خاکبرداری و گودبرداری

قبل از انجام هرگونه عملیات خاکی، پیمانکار موظف است کروکی محل اجرای عملیات را دقیقاً با حضور نمایندگان دستگاه نظارت و کارفرما، برداشت و صورتمجلس نماید و قبل از شروع عملیات و با توجه به برنامه زمانبندی پروژه و نحوه اجرای کار، نوع و تعداد ماشین آلات را به تأیید دستگاه نظارت برساند، اجرای هرگونه عملیات خاکی بدون تأیید کلی و مرحله ای دستگاه نظارت، به هیچ وجه مجاز نمی باشد.
شروع و تداوم عملیات خاکی، باید طبق برنامه زمانبندی پیش بینی شده به طور پیوسته ادامه یابد، به علاوه پس از انجا م عملیات خاکی در هر قسمت، باید عملیات بعدی ساختمانی، بلافاصله آغاز و به ترتیب پیش بینی شده در برنامه زمانی ادامه یابد .
تمامی مصالح مناسب حاصل از گودبرداری و خاکبرداریها، باید پس از تأیید دستگاه نظارت و عنداللزوم پس از تأیید آزمایشگاه معتبر و مورد تأیید کارفرما به مصرف خاکریزیها برسد. مصالح نامناسب، باید از محل کارگاه خارج و با نظر دستگاه نظارت در محلهای مناسب تخلیه و به شکل مورد قبول، پخش و رگلاژ شود .
در صورت وجود آبهای زیرزمینی یا آبهای روان سطحی، عملیات خاکی باید همواره با زهکشی و حفاظت بدنه و جدار گود، ب ه شرح مندرج در این فصل، به طور همزمانانجام گردد . دستگاه نظارت می تواند هنگام بارندگی شدید یا مواقع اضطراری به منظور حفاظت عملیات، کارهای اجرایی را متوقف نماید.

حفاظت و حراست تأسیسات موجود

هنگام عملیات اجرایی پیمانکار موظف است از تأسیسات و ابنیه فنی موجود در محل پروژه، بجز آنچه که تخریب آن در شرایط خصوصی پیمان یا نقشه های اجرایی پیش بینی شده، نظیر ساختمانها، تأسیسات جدید، لوله های آب و گاز و نفت، کابلهای برق، تلفن، تأسیسات، ابنیه تاریخی و نظامی مجاور، حفاظت و حراست نماید، به نحوی که هیچ گونه آسیب و صد مه ای به آنها وارد نیاید .
تغییر و دخل و تصرف در موارد فوق به هیچ وجه مجاز نبوده و در این موارد کار باید با تأیید قبلی دستگاه نظارت و بسته به مورد با هماهنگی و تأییدات کارفرما و مقامات ذی صلاح صورت پذیرد.
پیمانکار موظف است به محض برخورد با این تأسیسات مراتب را به کارفرما و دستگاه نظارت کتباً اطلاع دهد. قطع درختان موجود در محل اجرای پروژه، به غیر از درختانی که قطع آنها در پروژه پیش بینی شده، مجاز نمی باشد و پیمانکار به هنگام اجرای عملیات باید نهایت دقت را به عمل آورد تا در اثر اجرای عملیات به سایر درختان آسیب ی وارد نگردد . مسئولیت صدمه دیدن اشجار و سایر تأسیسات و ابنیه در اثر اجرای عملیات بدون مجوز قبلی کلاً به عهده پیمانکار بوده و علاوه بر مسئولیت رفع این صدمات، پیمانکار باید جوابگوی مسائل حقوقی مرتبط با آن نیز باشد

  برداشت خاکهای فرسوده و یا نباتی سطحی

خاکهای فرسوده و یا نباتی سطحی به خاکهایی اطلاق می شود که برای تحمل بارهای وارده از طرف سازه مناسب نباشند . لایه های خاک حاوی مواد آلی شامل ریشه های پوسیده گیاهان و درختان و نظایر آن جزو خاکهای نباتی محسوب می شوند .
خاکهای فرسوده و یا نباتی برای خاکریزها، غی ر قابل مصرف بوده و باید از تمام قسمتهای عملیات خاکبرداری، گودبرداری و محل قرضه ها، جمع آوری و درمحلهای تعیین شده توسط دستگاه نظارت ریخته شوند . خاکهای نباتی معمولاً در نقاطی نظیر پایین دست شیبها، روی سطوح شیبدار به منظور رویش گیاهان و تثبیت آنها یا در محله ای دیگر به منظور ایجاد فضای سبز، حمل و ریخته می شوند .
خاکهای نباتی اضافی و بدون مصرف، باید زیر نظر گروه نظارت به محلهای تعیین شده، حمل، تخلیه و فرم داده شوند. در زمینهای چمنی با پوشش نازک علفی برداشت تا 15 سانتیمتر خاک نباتی توصیه می شود، ولی در زمینهای جن گلی عملیات تا برداشت کامل ریشه و کنده درختان و رسیدن به بستر مناسب ادامه می یابد . در هر حالت میزان برداشت خاک نباتی، باید در محل توسط دستگاه نظارت، تعیین و برداشت آن قبل و بعد از شروع عملیات صورتمجلس گردد. 

خاکبرداری

منظور از خاکبرداری، برداشت هرگونه مصالح و مواد خاکی، مصالح قلوه سنگی، شن و ماسه و مصالح سنگی ریزشی و لغزشی از بستر رودخانه ها، صرف نظر از جنس و کیفیت آنها به منظور تسطیح، شیب بندی و آماده نمودن محل پی ساختمانها، سازه های فنی، راههای ارتباطی محوطه و تأمین خاک از منابع قرضه می باشد . تمامی عم لیات خاکبرداری باید مطابق با خطوط و تراز موجود در نقشه های اجرایی و دستورالعملهای دستگاه نظارت صورت پذیرد .
عملیات خاکبرداری و رگلاژ سطوح بدون پوشش، باید به طور همزمان صورت گیرد . کارهای بعدی باید بلافاصله پس از خاکبرداری صورت پذیرد و در هر حالت نباید سطوح خاکبرداری شده بیش از 72 ساعت در معرض عوامل جوی و باران قرار گیرند. در صورتی که بر اساس برنامه زمانبندی شده یا به هر دلیل دیگر عملیات بعدی بلافاصله انجام نشود، کنترل لایه های قبلی و در صورت لزوم، اصلاح و نیز تسطیح و رگلاژ نهایی سطح کار، باید قبل از اجرای مراحل بعدی صورت گیرد، چنانچه پیمانکار به عمد یا سهو، اقدام به برداشت خاک تا ترازهای نهایی نموده و عملیات بعدی به مدت طولانی پس از آن موکول گردد، در صورت نیاز برداشت خاکهای رویه و آماده نمودن مجدد بستر تا تراز مورد نظر برای ادامه عملیات، باید مطابق نظر دستگاه نظارت و به هزینه پیمانکار صورت پذیرد. در تمامی عملیات خاکبرداری باید دقت کافی به عمل آید، تا از خاکبرداری اضافی و از بین رفتن مصالح در کف و جداره ها، خصوصاً در مقاطعی که بتن ریزی در آنها انجام می گیرد، جلوگیری به عمل آید.
در صورت انجام خاکبرداری اضافی توسط پیمانکار، باید محل تا تراز و رقوم نهایی خواسته شده با مصالح به هزینه پیمانکار، ترمیم و رگلاژ شود. C مناسب و یا بتن سازگار با خورندگی خاک و حداقل با بتن 15 نحوه بکارگیری و محل و استقرار ماشین آلات، و یا روشهای انجام عملیات، بسته به نوع و طبیعت خاک محل اجرای کار، باید با توجه به برنامه زمانبندی اجرای عملیات به تأیید دستگاه نظارت برسد. خاکبرداری محل کانالها برای کارگذاری لوله و کابل، باید طبق نقشه و مشخصات با ابعاد و رقومهای تعیین شده انجام شود .
در صورت نیاز و پس از تأیید دستگاه نظارت اضافه خاکبرداری در محل ات صالات لوله ها انجام خواهد شد . چنانچه کار کندن با ماشین صورت گیرد، باید عملیات تا 15 سانتیمتری عمق نهایی، انجام و بقیه عملیات برای تسطیح و رگلاژ کف کانال با دست صورت گیرد

پی کنی و گودبرداری

منظور از پی کنی و گودبرداری انجام عملیات خاکی برای کندن محل پی ساختمانها و دیوارهای حایل، لوله ها، پایه پلها در محوطه ساختمانها و نظایر آن با دست یا ماشین آلات مناسب طبق رقومهای خواسته شده در نقشه ها و دستورالعملهای دستگاه نظارت است، پی کنی محل ساختمانها در دیوار قائم، محدود به سطوح خارجی پی ها و در سطوح افقی محدود بین رقوم زیرین بستر پی و رقوم زمین طبیعی، زمین تسطیح شده یا محلهای خاکریزی شده است، انواع پی کنی باید طبق نقشه، مشخصات و دستورالعملهای دستگاه نظارت در ابعاد و اندازه های خواسته شده انجام شود . پی کنی بیش از ابعاد افقی و عمودی به هیچ وجه مجاز نمی باشد .
چنانچه اشتباهاً پیمانکار مبادرت به انجام گودبرداری بیش از ابعاد تعیین شده نماید، باید فضای اضافی با بتن یا مصالح مناسب دیگر و طبق نظر دستگاه نظارت به هزینه پیمانکار، پر و برای ادامه کار آماده شود . شروع عملیات پی سازی قبل از آنکه محل گود از طرف دستگاه نظارت تأ یید، بازدید و برداشت شود، مجاز نمی باشد . به طورکلی عملیات گودبرداری، باید با دیواره قائم صورت پذیرد، مگر آنکه نوع خاک، حفاری جدار گود به صورت شیبدار را، اجتناب ناپذیر سازد .
در اینصورت باید عملیات حفاری و شیب جدار گود با تأیید قبلی دستگاه نظارت، تعیین و برا ی انجام کار به پیمانکار ابلاغ شود. پی کنی و گودبرداری در محلهایی که در آن پی سازی پیش بینی شده، در صورت تأیید دستگاه نظارت می تواند طوری صورت گیرد که تا حد امکان به قالب بندی نیاز نبوده و بتوان از جبهه خاکبرداری شده با استفاده از پلاستیک یا روشهای مشابه تأ یید شده استفاده نمود .
درصورتی که نتوان از جبهه خاکبرداری شده برای اجرای کارهای بتنی استفاده نمود و بستن قالب اجتناب ناپذیر باشد، می توان با تأیید دستگاه نظارت به میزان مورد نیاز و حداکثر تا 70 سانتیمتر در پایین ترین نقطه به ابعاد پی کنی اضافه نمود. پی کنی و گودبرداری باید تا رسیدن به بستر مناسب ادامه یابد، مگر آنکه در مشخصات فنی خصوصی و نقشه های اجرایی یا دستورالعملهای دستگاه نظارت ترتیب دیگری مقرر شده باشد . به طورکلی باید مصالح نامناسب و سست با مصالح مناسب و تأیید شده جایگزین شود.
در صورتی که اتفاقاً قسمتی از کف گودبرداری شده، سنگی و قسمتی دیگر خاکی باشد، برای استقرار سازه باید بستر مناسب ساخته شود . در چنین مواردی پیمانکار موظف است مراتب را کتباً برای کسب تکلیف به دستگاه نظارت منعکس نماید . چنانچه عملیات گودبرداری با ماشین انجام شود، گودبرداری باید تا 15 سا نتیمتری رقوم نهایی و 15 سانتیمتر اخیر با دست برداشته و طبق رقوم و شیبهای داده شده در نقشه های اجرایی، تنظیم و رگلاژشود به طورکلیمحلهای پی کنی، باید از نفوذ آب برف، یخ یا پر شدن با هرگونه مصالح و ضایعات مصون بماند .
به منظور ، جلوگیری از نفوذ آب، بسته به مورد باید از روشهای متداول، نظیر احداث دیوار آب بند پلاستیک  سپرکوبی ، انحراف مسیر آب زهکشی، پمپاژ  و غیره استفاده نمود . ترتیب و روش اجرای کار، باید قبل از اجرا به تأیید دستگاه نظارت رسیده باشد. 

خاکبرداری در زمینهای لجنی

زمینهای لجنی و آبدار، خاکهای اشباع شده از آب و حاوی مواد آلی بوده که تحمل وزن ساختمان را نداشته و در اثر بارگذاری گسیخته می شوند. وجود لجن در محلهای خاکبرداری، مانعی برای اجرای کار به شمار آمده و باعث فرورفتن تجهی زات، از کار افتادن آنها و نهایتاً تأخیر در اجرای بموقع عملیات و کاهش بازده کار می باشد .
از این رو پیمانکار باید قبل از اجرای عملیات، تدابیر لازم را برای انتخاب نوع و تعداد ماشین آلات و روش کار به عمل آورده و پس از تأیید دستگاه نظارت اقدام به شروع عملیات نم اید. در زمینهای لجنی، باید حتی الامکان از ماشین آلات کوچک، سبک و با سطح اتکای زیاد استفاده شود تا عملیات با سهولت بیشتر انجام شده و اشکالی پیش نیاید .
نظر به اینکه حفاری در لجن و حمل مواد، کاری مشکل و غیر اقتصادی است، در مواردی که عمق و حجم لجن زیاد باشد، پ یمانکار باید بر اساس دستورات دستگاه نظارت ابتدا با روشهای مورد تأیید نسبت به پایدار ساختن لجن از طریق خشک کردن محل، عمل نموده و پس از آن اقدام به عملیات خاکبرداری نماید. لجنهای حاصل از گودبرداری و خاکبرداری، باید حتی الامکان در محلهای اطراف کارگاه به مصارف زراعی برسد، به هر حال محل تخلیه لجن در نزدیک ترین مکان ممکن، توسط دستگاه نظارت، تعیین و به پیمانکار ابلاغ می شود.  

خاکبرداری در زمینهای سنگی

خاکبرداری در زمینهای سنگی باید بر اساس نقشه های اجرایی و دستورالعملهای دستگاه نظارت تا رقومهای خواسته شده و ا بعاد مورد نظر انجام شود . پیمانکار موظف است به هنگام عملیات خاکبرداری و حفاری در سنگ، مراقبتها و تدابیر لازم را به عمل آورد تا حتی الامکان ابعاد و رقومهای حفاری شده مطابق مندرجات نقشه و دستورالعملهای کارگاهی باشد، چنانچه در حالات خاص عملیات سنگ برداری اضافی اجتناب ناپذیر باشد، کارهای اضافی باید جداگانه صورتمجلس شده و به تأیید کارفرما برسد .
عملیات در مناطق سنگی باید به نحوی انجام شود که بافتهای سنگی در زیر خطوط تراز تعیین شده، برای ادامه عملیات ساختمانی دست نخورده باقی مانده و در بهترین و مناسب ترین حالت ممکن حفظشود. یکی از روشهای تخریب سنگها استفاده از مواد منبسط شونده است که با تأیید دستگاه نظارت می تواند مورد استفاده قرارگیرد. استفاده از مواد ناریه در حفاری مناطق سنگی، باید با تأیید قبلی دستگاه نظارت صورت گیرد .
حمل و انبار کردن مواد منفجره، باید طبق قوانین و مقررات انجام شود . نگهداری و انبار کردن این مواد باید با اطلاع و زیر نظر مقامات ذی صلاح بوده و مصرف این مواد، باید با اطلاع قبلی مقامات ذی صلاح باشد . تخریب با استفاده از مواد منفجره در فاصله ای کمتر از یکصد متر از ساختمانهای ساخته شده یا نیمه تمام و اماک ن مسکونی به هیچ وجه مجاز نیست . پیمانکار باید حداقل یک ساعت قبل از اجرای عملیات دستگاه نظارت را از محل و وسعت انفجار مطلع نماید .
در صورت وسیع بودن دامنه انفجار و محل کار، پیمانکار مسئول برقراری سیستم خبری مطمئن برای اعلام قبلی به کلیه کارکنان در منطقه انفجا ر می باشد. عملیات چال زنی، میزان خرج و نحوه اجرای کار، باید چنان باشد که خاکبرداری حاصله طبق خطوط و شیبهای مشخص شده در نقشه ها و دستورالعملها صورت گرفته و حداقل خرابی به قسمتهای باقیمانده وارد آید .
موافقت دستگاه نظارت با روش اجرای کار، رافع مسئولیت پیمانکا ر نبوده و پیمانکار در هر مورد مسئول عواقب سوء احتمالی حاصل از انفجار خواهد بود و چنانچه عملیات انفجاری باعث تخریب اضافی یا احتمالاً سست شدن بستر گردد، پیمانکار باید به هزینه خود محل کار را تا رقومهای خواسته شده مطابق دستور دستگاه نظارت، بازسازی و ترمیم نماید. چنانچه روی بسترهای سنگی پی سازی انجام می شود، این بستر باید عاری از هرگونه مصالح سست و جدا شونده بوده و سطح کار قبلاً صاف شده باشد .
شکافها و ناهمواریهایی که احتمالاً در بسترهای سنگی ایجاد شده اند، باید قبل از عملیات پی سازی مطابق دستور دستگاه نظارت با بتن و ملات، پر و تسطیح شوند.  

حفاظت بدنه پی ها و گودها

حفاظت بدنه پی ساختمانها، زیرزمینها و ترانشه ها عبارتست از قراردادن و بستن حائلهای موقت به منظور جلوگیری از ریزشهای احتمالی و تأمین ایمنی کامل به هنگام عملیات ساختمانی، جزئیات اجرایی حفاظت بدنه پ یها و گودها، باید قبل از اجرا به تأیید دستگاه نظارت برسد.
شکل و نوع حفاظت بدنه به عوامل مختلفی نظیر جنس خاک، عمق گودبرداری، ارتعاشات ایجاد شده در محل گود در اثر شرایط ترافیکی اطراف، مدت زمان تداوم عملیات، وجود آبهای زیرزمینی و غیره خواهد داشت . با توجه به ع وامل یاد شده استفاده از سپر، حایلهای نگهدارنده 1 و پشت بند توصیه می شود .
جزئیات اجرایی و روش انتخاب شده، باید قبلاً به تأیید دستگاه نظارت برسد . در صورت وجود آب زیرزمینی، پایه ها باید به طور کامل به یکدیگر قفل و بست شده و برای کنترل آب زیرزمینی و سهولت اجرای عملیات، پمپاژ آب با مراقبت و دقت صورت گیرد .
در صورت وجود آب زیاد، برای پایین انداختن سطح آب زیرزمینی، باید از روشهای دیواره آب بند، سیستم پمپاژ و دیگر روشهای مورد تأیید استفاده نمود. در زمینهای ریزشی و به هنگام عملیات، پیمانکار مسئول حفظ ایمنی کارگران بود ه و باید در مهاربندیها و نصب وادارها نهایت دقت را به عمل آورد و قفل و بستهای کامل را تأمین نماید .
در مواردی که قرار است کارگران درون ترانشه یا گود کار کنند، باید بازرسیهای زیر انجام شود:
الف: حداقل روزی یک بار در صورتی که پرسنل به طور مرتب درون ترانشه کار می کنند.
ب: پس از هر ریزش غیر منتظره مصالح به داخل ترانشه.
به طورکلی اجرای چوب بست در ترانشه ها یا گودها، باید با تأیید قبلی دستگاه نظارت صورت پذیرد .
در صورت ریزشی بودن زمین اگر جای کافی وجود داشته باشد، حفاری به صورت شیبدار با نظر دستگاه نظارت انجام خواهد شد.

/ 0 نظر / 62 بازدید