تیر های مرکب

  در بارهای سنگین واحتمالا" دهانه زیاد که پروفیل استاندارد در بازار کافی یا اقتصادی نباشد ، همچنین مقطع تیر لانه زنبوری که با تسمه یا ورق تقویت شده است، برای بار وارد شده ودهانه خمش کافی نباشد ، از تیرهای مرکب استفاده می شود.تیر مرکب در چندین حالت اجرا می گردد :

 1ـ تیر مرکبی که از بریدن پروفیلهای معمولی ایرانی IPE    از وسط جان تیر واتصال صفحه و ورق مناسب به دوقسمت بریده شده ساخته می شود .  این روش برای پروفیلهای نمره 20 به بالا اقتصادی خواهد بود .

 2ـ تیر مرکبی که از سه صفحه (قطعات تقویتی ) تشکیل می گردد.

 در این حالت ، در پروفیلهای معمولی از فولاد جان تیر نسبت به فولاد بالها برای مقابله با خمش چندان استفاده نمی شود ، بلکه سعی می گردد حتی الامکان جان تیر را نازکتر وارتفاع آن را زیاد کنند.

/ 0 نظر / 43 بازدید