فاز بندی یک پروژه و زمان انتخاب پیمانکار

در سیکل تشکیل یک پروژه تا اجرای آن چهار مرحله به شرح زیر پدیدار می گردد :

 فاز ۰ : مطالعات مقدماتی ( شامل مطالعه و مکان یابی )
فاز ۱ : طرح اولیه ( شامل طرح مقدماتی و نقشه معماری )
فاز ۲ : تصویب طرح اجرایی با جزئیات ( شامل دفترچه محاسباتی سازهُ برق و مکانیک با جزئیات اجرایی به همراه گزارش مشاور ژئوتکنیک )
فاز ۳ : اجراء و نظارت بر آن

مرحله برآورد، تهیه دفترچه اسناد مناقصه، برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار در انتهای فاز ۲ و قبل از فاز ۳ صورت می پذیرد.

/ 0 نظر / 38 بازدید