نکاتی در تحلیل و طراحی سازه‌ها

 البته خطاهای بنیادی ناشی از قضاوت نامناسب مهندسی و تعبیر نامناسبواقعیت‌های فیزیکی سازه‌ای (واقعی) خارج از شمول بحث این مقاله است.
1- نرم‌افزارهای مورد استفاده برای یک سازه‌ی "معمولی" استفاده از نرم‌افزارهایی مثل برنامه‌های ETABS ،STAAD.Pro و SAP مناسب وکافی می‌‌باشد. بعضی از نرم‌افزارها مثل ANSYS امکانات بیشتری داشته و درعین حال سنگین‌تر می‌‌باشد.

به‌لحاظ کاربری، نرم‌افزار ETABS برای یک ساختمان مسکونی (یا اداری،تجاری) قابل استفاده‌تر است. در صورتی که نرم‌افزاری مثل SAP برای تحلیلسازه‌هایمتنوع‌تری می‌‌تواند مفید باشد. به هر حال چون اصول و مبانیمورد استفاده دراین نرم‌افزارها یکسان می‌‌باشد، علیرغم ظاهر متفاوت، درصورتی که کاربردخاصی را پوشش دهند، با هم فرقی نخواهند داشت.

قبل از کاربری یک نرم‌افزار، باید با ویژگی‌های آن آشنا شد. در این موردهدفاصلی از آشنایی، این نیست که به سرعت مدل ساخت و تحلیل نمود (گرچهچنین تسلطینیز مفید است) بلکه منظور از آشنایی با یک نرم‌افزار عبارتاست از آشنایی بااصول و مبانی بکار رفته در هر دستوری از نرم‌افزار.

لازم است روش‌های تحلیلی مورد نظر ابتدا در مورد چند مثال ساده امتحانشده وپس از کسب آشنایی با روش، شرایط تکیه‌گاهی ...، نوع بارگذاری،حالاتبارگذاری... در مورد سازه‌های (پیچیده) بکار رود. برای مثال‌های حلشدهمی‌‌توان از مراجع مختلف تحلیل سازه‌ها کمک گرفت.

در ضمن دستور کمک و راهنما (Help) که در آن کلیه‌ی دستورات برنامه شرحدادهشده است، به‌طور معمول دارای پرونده‌ها و پوشه‌های زیر است:

مثال‌هایی (Examples) از نحوه‌ی شروع کار با نرم‌افزار (برایمبتدیان (امکانات مختلف نرم‌افزار مثل انواع تحلیل‌های استاتیکی،دینامیکی، بارهای  فزاینده و...  مثال‌های تأیید نرم‌افزار (Verification Examples) که جواب‌های مثال‌هایخاصی از مراجع مختلفبرگرفته و با جواب‌های مدل نظیر نرم‌افزار مقایسه شدهاست. مراجع نظری و یا استانداردهای مورد استناد نرم‌افزارها (گاهی بعضی از اینمراجع نیز پیوست نرم‌افزار است(
2- پیش فرض‌هاینرم‌افزارها

هر نرم‌افزاری در موارد متعددی برمبنای پیش فرض‌هایی کارمی‌‌کند که این پیشفرض‌ها (یا موارد قرارداری اولیه) بیشتر برمبنای عرفو عادت رایج مهندسانکشور تهیه‌کننده‌ی نرم‌افزار، انتخاب شده است. براینمونه نرم‌افزار SAP درمصالح فولادی مبنای فولاد قراردادی و یا پیش فرضرا A36 که تا حدودی قوی‌تر  از فولاد (S235JR (ST37-2 می‌‌باشد منظورنموده است و کاربر باید از این فرض  آگاه باشد.

در مثالی دیگر، در طراحی اعضاء یک سازه‌ی اسکلتی، نرم‌افزار، پارامترهایطراحی را به‌صورت ترکیبی از پیش فرض‌ها و داده‌های مدل در نظر گرفته و بهنسبت تنش می‌‌رسد، در طراحی یک عضو، متغیرهای متعددی دخیل می‌‌باشد،همچونطول عضو (ضریب طول موثر...) طول آزاد بال فشاری و... طراح باید ازتک‌تکمتغیرها آگاه باشد.

مثلاً ممکن است در شرایطی برای تیر داخل یک کف، در جایی که بال فشاری آنمقیداست نرم‌افزار هیچ‌گونه قید جانبی منظور ننماید و یا مثلاً درشبیه‌سازی یکتیر لانه زنبوری، متغیرهای طراحی مناسب فرض شده است یا خیر؟

3- تغییر شکل‌ها و تعادل نیروها

تعادل نیروهای وارد به سازهدر شرایط مختلف، با استفاده از واکنش‌هایتکیه‌گاهی، همیشه باید موردبررسی و ارزیابی قرار گیرد. چنین تعادلی به سادگیمی‌‌تواند بهم بخورد (در واقع در روش تحلیل، تعادل همواره برقرار است ولیشرایطی غیر از شرایطمورد نظر می‌‌تواند ایجاد شود) و این حالت می‌‌توانداثرات سویی داشتهباشد.

در بررسی تعادل نیروها باید دقت داشت که بسیاری از نرم‌افزارها،واکنش‌هایمربوط به انواع متفاوت تکیه‌گاه‌ها (مثلاً بدون نشست وتکیه‌گاه‌های فنری) رادر یک صفحه (پنجره‌ی) واحد نشان نمی‌دهد و باید بهاین نکته توجه نموده وجداگانه مقدار هر یک و یا جمع آنها را دید.

در عین حال به تغییر شکل‌های سازه نیز باید توجه کافی داشت. از طرف دیگرحدودتغییر شکل و حدود نیرو، هر دو، مهم است.

4- کف‌های صلب و نیمه صلب

با امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاریامروز به تعریف کف‌های صلب طبق تعریفآیین‌نامه‌ی 2800 و یا بررسی نیمهصلب بودن آن نیازی نیست. به‌راحتی می‌‌توانکف‌ها را با بریدگی‌ها وشکل‌های هندسی خاص خود در نظر گرفت.

در این شبیه‌‌سازی به ابعاد و جهت تیرریزی‌ها و ضخامت دال (بتنی) رویتیرهاباید توجه نمود. در یک مدل سه بعدی تغییر جهت تیرریزی، روی پخش بار (استاتیکی) و روی پخش جرم، که در تحلیل دینامیکی مورد استفاده قرارمی‌‌گیردتأثیر خواهد داشت. به این ترتیب در مدل سه بعدی خروج ازمحوری‌ها را، به‌صورتواقعی‌تری، می‌‌توان منظور نمود.

5- اجزای سازه‌ای مدل

چه اجزایی از سازه را باید در مدل منظورنمود؟ امکانات نرم‌افزاری وسخت‌افزاری، امروزه، بسیاری از محدودیت‌ها رااز بین برده است. بنابراین شاید
      این تصور پیش آید که هر چه اجزای سازه‌ایبیشتر و یا حالت‌های بارگذاری بیشترو... یا رفتارهای سازه‌ای پیچیده‌تریمنظور شود بهتر خواهد بود.

پیچیدگی مدل نباید چنان شود که اجزای فرعی بر اجزای اصلی سایه افکنده،مدل ازکننترل خارج شده و امکان نتیجه‌گیرری روشن تحلیل، خدشه‌دار شود. ممکن است دریک مدل‌سازی تحقیقاتی و یا بررسی‌های خاص، مدل‌های پیچیده‌ایدر نظر گرفتهشود ولی معمول پروژه‌های عادی نیست. چنانچه لازم باشدمی‌‌توان از رده‌هایمتفاوتی از مدل‌ها استفاده نمود.

6- بررسیمدل

مدل باید تحت کنترل تحلیل‌گر باشد و به‌عبارت دیگر جنبه‌های مختلفمدل (کهبهتر است به‌صورت نوشته/ سیاهه/ چک لیست “Check list” باشد) همچون هندسه،میزان بارها، حالات بارگذاری، تکیه‌گاهها (انواع و محلآنها)، و... کنترلشود.

به همین صورت جواب‌های مدل (خروجی‌ها) به‌صورت کامل باید بازبینی شود. بعضیاز اشکالات را به سادگی می‌‌توان از تصاویر اولیه‌ی سازه و یا ازتصاویر بعداز تحلیل (تغییر شکل یافته) دید. مثلاً اینکه، آیا تکیه‌گاههاسرجای خود قراردارند و یا اعضا به هم متصل شده است یا خیر.

ولی علاوه بر این اشکالات ظاهری، اشکالاتی نیز در تحلیل می‌‌تواند بروزنمایدکه از نوع "نهفته" است و با نگاهی سطحی نمی‌توان به وجود آنهاپی‌برد. بایدتوجه شود که در بسیاری از موارد، این نوع اشکالاتتأثیرگذاری جدی در جواب‌هادارد.

7- بررسی حساسیت‌ها

اگر چنانچه برخی از فرضیه‌های محاسبه، شفاف نباشد و به دلایل مختلفی مقادیرآنها امکان تغییر یابد، باید به جای اینکه تحلیل فقط برای میزان مشخص ومعینیاز متغیرها انجام یابد، برای محدود محتملی از آنها صورت پذیرد. برای مثال،اگر سازه‌ای نسبت به نشست یک یا چند تکیه‌گاه حساس باشد، درآن مورد لازم استتحلیل حساسیت صورت گیرد تا از پیامدهای ناشی از میزانمتفاوت نشست آگاه شد.

یا مثالی دیگر، فرض تکیه‌گاه گیردار کامل و یا مفصلی کامل (که اغلبمواردبه‌صورت ایده‌آل وجود خارجی ندارند) باعث ازدیاد نیروهای داخلیاعضا (و کمانشو یا کشش زیادی آنها) به‌ویژه در بارهایی مثل بارهایحرارتی و یا در مقابلحالت‌های بارگذاری زلزله خواهد شد، درصورتی که اگر،رهاسازی حتی جزییتکیه‌گاهی نیز منظور شود، میزان تغییر شکل‌ها، نیروها وواکنش‌های تکیه‌گاهیتغییرات منطقی‌تر خواهد داشت.

8- تحلیل باآخرین تغییرات

گاهی بر مبنای جواب‌های به‌دست آمده از تحلیل‌های (ابتدایی)، تحلیل‌گرتغییراتی در سازه اعمال می‌‌نماید.

برای مثال مقاطع اعضا سبک و یا سنگین می‌‌شود و.... اعمال چنین تغییراتیباعثتغییر شکل و یا در حا لت کلی تغییر نیروی اجزا می‌‌شود. بنابراینلازم است پساز انجام تغییرات (جدی)، تحلیل دوباره‌ای از مدل صورت گیرد.

9- مستندسازی تحلیل

کارکرد منظم و مستندسازی باید از اهمویژگی‌های لازم یک تحلیل و یک تحلیل‌گرباشد. با انجام مستندسازی یکتحلیل و به‌ویژه انجام آن طبق یک روال ودستورالعمل جامع مشخص و معین ازپیش تعیین شده (Check list)، به جرأتمی‌‌توان گفت که، در یک سازهمتعارف، امکان بروز اشکال در تحلیل محو خواهدشد.

این مستندات باید شامل اطلاعاتی از قبیل اسم تحلیل‌گر (و یاتحلیل‌گران)،مشخصات (شماره و تاریخ انتشار) نرم‌افزار ... و تاریخ انجامآخرین تغییرات درمدل... باشد. لازم است، پس از تأیید مدل، نسبت به "قفلنمودن" و یا "منجمدسازی" مدل اقدام شود و برای مثال در وسایل "فقطخواندنی- غیرقابلبازنویسی" حفظ شود.

10- بازتاب تحلیل درنقشه‌ها

هدف نهایی بسیاری از تحلیل‌ها عبارت از اجرای سازه‌ی مدل است، واین کار ازطریق نقشه‌ها به مهندس مجری می‌‌رسد. لازم است نقشه‌های (سازه‌ای) بافرضیه‌های مدل و جواب‌های مدل مقایسه گردیده و اطمینان حاصلشود که،ویژگی‌های اساسی مدل در آن بازتاب یافته و دچار خدشه نشده باشد.

گرچه در نقشه‌ها به تحلیل (شماره و تاریخ مستندات تحلیل) فعلاً اشارهنمی‌شودولی، انجام این امر بسیار مفید خواهد بود و حداقل لازم است اینکار روینسخه‌ی (شخصی) سخت‌افزاری و یا نرم‌افزاری مهندس طراح، منعکسگردد.

11-  ارائه‌ی مدل و جواب‌های تحلیلجواب‌های کامل یکتحلیل (سازه‌ای) رایانه‌ای، برای یک سازه نه چندان پیچیدهبه راحتی بهچند صد صفحه خواهد رسید. ارائه‌ی چاپی کامل چنین جواب‌هایی چندانمفیدنبوده و باعث اتلاف وقت (و اتلاف کاغذ و مضر به محیط‌زیست!) خواهد شد.  درصورت نیاز به ارائه‌ی کل جواب‌ها نیز، می‌‌توان آنها را به‌صورتنرم‌افزاری ارائه داد.

در حالت کلی ارائه‌ی مدل و جواب‌های تحلیل باید طبق یک استاندارد والگویمشخص و معین باشد. در این مورد روش‌های زیر پیشنهاد می‌‌شود:  ارائه مدل تحلیلی نرم‌افزاری؛ از محاسن این روش این است که همه‌ی کلیاتوجزییات مدل قابل دسترسی خواهد بود و از اشکالات آنکه، در صورت دردسترسنبودن آن نرم‌افزار و یا انتشار خاصی که تحلیل با آن انجام گرفتهاست، بازکردن مدل ممکن نخواهد بود، در ضمن آشنایی به نرم‌افزار نیزلازم ا ست. ارائه فرضیه‌ها و جواب‌های کلیدی؛ از محاسن این روش وقت‌برنبودن آن، لازمبودن آشنایی فرد (بیننده‌ی جواب‌ها) با اصول مهندسیسازه و اصول تحلیل است. از شرایط کافی بودن این روش، تعریف دقیق ومناسب "جواب‌ها و فرضیه‌های  کلیدی" می‌‌باشد. جواب‌ها بهتراست به‌صورت ترکیبی، توضیحاتی از نمودارها، تصاویر دوبعدی و یاسه بعدی،جداول و لیست‌ها، آمار ... حداکثرها (و یا حداقل‌ها) و حتی المقدور  به‌صورت نرم‌افزاری باشد. در مورد نمودارها و تصاویر باید دقت شود که برایمفید بودن آنها، لازم است معیار مقایسه‌ای به‌طور روشن همراه آنها ارائهشود.  برای تحلیل‌هایی مثل تاریخچه‌ی زمانی، تصویر "گام به گام" (و یافیلم) تهیهشود و چنین امکاناتی در نرم‌افزارها میسر است.

12- بازبینی

برای اطمینان از صحت مدل لازم است، در شرایط متفاوت (و بهتر استدر زمانیدیگر) توسط تحلیل‌گر مورد بازبینی قرار گیرد. البته اگر بازبینیتوسط شخصدیگری انجام گیرد می‌‌تواند بسیار مفیدتر و مؤثرتر باشد. درواقع انجام چنینامری در طرح‌های پیچیده و خاص یک ضرورت است.

 حتی در مواردی لازم خواهد بود که تحلیلی مجدد و مستقل انجام پذیرد. ازبازبینی و یا بازبینی‌ها فقط آنهایی مؤثر تلقی گردد که مستند شده باشد (به‌صورت نرم‌افزاری و یا سخت‌افزاری) و گرنه، بازبینی مستند نشده،همانندانجام نیافتن آن است.

/ 0 نظر / 13 بازدید