نقشه های ازبیلت

نقشه های ازبیلت بصورت یک خطی ترسیم میشوند و گویای محدوده های مثلا واحد های آپارتمانی میباشد.

برای تنظیم صورتمجلس های تفکیکی  از نقشه های ازبیلت استفاده میشود.

مثلا در یک قطعه زمین 1000 متری 20 متر در 50 متر یک مستطیل با طول و عرض 50 و 20 متر یک خطه ترسیم میکنند.

اگر در هر طبقه شش واحد آپارتمان احداث شده باشد ، برای مشخص کردن موقعیت هر آپارتمان ، روی همان مستطیل بصورت یک خطه ترسیم میشود. و برای هر طبقه هم نقشه ای مجزا ترسیم میکنند.

مساحت هر شکل ترسیم شده که گویای یک شماره آپارتمان است مساحت آن آپارتمان خواهد بود.

به نقشه های ازبیلت ، نقشه های چون ساخت نیز میگویند.

/ 0 نظر / 87 بازدید