تعریف دیواروانواع آن

wp8c393d41_0f.jpg


تعریف دیوار


•دیوار عبارتست از یک ساختار ممتد، یکپارچه، محکم و استوار که از جنس آجر، سنگ، بتن، چوب یا فلز و غیره باشد، که ضخامت آن در مقایسه با طول و ارتفاع، نازک می باشد. دیوار ساختمان یا محوطه را محصور و محافظت می نماید یا به عنوان مجزا کننده فضاها از یکدیگر به صورت اجزاء یا اتاقها عمل می کند.

انواع دیوارها از نظر محل قرار گیری


•دیوار خارجی : دیوارهای خارجی یا دیوارهای نما، مانند دیوار مشرف به حیاط یا کوچه و خیابان بایستی خصوصیات ویژه ای را دارا باشند. جلوگیری از نفوذ رطوبت، سرما و سر و صدا از جمله وظایف دیوارهای خارجی است. آنها بایستی شرایط خاص اقلیمی منطقه را نیز تحمل نمایند.
•دیوار داخلی : دیوارهای داخلی فضاهای داخل ساختمان را از یکدیگر جدا می کنند.

انواع دیوارها از نظر سازه


•دیوارهای باربر : دیوارهای باربر، بارهای وارده به خود، مانند سقفها و کفها را افزون بر وزن خود، تحمل و منتقل می کنند.
•دیوارهای غیرباربر : دیوارهای غیرباربرتنها تحمل وزن خود داشته آن را منتقل می کنند.
•پارتیشن یا دیوار تقسیم برای مشخص کردن ساختار ممتدی به کار می رود که به عنوان جدا کننده اجزاء و اتاقهای ساختمان انجام وظیفه نماید.

انواع دیوارها از نظر ساختار


•دیوار چینه ای
•دیوار خشتی
•دیوار سنگی
•دیوار چوبی
•دیوار آجری
•دیوار بتنی

دیوار چینه ای


•پس از پی سازی اصولی با شفته آهک همراه با مخلوط خرده سنگ یا جوش آجر، ازاره سنگی تا ارتفاعی که خطر ترشح آب وجود دارد، با رعایت پیوند و با ملات ماسه وآهک اجرا می شود.
•خاک رس مرغوب اصطلاحاً آخوره شده و آب گرفته می شود و به مدت 1 تا 2 روز در حال خود رها شده تا کاملاً دانه های خاک باد کرده و خیس بخورد. پس از ورز دادن ملات، خاک خشک و نرم بر سطح ملات پاشیده شده و تاسفت شدن آن لگد می شود.
•برای پیوند و آرمه شده ملات، در مواردی کاه درشت، یا ریشه های علفی و گیاهی خُرد شده به ملات اضافه شده و ملات لگد می شود. این عمل سبب یکپارچه شدن ملات در دیوار چینه ای می شود.
•معمولاً رج اوّل چینه به عرض 50 و ارتفاع آن نیز حدود 50 سانتی متر است که با ریسمانکشی از دو سر کار اجرای چینه گذاری دنبال می شود.
•رج دوّم با مفروش سازی یک رج خشت خام که معمولاً به شکل خشکه چینی روی رج زیرین چینه است، اجرا می شود.
جزئیات دیوار چینه ای

دیوار خشتی


•پس از پی سازی اصولی با شفته آهک همراه با مخلوط خرده سنگ یا جوش آجر، ازاره سنگی تا ارتفاعی که خطر ترشح آب وجود دارد، با رعایت پیوند و با ملات ماسه وآهک اجرا می شود.
•در ساختمانهای خشتی، وجود ازاره سنگی همراه با ملات ماسه و آهک یا ملات باتارد یا ملات ماسه و سیمان تا ارتفاعی حدود 80 تا 120 سانتیمتر عایق رطوبتی قابل قبولی خواهد بود.
•پس از ازاره سنگ، رج چینی توسط آجر و همراه با پر کردن بندهای آن با ملات گچ (گچ فاقد آهک) اجرا شده، سپس ایزوگام که می تواند عایق خوبی برای بناهای خشتی باشد، در سطح رج آجرکاری یاد شده بکار می رود.
•رج حفاظتی روی عایق ایزوگام می تواند با ملات ماسه و سیمان یا ملات گچ اجرا شود.
•دیوار خشتی با رعایت پیوند رج به رج در تمام سطوح فضاها بنّایی می شود. این اجرا سبب کلاف کامل رج ها در بدنه فضاها شده و در ضمن چون ملات گل می باشد بنّایی یک رج در تمامی سطوح سبب خشک شدن ملات و خودگیری آن خواهد شد.
جزئیات دیوار خشتی و کف سازی

دیوار سنگی


•دیوارهای سنگی بیشتر در مناطق کوهستانی یا در مسیر رودخانه های کم عمق (که فشار آب سنگ های کوهستان را به همراه می آورد)، ساخته می شود. از دیوارهای سنگی برای حصارکشی و ساخت دیوار در کنار جاده ها برای پیشگیری از ریزش و رانش کوه و همچنین در ساختمان های سنگی و بسیاری دیگر در شکل های گوناگون استفاده می شود.

انواع دیوار سنگی


•دیوار سنگی با رج های قواره
•دیوار سنگی با رج های نامساوی
•دیوار سنگی با رج های یکنواخت
•دیوار سنگی با نمای موزاییک
•دیوار سنگ و آجر
•دیوار سنگی خشکه (گابیون سازی)
•دیوار سنگی پشتواره
•دیوار سنگ و بتن

دیوار سنگی با رج های قواره


•در دیوارهای سنگی قواره، عرض دیوار باربر حدود 50 تا 55 سانتیمتر و دیوار غیر باربر حدود 45 سانتیمتر بوده و سنگ کاری با رعایت اصطلاحاً قفل و بست کامل می باشد.
•برای اتصالات هر چه بیشتر در سنگ کاری، قوزی سنگ (برجستگی تیز) تراشیده می شود. این اجرا سبب نشست قطعه سنگ روی سنگ دیگر خواهد شد.
•ضخامت ملات در تمامی بندهای افقی و عمودی و جوانب قطعات سنگ حدود 4 سانتیمتر می باشد. ملات این سنگ کاری ماسه و سیمان بوده و به شکل غوطه ای، اطراف قطعات سنگ را پر می سازد.
•سطح سنگ کاری پس از 5/1 متر تخت شده و مجدداً رج چینی تکرار می شود. در این سنگ کاری، قطعات بزرگ در ناحیه زیرین و قطعات کوچکتر در رج های فوقانی قرار می گیرند. همچنین در نبش ها و گوشه ها از قطعات سنگ بزرگ استفاده می شود. این اجرا، دیوارهای سنگی را در مقابل زلزله تا حدی پایدار می سازد.
جزئیات دیوار سنگی با رج های قواره

دیوار سنگی با رج های نامساوی


•تراش سنگ برای این سنگ کاری به شکل بلوکه کامل بوده، نمای سنگ دارای برجستگی هایی می باشد که اصطلاحاً ”بارسنگ“ گفته می شود.
•در رج های زیرین از سنگهای مرتفع و در رج های بالایی از رج های کم ارتفاع استفاده می شود. ارتفاع سنگ از 15 تا 30 سانتیمتر انتخاب می گردد.
•بندهای اقی و عمودی در این سنگ کاری باید به موازات یکدیگر باشد. در این سنگ کاری، طول سنگ نباید از 20 سانتیمتر کمتر باشد و عرض این دیوار سنگی برای باربری 50 تا 55 سانتیمتر و برای غیر باربری حدود 45 سانتیمتر می باشد.
جزئیات دیوار سنگی با رج های نامساوی

دیوار سنگی با رج های یکنواخت


•این دیوار سنگی از سنگ های ”سر تراش“ کامل در حالت مسطح مسطح و گونیا ساخته می شود. در مواردی پس از تراش کامل، سنگ ها را سنگ ساب کرده و کرموهای آن را با مصالحی مانند نرمه خود سنگ و چسب سنگ پر می کنند. پس از خود گیری کامل چسب مجدداً سنگ ساب داده می شود تا اصطلاحاً یکدست شود.
•بندهای این سنگ کاری حدوداً 1 سانتیمتر بوده و به علت یکنواختی و یک اندازه بودن قطعات سنگ بندهای عمودی، کاملاً در راستا و امتداد قائم یکدیگر می باشد.
•تراش دادن جوانب سنگ، سبب نشست اصولی قطعات بدون مانع در جوار یکدیگر می شود.
جزئیات دیوار سنگی با رج های یکنواخت

دیوار سنگی با نمای موزاییک


•قطعات بدست آمده از قطعات بزرگ که با پتک به قطعات کوچکتر تبدیل شده است، توسط چکش اصلاح شده و نما سر سنگ به شکل چند وجهی درست می شود.
•در نمای سر سنگ به اندازه 3 تا 4 سانتیمتر داده می شود. این اجرا سبب زیبایی سنگ کاری است.
•عمق قطعات سنگ انتخاب شده نباید از25 سانتیمتر برای این دیوارسازی کمتر باشد. معمولاً در هر متر مربع، بین3 تا 4 قطعه از سنگ های کاملاً عمقی و ریشه ای که طول آنها 4/3 از عرض دیوار را پوشش دهد استفاده می شود. این اجرا، سبب درگیری کامل قطعات می گردد.
•این سنگ کاری در نبش، از یک طرف قائم و از طرف ادامه سنگ کاری به شکل چند وجهی مورد استفاده می باشد.
•عرض دیوارها با ارتفاع زیاد تا 100 سانتیمتر هم می رسد ولی دیوار باربر در ساختمانها حدود 55 سانتیمتر می باشد.
جزئیات دیوار سنگی با نمای موزاییک

دیوار سنگ و آجر


•در مواردی با توجه به اینکه عایق کاری دیوار سنگی خالی از اشکال نمی باشد و یا مقدار سنگ مناسب به میزان کافی نمی باشد در پشت دیوارهای سنگی کمتر از 50 سانتیمتر مبادرت به دیوار سازی آجری در عرض 20 سانتیمتر می شود.
•در این دیوار سازی باید ابعاد سنگ و آجر کاری طوری محاسبه شود که بعد از هر چند رج، رج آجری در عمق سنگ نشست کند. این عمل سبب پیوند ناحیه جلوی دیوار یعنی سنگ کاری با آجر کاری می شود.
•برای اجرای عایق رطوبتی سطح دیوار آجری ابتدا اندود ماسه و سیمان صیقلی و پس از خودگیری و مقاوم شدن آن قیر اندود خواهد شد.
•برای اتصال اندود رویه به قیر اندود زمانی که قیر سطح گونی داغ است مبادرت به نصب توری گالوانیزه می شود، سپس سطح توری اندود گچ و خاک و سپس اندود رویه می شود.
جزئیات دیوار سنگ و آجر

دیوار سنگی خشکه (گابیون سازی)


•در مواردی مانند کناره های جاده های کوهستانی که ریزش کوه وجود دارد یا کناره های جاده که تپه های خاکی مرتفع می باشد، برای نگه داری دامنه کوه و تپه، دیوارهای سنگی به شکل خشکه چینی و به اصطلاح ”گابیون سازی“ اجرا می شود.
•در این روش از توری سیمی قطوری که دارای شبکه هایی به فاصله حدود 50 میلیمتر است، استفاده می شود. این توری از نوع فولاد مقاوم اما کاملاً نرم و شکل پذیر بوده که به خوبی تا می شود.
•معمولاً در محل کار، توری پهن شده و سنگ های قطور و گاهی قواره شده درون آن چیده می شود، سپس در ارتفاع مشخص از قطعات سنگ، توری روی یکدیگر برگردانده شده و با سیم آرماتوربندی قطعات قرار گرفته روی یکدیگر کاملاً سفت می شوند. بدین شکل بلوکه هایی عریض و طویل با ارتفاعی قابل توجه از سنگ درون توری و با مهاری کامل به نام ”گابیون سازی“ بوجود می آید.
•اجرای مذکور برای پیشگیری از ریزش های مختصر خرده های سنگ کوچک و رانش خفیف خاک از زمین تپه اجرا می شود.
جزئیات دیوار سنگی خشکه

دیوار سنگی پشتواره


•اگر دیوار سنگی مرتفع باشد، برای ایستایی آن از لغازدهی به شکل سر پایه در دیوار طویل سنگی نیز استفاده می شود. مسلماً پیوند و قفل و بست بین رج های دیوار و لغاز باید به درستی انجام شود. این اجرا سبب پایداری دیوار طویل شده و اصطلاحاً آن را ”پشت بند سازی“ می گویند.
•دیوار سنگی به طول و عرض مشخص و با رعایت بند انبساط قائم از سنگ های مقاوم و با اصول استفاده از سنگ های ریشه ای و عمقی با رعایت قفل و بست با ملات مرغوب ماسه و سیمان چیده می شود.
•در لابلای سنگها و فضای خالی آنها با استفاده از لاشه گذاری و دوغاب ریزی هر رج (اصطلاحاً آب بندی کردن رج ها)، دیوار سنگی ساخته می شود.
•اصول اجرای دیوار سازی سنگی، بر اساس کلیه جهاتی که قبلاً گفته شده باید اجرا شود.

دیوار سنگ و بتن


•اگر خطر رانش دیوار سنگی در اثر سقوط قطعات سنگ از کوهستان یا رانش خاک در تپه های خاکی در پیش باشد، در جلوی دیوار سنگی، دیوار بتنی با عرض مشخص و با رعایت میلگرد گذاری اصولی و با بند انبساط قائم اجرا می شود.
•برای اتصال دیوار بتنی با دیوار پشتواره سنگی، باید در موقع اجرای دیوار سنگی میلگرد گذاری به شکل شاخک هایی در آن پیش بینی شود.
•معمولاً ارتفاع اینگونه دیوارها بلند می باشد و برای پایدری هرچه بیشتر دیوار در مقابل فشار خاک و رانش عرض هر دو نوع دیوار در ارتفاع کاهش می یابد.
•اجرای لوله در عرض دیوار برای هدایت آب، برای جلوگیری از حرکت پذیری و رانش دیوار الزامی می باشد.
•در پایین قسمت بتنی دیواری پی گسترده که پاشنه نامیده می شود اجرا می گردد.
جزئیات دیوار سنگ و بتن

انواع دیوار چوبی


•دیوار چوبی سنتی
•دیوار چوبی غیر سنتی

انواع دیوار چوبی سنتی


•دیوار چوبی زکمه ای بال کبوتری
•دیوار چوبی ورجین
•دیوار چوبی سکت
•دیوار چوبی زگالی

دیوار چوبی زگالی


•پی سازی به روشهای مختلف همچون سنگی، بتنی یا سگتی.
•استقرار ستونهای چوبی به قطر 12 تا 15 سانتیمتر و به فاصله های 100 تا 150 سانتیمتر که به آن اصطلاحاً وادار می گویند.
•نصب تخته یا لاپه در خارج و داخل ستونها به صورت مورب و به صورت چپ و راست در دو طرف ستون و با فاصله 1 تا 2 سانتیمتری اجرا می شود.
•ملات گل رس همراه با کلوش کاملاً مخلوط و ورز داده شده، و با حالتی سفت از طرف داخل و خارج در بین تخته ها در اندازه کافی پر می شود.
•پس از خشک شدن، روی سطح آن اندود کاهگل مسطح می کشند.
• در قسمت داخلی، روی اندود نیز گچ کاری و نقاشی می شود.
جزئیات دیوار چوبی زگالی

مراحل اجرای دیوار چوبی غیر سنتی


•اجرای پی سنگی تا سطح زمین و اجرای پی نواری بر روی آن
•اجرای عایق رطوبتی روی سطح پی
•اجرای نعل کشی
•استقرار وادارهای چهار تراش
•قید کشی بین وادارها
•اجرای عایق صوتی
•اجرای زیر سازی عایق رطوبتی داخلی و خارجی
•اجرای عایق رطوبتی داخلی و خارجی
•اجرای پوشش خارجی
•اجرای پوشش داخلی
•کف سازی
جزئیات دیوار چوبی غیر سنتی
جزئیات دیوار چوبی غیر سنتی

دیوار آجری


•آجر از مصالح لاینفک ساختمان بوده، هست و خواهد بود. با توجه به اینکه امروزه اکثر سازه های ساختمانی بتنی و فلزی می باشند، امّا آجر به شکل ها و فرم های مختلف ساده، سوراخدار و مجوف در سازه های یاد شده و همچنین سازه های آجری به وفور مورد استفاده می باشد.
انواع دیوارهای آجری
•دیوار آجری یک نیمه
•دیوار آجری یک آجره
•دیوار آجری 5/1 آجره
•دیوار یک آجره مجوف
•دیوار آجری توخالی، صندوقه ای
•دیوار آجری حفره ای بال کبوتری
•دیوار آجری حفره ای جناغی

دیوار آجری یک نیمه


•دیوار آجری یک نیمه معمولاً برای جداسازی فضاها از یکدیگر قرار می گیرد.
•پیوند در دیوارهای یک نیمه آجری که با آجر فشاری ساخته می شود به اندازه نصف طول آجر می باشد.
•در مواردی ساختن دیوار یک نیمه آجری برای بُعدی طویل امکانپذیر نمی باشد، در چنین شرایطی از وجود لابند و لاریز استفاده می شود.
ایزومتری دیوار یک نیمه دو سر بسته
اجرای لاریز و لابند در دیوار یک نیمه
شماتیک ریسمان کشی و ملات کشیدن
نحوه ترازسازی دوسر دیوار توسط شمشه و تراز

دیوار یک آجره


•برای جداسازی فضاها و دیوارهای کناری ساختمانهای کوچک کاربرد دارد.
•در دو نوع الف – دیوار یک آجره با پیوند کله و راسته و ب - دیوار یک آجره با پیوند بلوکی اجرا می گردد.

دیوار یک آجره با پیوند کله و راسته


•این پیوند از نظر نما زیبا، امّا از اتصالات دارای بندهای برشی فراوان است.
•در این آجر کاری، شروع رج از نبش بوده و ابتدا سر نما و سپس راسته نما و به همین شکل تا آخر رج تکرار می شود.
•اگر شروع رج دو سه قدی باشد، بعد از آن سرنما و سپس راسته نما و مجدداً سرنما و تکرار پیوند تا آخر فراهم می آید.
•پیوند رج سوم مانند رج اول و پیوند رج چهارم مانند رج دوم و به همین ترتیب تا آخر در سایر رج ها اجرا می شود.
•اندازه لابند و لاریز در این دیوار 4/1 طول آجر است.
شماتیک دیوار یک آجره با پیوند کله و راسته
بند برشی دردیوار یک آجره با پیوند کله و راسته

دیوار یک آجره با پیوند بلوکی


•در پیوند بلوکی ضوابط پیوند یابی از پلان شطرنج مورد نظر می باشد.
•در پیوند بلوکی، اولین رج تمام قطعات به کار رفته سر نما می باشد. دومین رج از نبش دیوار با شروع دو سه قدی و سپس آجر به شکل راسته نما به کار می رود.
•پیوند رج سوم مانند رج اول و پیوند رج چهارم مانند رج دوم و به همین ترتیب تا آخر در سایر رج ها اجرا می شود.
•اندازه لابند در این دیوارسازی 4/1 و لاریز در یک رج 4/1 و در رج دیگر 4/3 طول آجر است.
شماتیک دیوار یک آجره با پیوند بلوکی
پلان دیوار یک آجره با پیوند بلوکی

دیوار 5/1 آجره با پیوند کله و راسته


•این پیوند از نظر نما زیبا، امّا از اتصالات دارای بندهای برشی فراوان است.
•این دیوار باربر است و پیوند آن در شروع از نبش، از یک طرف آجر سر نما و بعد از آن راسته نما و مجدداً سرنما و تکرار راسته نما و سر نما تا پایان رج است. در طرف دیگر دیوار در پشت سر نما از نبش سه قدی که دارای طولی به اندازه 4/3 آجر است، استفاده می شود، سپس سر نما و بعد راسته نما، مجدداً سرنما و تکرار آن ها تا انتهای دیوار بنایی می شود.
•برای ساختن رج دوم آجرهای به کار رفته در ناحیه جلو را با قطعات آجر پشت دیوار جابه جا می سازیم.
شماتیک دیوار 5/1 آجره با پیوند کله و راسته
بند برشی دردیوار 5/1 آجره با پیوند کله و راسته

دیوار 5/1 آجره با پیوند بلوکی


•در پیوند بلوکی ضوابط پیوند یابی از پلان شطرنج مورد نظر می باشد.
•شروع این دیوار از نبش در رج اول با 4 سه قدی، سپس از یک طرف سرنما و از طرف دیگر راسته نما خواهد بود.
•شروع رج دوم در نبش از 3 تا سه قدی استاده می شود. در این رج چینی، جای راسته نما و سر نما عوض شده، پیوند و اتصالات این دیوارسازی 4/1 آجر و بدون هیچ گونه بند برشی خواهد بود.
•اندازه لابند در این دیوارسازی 4/1 و لاریز در یک رج 4/1 و در رج دیگر 4/3 طول آجر است.
شماتیک دیوار 5/1 آجره با پیوند بلوکی
پلان دیوار 5/1 آجره با پیوند بلوکی

هشته گیر نری و مادگی


•زمانی که نمی توانیم دیوار را به شکل وتقاطع اجرا کنیم، در دیوار سازی یک نیمه، یک آجره، 5/1 آجره و ... مبادرت به اجرای هشتگیر مادگی (گود) و نری (برجسته) با کم و زیاد کردن محلی از رج که اندازه آن مورد نظر است، می شود. اندازه این مادگی و نری 4/1 تا 2/1 آجر است.
•قسمتی از دیوار متقاطع مورد نظر بعداً به شکل عمود بر دیوار سازی قبلی بنایی و در هشته گیر نشست خواهد کرد، که تا حدی سبب پیوند می شود.
•با توج داشت اولاً زایده ملات در هشته گیر نباشد، ثانیاً محل هشته گیر کاملاً خیس شده و این محل با غوطه چینی اصولی بنایی شود.
اجرای لاریز و هشته گیر گود (مادگی)
اجرای لابند و هشته گیر برجسته (نری)

دیوار یک آجره مجوف


•برای جداسازی فضاها و دیوارهای کناری ساختمانها که در تماس با فضای آزاد می باشند، کاربرد دارد.
•استفاده از این دیواره برای دیوارهای خارجی ساختمان به لحاظ سبکی وزن، عایق حرارتی و عایق صوتی مورد توجه می باشد.
•ضمناً برای جداسازی فضاهای طویل مانند اطاق ها، راهروهای طولانی و غیره از این دیوار که دارای ایستایی بوده و ضمناً عایق صوتی جالبی می باشد، استفاده می شود.
جزئیات دیوار آجری مجوف + اندود + قرنیز و کفپوشپوشش سقف تیرچه + اندود زیر سقف

دیوارهای آجری صندوقه ای


•در زمانی نه چندان دور این دیوار به عنوان عایق حرارتی، برودتی و صوتی برای قسمت های خارجی، حیاط و غیره به وفور مورد استفاده بود. در اینجا دو نوع پیوند
/ 0 نظر / 38 بازدید