هــمدیگر متصل می نماید طول روی هم قرار دادن دو قطعه بــاید به اندازه قید شده در نقشه باشند و چنانچه در نقشه قید نگردیده باشد باید بوسیله مهندس ناظر کارگاه تعیین شود این طول معمولا با انــدازه 40 برابر قطر میله گرد مصرفی .
در قطعات تحت خمش و خمش توام با فشار نباید در یک مقطع بیــش از نصف آرماتور وصله دار باشد در قطعات تحت کشش و کشش توام با خمش نباید بیش از 3/1 میله گــردها وصله دار باشد بجز اتصــالات پوششی که در بالا توضــیح داده شده است اتصالات جوشی و جوشی نوک به نوک و جوشی پهلو به پهلو و اتصال جوشی با وصله و ... نیز انجام می شود

/ 0 نظر / 51 بازدید